Навігація
Посилання


Банківські операції

Міжбанківські розрахунки та механізм їх здійснення.


Міжбанківські розрахунки є важливим елементом грошових розрахунків. Вони здійснюються між економічними суб’єктами – клієнтами різних банків або різних філій одного банку. В таких випадках виникає потреба переказувати кошти з банку платника в банк одержувача. Між банківськими установами виникає багато відносин, які зумовлюють їх власні взаємні платежі – купівля-продаж валюти, міжбанківські кредитні відносини, надання послуг, купівля-продаж цінних паперів. Тому міжгосподарські розрахунки не можуть успішно здійснюватися без ефективних, надійної й добре організованої системи міжбанківських розрахунків. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) є внутрішньодержавною банківською багатоемітентною платіжною системою масових платежів.

ДіяльністьНСМЕПнаправленанавиконанняїїосновнихфункцій,асаме:

виконання переказу коштів за операціями, що ініційовані із застосуванням платіжних карток;

забезпечення високої безпечності, надійності, швидкості та економічної ефективності виконання операцій із застосуванням платіжних карток.

Спеціальним платіжним засобом НСМЕП є платіжна картка НСМЕП. Під час проведення переказу коштів у НСМЕП використовується взаємозалік на основі клірингу.

НСМЕП використовує інформаційні технології, що забезпечують формування, оброблення, передавання та зберігання документів за операціями із застосуванням платіжних карток і формування відповідних документів на переказ коштів у електронній формі.

НСМЕП використовує систему захисту інформації, що забезпечує неперервний захист інформації, щодо здійснення операцій із застосуванням платіжних карток на всіх етапах її формування, оброблення, передавання та зберігання.

Діяльність НСМЕП забезпечується та регулюється такими засобами:

 • організаційною структурою;
 • АПК;
 • нормативною базою.

Організаційна структура НСМЕП – це сукупність визначених Платіжною організацією суб’єктів, їх функцій, прав і обов’язків, а також сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення переказу коштів та забезпечення діяльності НСМЕП.

До складу НСМЕП входять:

 • Платіжна організація;
 • члени НСМЕП;
 • учасники НСМЕП.

Загальні засади діяльності, організаційна структура Платіжної організації та порядок забезпечення виконання нею своїх функціональних обов’язків визначаються внутрішніми документами Платіжної організації.

Членами НСМЕП є емітенти та еквайри. Учасниками НСМЕП є:

 • розрахунковий банк НСМЕП (далі – розрахунковий банк);
 • ГПЦ;
 • РПЦ;
 • БПЦ;
 • технічні еквайри (еквайрингові компанії);
 • підприємства торгівлі та сфери послуг (торговці);
 • держателі платіжних карток (держателі карток).

Розрахунковим банком може бути уповноважений платіжною організацією банк-резидент або Національний банк.

Банк, що виконує функції розрахункового банку, визначає Платіжна організація.

Платіжна організація зобов’язана виконувати такі функції:

 • визначати, формувати, уносити зміни та забезпечувати розвиток нормативної бази НСМЕП і здійснювати нагляд за її виконанням тими членами та учасник
  ами НСМЕП. з якими вона має договірні відносини, а також розповсюджувати на визначених нею умовам нормативні документи НСМЕП і зміни до них; визначати, формувати та забезпечувати діяльність та розвиток організаційної структури НСМЕП;
 • визначати принципи побудови АПК, технічні вимоги до його компонентів і забезпечувати їх розроблення, випробування, впровадження та розвиток;
 • визначати типи та характеристики карток НСМЕП, узгоджувати дизайн карток перед початком їх емісії, забезпечувати організацію їх виробництва та підготовку до використання (системну ініціалізацію та персоналізацію);
 • визначати типи платіжних додатків і правила виконання операцій за ними;
 • забезпечувати генерацію, зберігання та поширення системної ключової інформації;
 • визначатипорядокпроведеннявзаєморозрахунківіформуваннявідповіднихскладовихстраховогофондузпокриттяризиківневиконанняміжбанківських розрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток НСМЕП (страховий фонд НСМЕП), а також розраховувати їх обсяг;
 • визначати типи комісійних, порядок їх розрахунку та розподілу, а також розміри відповідних складових загальносистемних комісійних (для певних фінансових операцій);
 • визначати перелік основних тарифів за виконання важливих процедур і надання послуг та/або встановлювати/узгоджувати їх розміри;
 • визначати правила організації безпеки в НСМЕП і забезпечувати нагляд за їх виконанням;
 • визначати ризики та методи управління ризиками в НСМЕП;
 • визначати порядок формування та використання страхового фонду НСМЕП і здійснювати нагляд за його використанням;
 • визначати види обмежень, а також встановлювати системні обмеження щодо проведення операцій із застосуванням платіжних карток НСМЕП і забезпечувати їх використання;
 • визначати правила організації захисту інформації в НСМЕП і забезпечувати нагляд за їх виконанням;
 • надавати членам та учасникам НСМЕП вільний доступ до потрібної їм інформації, що не становить комерційної таємниці, щодо компонентів АПК, які мають свідоцтва на право їх застосування, та діяльності у НСМЕП;
 • визначати порядок та засоби врегулювання конфліктних ситуацій і вирішення спірних питань, а також сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій та вирішенню спірних питань;
 • здійснювати адміністративне керування НСМЕП;
 • приймати рішення щодо можливості членства та/або відповідної участі в НСМЕП юридичних осіб і забезпечувати укладання відповідних договорів та надання ліцензій;
 • приймати рішення щодо припинення, обмеження або зупинення діяльності в НСМЕП її члена або учасника – юридичної особи;
 • представляти НСМЕП у зовнішніх відносинах;
 • визначати маркетингову політику щодо розвитку НСМЕП і забезпечувати її проведення;
 • формувати фонди для забезпечення діяльності та подальшого розвитку НСМЕП;
 • виконувати інші функції, передбачені Правилами, а також іншими документами НСМЕП.

