Навігація
Посилання


Банківські операції

Класифікація безготівкових розрахунків, їх сутність, принципи організації.


Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обороту. Безготівкові розрахунки поділяються на міжгосподарські та міжбанківські, які обслуговують, відповідно, відносини між клієнтами банків та між банками.

Безготівкові розрахунки поділяються за об’єктами розрахунків, тобто залежно від призначення платежу, на дві групи:

 • розрахунки за товарними операціями – платежі за товарно-матеріальні цінності, надані послуги і виконані роботи;
 • розрахунки за нетоварними операціями – сплата податків та перерахування інших платежів до бюджету, одержання і повернення банківських позик, страхових сум тощо.

Основне місце в цих розрахунках займають платежі за матеріальні цінності та послуги.

Залежно від місця проведення безготівкових розрахунків поділяють:

 • внутрішньодержавні (внутрішньоміські, що здійснюються в межах одного населеного пункту, і міжміські – за межами цього пункту);
 • міждержавні розрахунки (між господарськими суб’єктами, які знаходяться на територіях різних держав).

Принципи організації безготівкових розрахунків:

 • Грошові кошти всіх господарських, суб’єктів (як власні, так і залучені) підлягають обов’язковому зберіганню на поточних та інших рахунках в установах банків
 • Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами здійснюються через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів
 • Розрахунки з постачальниками за товарно-матеріальні цінності і послуги проводяться, як правило, після відпуску продукції або надання послуг. На практиці застосовується також попередня оплата.
 • Банки списують кошти з рахунків підприємств тільки за розпорядженнями їх власників, крім випадків, у яких безспірне списання (стягнення) коштів передбачене законом України и також за рішенням суду, арбітражного суду та виконавчими приписами нотаріусів.
 • Доручення підприємств на перерахування коштів приймаються банками до виконання тільки в межах наявних коштів на їх рахунках або за рахунок платіжного кредиту банку.
 • Зарахування коштів на рахунок одержувача відбувається після списання відповідних грошових сум із рахунків платника.
 • Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів і .виконує їх розпорядження щодо перерахування коштів із рахунків.
 • Підприємства самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх при укладенні між собою договорів.
 • Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі банку.
 • Організація безготівкових розрахунків повинна відповідати конкретним вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки. Головна з них – забезпечувати своєчасне отримання кожним підприємством грошових коштів за поставлену ним продукцію та надані послуги, чим сприяти прискоренню обігу оборотних коштів у розрахунках.

У сучасних умовах застосовуються такі основні форми безготівкових розрахунків:

 • платіжними дорученнями;
 • платіжними вимогами-доручен
  нями;
 • чеками;
 • акредитивами;
 • векселями;
 • платіжними вимогами;
 • інкасовими дорученнями (розпорядженнями).

Безготівкові розрахунки за товари та послуги можуть здійснюватися за допомогою банківських платіжних карток. Порядок використання карток визначається НБУ.

Спосіб платежу характеризує порядок списання коштів із рахунків платників.

У сучасній системі безготівкових розрахунків господарські суб’єкти використовують такі основні способи платежу:

 • Перерахування грошових коштів (безпосередньо не пов’язано з банківським кредитом) з поточного рахунку платника.
 • Надання позики банком шляхом прямого перерахування грошей із кредитного рахунку платника на банківський рахунок постачальника.
 • Розрахунок шляхом заліку взаємних вимог платників коштів та іх одержувачів, пов’язаних між собою поставкою товарів чи наданням послуг у процесі обміну діяльністю, з перерахуванням на відповідні рахунки учасників заліку лише непокритої суми.

Гарантована оплата постачальнику з попереднім депонуванням коштів на окремих банківських рахунках в установах банку за місцем знаходження платника і з наступним їх списанням з цього рахунку після зарахування грошей на рахунок одержувача в установі банку, де йому відкритий поточний рахунок.


загрузка...