Платіжна організація має право:

 • визначати, формувати та вносити зміни до Правил та інших нормативних документів НСМЕП;
 • здійснювати контроль за виконанням членами та учасниками НСМЕП договірних зобов’язань перед Платіжною організацією;
 • припинити дію наданого права (дозволу, ліцензії тощо) щодо виконання членом або учасником НСМЕП відповідних функцій у разі порушення ним умов дозволу, ліцензії тощо;
 • обмежити або припинити діяльність у НСМЕП її члена або учасника – юридичної особи у випадках, обумовлених Правилами;
 • доручати (делегувати) визначеним нею членам (учасникам) НСМЕП або іншим юридичним особам виконання визначених нею окремих функцій;
 • установлювати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
 • здійснювати/замовляти розроблення та впроваджувати додаткові (модифіковані) платіжні та інші додатки;
 • вимагати після розгляду спорів відшкодування збитків, що завдані членом (учасником) НСМЕП Платіжній організації та/або іншому члену (учаснику) НСМЕП;
 • установлювати тарифи на послуги Платіжної організації.

Член НСМЕП може виконувати функції емітента та/або еквайра. Емітент НСМЕП зобов’язаний виконувати такі функції:

 • забезпечувати надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів АПК, за допомогою яких забезпечується виконання його функціональних обов’язків;
 • сформувати та підтримувати складові страхового фонду НСМЕП у порядку, визначеному Платіжною організацією;
 • своєчасно проводити розрахунки з членами та учасниками НСМЕП згідно з договірними зобов’язаннями;
 • здійснювати якісне обслуговування клієнтів згідно з договірними зобов’язаннями, а також держателів емітованих ним платіжних карток;
 • визначати та встановлювати в межах своїх повноважень відповідні комісійні та обмеження (ліміти) за операціями із застосуванням платіжних карток, перелік своїх послуг та тарифи на них, а також інформувати держателів платіжних карток про їх зміну;
 • забезпечити конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;
 • надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до укладених договорів;
 • забезпечити розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно і умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;
 • здійснювати інформаційне обслуговування емітованих ним платіжних карток та операцій за ними;
 • інші функції, визначені законодавством України, у тому числі нормативними документами Платіжної організації.

Еквайр НСМЕП зобов’язаний виконувати такі функції:

 • забезпечувати надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів АПК, за допомогою яких забезпечується виконання його функціональних обов’язків;
 • сформувати та підтримувати складові страхового фонду НСМЕП у порядку. визначеному Платіжною організацією;
 • своєчасно проводити розрахунки з членами та учасниками НСМЕП згідно з договірними зобов’язаннями;
 • здійснювати якісне обслуговування торговців згідно з договірними зобов’язаннями, а також держателів платіжних карток;
 • визначати та встановлювати в межах своїх повноважень відповідні комісійні за операціями із застосуванням платіжних карток, перелік своїх послуг та тарифи на них, а також завчасно інформувати держателів платіжних карток і торговців про їх зміну;
 • забезпечити конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;
 • надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до укладених договорів;
 • забезпечити розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;
 • здійснювати інформаційне обслуговування торговців та операцій за платіжними картками;
 • інші функції, визначені законодавством України та нормативними документами Платіжної організації.

Розрахунковий банк зобов’язаний виконувати такі функції:

 • відкривати та вести відповідні рахунки, потрібні для проведення розрахунків між учасниками клірингу за операції, які виконані із застосуванням платіжних карток НСМЕП і включені до клірингу (далі – розрахунки між учасниками клірингу);
 • приймати клірингові вимоги від ГПЦ і проводити розрахунки між учасниками клірингу відповідно до регламенту НСМЕП;
 • обліковувати і використовувати згідно з порядком, визначеним Платіжною організацією, та умовами укладених договорів кошти складових страхового фонду НСМЕП, а також інформувати Платіжну організацію та відповідних учасників клірингу про використання відповідних коштів складових страхового фонду НСМЕП за відповідний період і необхідність виконання пов’язаних з цим зобов’язань;
 • здійснювати контроль за своєчасним формуванням і поповненням членами НСМЕП відповідних складових страхового фонду згідно з порядком, визначеним Платіжною організацією, та умовами укладених договорів і надавати Платіжній організації, відповідним членам НСМЕП і ГПЦ інформацію про порушення зазначеного порядку;
 • здійснювати контроль за .своєчасним поверненням членами НСМЕП позик до загального гарантійного фонду Платіжної організації відповідно до нормативних документів НСМЕП та умов договору з Платіжною організацією;
 • брати участь разом з Платіжною організацією в управлінні ризиками за розрахунками між учасниками клірингу;
 • виступати гарантом завершення розрахунків між учасниками клірингу, як за рахунок використання коштів страхового фонду НСМЕП, так і шляхом кредитування учасників клірингу згідно з порядком, визначеним відповідними нормативно-правовими актами Національного банку та умовами взаємних договорів;
 • інформувати Платіжну організацію та ГПЦ про результати розрахунків між учасниками клірингу згідно з регламентом НСМЕП;
 • визначати перелік своїх послуг, що надаються членам та учасникам НСМЕП для забезпечення їх діяльності, а також встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них;
 • забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;
 • брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;
 • виконувати інші функції, визначені законодавством України, у тому числі нормативними документами НСМЕП.

ГПЦ зобов’язаний виконувати такі функції:

 • забезпечувати оперативне керування АПК і безпекою НСМЕП у межах повноважень, визначених Платіжною організацією, забезпечувати збирання, сортування, інформаційне оброблення та зберігання відповідних міжбанківських трансакцій системи;
 • забезпечувати обмін інформацією з РПЦ, БПЦ та розрахунковим банком;
 • забезпечувати цілодобову безперебійну авторизацію міжбанківських операцій з використанням карток НСМЕП за умови цілодобової роботи їх емітентів та наявності зв’язку з ними;
 • забезпечувати маршрутизацію запитів до емітентів на авторизацію та ведення таблиць маршрутизації інших РПЦ;
 • обліковувати членів та учасників НСМЕП, емітовані картки, модулі безпеки (SAM та HSM) і термінали, які включені в роботу АПК;
 • виконувати кліринг, формувати та передавати до розрахункового банку документи на переказ (клірингові вимоги) для проведення взаєморозрахунків між членами та відповідними учасниками НСМЕП;
 • формувати та подавати Платіжній організації, членам та відповідним учасникам НСМЕП потрібну звітність та інформаційні виписки за результатами клірингу;
 • забезпечувати підтримку бази даних членів та учасників НСМЕП та формування потрібних форм звітності для них згідно з замовами укладених договорів;
 • надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до умов укладених договорів;
 • забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до умов укладених договорів;
 • визначати перелік своїх послуг, що надаються членам та учасникам НСМЕП для забезпечення їх діяльності, а також встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них;
 • брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;
 • виконувати функції регіонального процесингового центру для того регіону, в якому він розташований (у разі потреби);
 • виконувати інші функції, визначені законодавством України та нормативними документами НСМЕП.

РПЦ зобов’язаний виконувати такі функції:

 • забезпечувати підтримку оперативного керування АПК і безпеки НСМЕП у межах повноважень, визначених Платіжною організацією, забезпечувати збирання, сортування, оброблення та зберігання відповідних міжбанківських трансакцій;
 • забезпечувати збирання, зберігання та передавання до ГЛІД потрібної інформації щодо нештатних ситуацій у відповідних членів та учасників НСМЕП;
 • забезпечувати передавання відповідним емітентам міжбанківських трансакцій для акцептування та збирання підтверджень (акцептів) цих трансакцій від емітентів;
 • забезпечувати формування та звіряння нетто-позицій відповідних членів НСМЕП, а також надсилання звірених нетто-позицій до ГПЦ і скоригованих нетто-позицій до відповідних членів НСМЕП;
 • забезпечувати згідно з регламентом НСМЕП і відповідно до умов укладених договорів безперебійне та якісне інформаційне обслуговування членів та учасників НСМЕП, що підключені до нього, та надання їм необхідних послуг;
 • обліковувати членів та учасників НСМЕП, яких він обслуговує, емітовані ними картки, модулі безпеки (SAM та HSM) і термінали цих членів та учасників НСМЕП. які включені в роботу АПК;
 • забезпечувати підтримку бази даних щодо відповідних членів та учасників НСМЕП і формування потрібних форм звітності для них;
 • надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до укладених договорів;
 • забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;
 • визначати перелік своїх послуг, що надаються Платіжній організації, членам та учасникам НСМЕП для забезпечення їх діяльності а також встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них;
 • брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;
 • виконувати інші функції, визначені законодавством України, у тому числі нормативними документами НСМЕП.

Перелік функцій кожного окремого БПЦ визначається умовами укладених договорів з Платіжною організацією та емітентами та/або еквайрами, яких він обслуговує. Зокрема, БПЦ може виконувати такі функції:

 • здійснювати інформаційне обслуговування кожного з емітентів та/ або еквайрів шляхом виконання делегованих йому функцій (повноважень);
 • визначати перелік своїх послуг, що надаються Платіжній організації та відповідним емітентам та/або еквайрам для забезпечення їх діяльності, а також встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них.

Технічний еквайр зобов’язаний виконувати такі функції:

 • створювати та обслуговувати мережу терміналів (банкоматів) для обслуговування платіжних карток НСМЕП;
 • забезпечувати згідно з Правилами та відповідно до умов укладених договорів безперебійне та якісне обслуговування членів і учасників НСМЕП, надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до умов укладених договорів;
 • забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до умов укладених договорів;
 • виконувати інші функції, визначені цими Правилами та іншими нормативними документами НСМЕП.

Торговець зобов’язаний виконувати такі функції:

 • обслуговувати держателів платіжних карток у межах гарантованого еквайром(ами) переліку послуг;
 • створювати умови обслуговування держателів платіжних карток, що забезпечують збереження їх конфіденційної інформації (ПІН);
 • надавати держателям карток повний набір товарів та послуг за цінами, що не перевищують ціни на них під час розрахунків готівкою;
 • перевіряти платіжні картки на їх відповідність установленим вимогам щодо обов’язкових реквізитів;
 • на вимогу еквайра(ів) подавати копії документів за операціями із застосуванням платіжних карток.

У НСМЕП картки за типами поділяються на платіжні та службові.

Залежно від правил та вимог до оформлення платіжних операцій платіжні картки поділяються на особисті та корпоративні.

Держателем особистої платіжної картки є фізична особа. Держателем корпоративної платіжної картки є довірена особа клієнта – юридичної особи або фізична особа – підприємець чи його довірена особа.

Кожен тип карток має додатковий розподіл за функціональним призначенням картки. Перелік платіжних та службових карток та їх розподіл за функціональним призначенням, вимоги до якості карток НСМЕП визначається документами Платіжної організації.

Платіжні картки призначені для застосування їх держателями як технічного засобу для:

 • безготівкової оплати за товари та послуги (у тому числі тих, купівля (одержання) яких здійснюється в системах електронної комерції);
 • одержання готівки в касах банків та інших фінансових установ, торговців та через банкомати;
 • перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб.

Платіжні картки можуть мати додаткові властивості та містити додаткову інформацію, що дозволяє використовувати їх як технічний засіб для забезпечення:

 • ідентифікації клієнта (посвідчення особи, пенсійне посвідчення тощо);
 • послуг у страховій медицині та інших видах страхування;
 • обслуговування пільгових категорій населення;
 • одержання пільг у торгівлі.

Створення файлів з додатковою інформацією в платіжних картках здійснюється за заявкою емітента до Платіжної організації.

Платіжні картки можуть містити кілька платіжних додатків, кожний з яких підтримує тільки один код платіжної одиниці [код валюти (основний або додатковий)] або код обліку.

Платіжні картки з ДКВО, використання яких базується на технології НСМЕП, можуть бути використані в системах надання та обліку визначених послуг, реалізованих за участю емітентів цих карток та інших належних установ, та для реалізації небанківських платіжних систем. Якщо у Правилах додатково не зазначено, що платіжна картка має ДКВО, то всі платіжні додатки такої картки підтримують основний код валюти (гривню).

Платіжні картки з ДКВО можуть бути як особисті, так і корпоративні та використані їх держателями як технічний засіб для:

 • одержання наперед оплачених товарів (послуг);
 • одержання готівки в іноземній валюті;
 • платежу за товари та послуги цільового призначення;
 • платежу за товари та послуги населення, що має пільги (оплата проїзду на транспорті, ліків, комунальних послуг тощо);
 • одержання соціальної допомоги, субсидій тощо.

Для проведення емісії платіжних карток з ДКВО емітент подає до Платіжної організації документи, перелік яких визначається нею.

Платіжні та службові картки, придбані членами та відповідними учасниками НСМЕП, зберігаються як бланки суворого обліку.

У НСМЕП використовуються платіжні картки з платіжними додатками – гаманець та чек.

Платіжні додатки картки не залежать один від одного та використовуються кожний окремо.

На платіжній картці можуть розміщуватись, як один платіжний додаток (гаманець чи чек), так і обидва платіжних додатки одночасно.

Для ідентифікації клієнта перед виконанням операції із застосуванням платіжного додатка є:

ПІН для ідентифікації клієнта перед виконанням операції із залишку коштів відповідного платіжного додатка картки (ПІН залишку коштів); ПІН для ідентифікації клієнта перед виконанням операції з його рахунком завантаження (ПІН рахунку).

Держателі карток НСМЕП за допомогою платіжних додатків карток можуть виконувати такі фінансові операції:

 • он-лайн завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження;
 • оф-лайн завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження;
 • завантаження платіжного додатка картки готівкою;
 • одержання готівки із залишку коштів платіжного додатка картки;
 • одержання готівки з рахунку завантаження;
 • платіж із залишку коштів платіжного додатка картки;
 • платіж з рахунку завантаження;
 • адресний платіж із залишку коштів платіжного додатка картки;
 • адресний платіж з рахунку завантаження;
 • повернення коштів останнього успішно завершеного платежу (операція сторно).

Платіж та одержання готівки із залишку коштів додатка картки є оф-лайн операціями. Платіж та одержання готівки з рахунку завантаження, а також завантаження платіжних додатків картки готівкою є он-лайн операціями.

Держателі платіжних карток НСМЕП (з ДКВО також) за допомогою платіжних додатків карток можуть виконувати такі нефінансові операції:

 • перегляд стану рахунку завантаження;
 • перегляд залишків коштів платіжних додатків на картці;
 • перегляд журналу платежів (до восьми останніх операцій);
 • перегляд журналу завантажень (до чотирьох останніх операцій);
 • зміну ПІН залишку коштів та ПІН рахунку гаманця та чека (ця операція може проводитися на всіх банківських терміналах та банкоматах НСМЕП).

Емітент може виконувати з емітованими ним картками такі нефінансові операції:

 • установлення та оновлення (зміну) терміну дії гаманця та чека;
 • установлення та зміну лімітів гаманця та чека;
 • розблокування ПІН залишку коштів та ПІН рахунку;
 • розблокування платіжного додатка картки, який заблоковано під час порушення технології виконання операції оф-лайн завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження клієнта.

Платіжні картки з ДКВО дають можливість їх держателям виконувати такі фінансові операції:

 • платіж із залишку коштів платіжного додатка картки (у режимі офлайн);
 • платіж з рахунку завантаження (у режимі он-лайн);
 • завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження (у режимі он-лайн);
 • завантаження платіжного додатка картки готівкою (у режимі онлайн);
 • одержання готівки в іноземній валюті зі своїх картрахунків в іноземній валюті у касах і банкоматах уповноважених банків-резидентів, які емітували ці картки (у валюті, код якої відповідає додатковому коду валюти платіжного додатка картки);
 • повернення коштів останнього успішно завершеного платежу (операція сторно).

Держателі корпоративних платіжних карток з основним кодом валюти (гривнею) за їх допомогою можуть здійснювати такі фінансові операції:

 • одержання готівки у валюті України для здійснення розрахунків, пов’язаних з виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат ті відрядження в межах України з урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань регулювання готівкового обігу;
 • здійснення розрахунків у безготівковій формі у валюті України, пов’язаних із статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України.

Держателі корпоративних платіжних карток з ДКВО за їх допомогою можуть здійснювати такі фінансові операції:

 • одержання готівки в іноземній валюті (код якої відповідає додатковому коду валюти платіжного додатка картки) в касах і банкоматах уповноважених банків-емітентів для оплати витрат на закордонні відрядження;
 • здійснення розрахунків у безготівковій формі за товари та послуги [отримання наперед оплачених товарів (послуг)] для забезпечення статутної та господарської діяльності.

Кошти, які списані з картрахунку юридичної особи або фізичної особи – підприємця за операції із застосуванням корпоративних платіжних карток, уважаються виданими під звіт держателю платіжної картки. Використання коштів має бути підтверджене відповідними звітними документами. Повернення довіреною особою клієнта невикористаних коштів та відшкодування власнику корпоративного картрахунку коштів, використаних понад встановлені норми, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Контроль за цільовим використанням коштів з корпоративних картрахунків за операціями із застосуванням корпоративних платіжних карток здійснюють власники цих рахунків.

Усі без винятку операції з платіжними додатками платіжних карток можуть бути здійснені їх держателями у будь-якому місці обслуговування за картками НСМЕП за наявності відповідного обладнання, якщо інше не обумовлено умовами договору між емітентом і клієнтом.

Місця обслуговування за платіжними картками НСМЕП повинні бути позначені знаком НСМЕП.

Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням обмежень, установлених Правилами та нормативно-правовими актами Національного банку.

У разі використання клієнтом – фізичною особою рахунку завантаження для отримання заробітної плати, пенсії, стипендії, інших подібних виплат та за умови неможливості виконання з будь-яких причин адресного платежу із застосуванням платіжної картки, клієнт – фізична особа може без використання платіжної картки за своїм дорученням (заявою) у межах ліміту, визначеного договором, здійснювати переказ коштів з цього картрахунку на інші власні рахунки і на рахунки інших осіб (плата за комунальні послуги, телефон, електроенергію тощо), повернення кредиту та процентів за ним, а також сплату комісій за розрахунково-касове обслуговування.

Переказ коштів з картрахунків без використання платіжної картки клієнтами – фізичними особами має здійснюватися з дотриманням установленого режиму використання картрахунків та оформленням відповідних розрахункових документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків.

Члени та учасники НСМЕП, що здійснюють обслуговування держателів карток. не мають права самостійно приймати рішення про відмову держателям карток в обслуговуванні, крім випадків, передбачених Правилами та документами Платіжної організації щодо операцій із застосуванням платіжних карток, та дискримінувати клієнтів інших членів НСМЕП. Особливості виконання фінансових і нефінансових операцій із застосуванням платіжних карток НСМЕП визначено в документах Платіжної організації щодо операцій із застосуванням карток НСМЕП.

Тести

Поточні рахунки призначені для:

а) обліну коштів за вкладами юридичних осіб;

б) обліку коштів за вкладами фізичних осіб до запитання; в) обілку коштів підприємців за строковими вкладами.

Власникові вкладного рахунку видається вкладний документ:

а) сертифікат; б) чек;

в) ощадна книжка.

Депозитні (вкладні) рахунки фізичних осіб призначені для:

а) зберігання грошових коштів у банку;

б) використання в грошовому обороті банку;

в) обліку коштів, внесених на визначений у договорі строк.

Національна система масових електроних платежів це:

а) система безготівкових розрахунків; б) система готівкових розрахунків;

в) система розрахунків за допомогою сертифікатів.

Допишіть визначення:

а) …… – надання дозволу на обслуговування тримача платіжної картки; б) …… – установа банку, яка випускає в обіг платіжні картки.

Електроний гаманець – це:

а) різновид платіжної картки «електроний чек»; б) різновид акредитиву;

в) різновид банківського депозитного сертифікату.

Процесинговий центр виконує:

а) збіг, обробку, зберігання та передавання інформації;

б) кодування, розповсюдження, нагромадження інформації; в) архівування, патентування, накопичення інформації.

З платіжної карти «електроний чек» оплата може бути здійснена:

а) тільки чековою книжкою;

б) в готівковій або безготівковій формі; в) тільки в доларовому еквіваленті.

Запитання для самоконтролю

Охарактеризуйте рахунки, що відкривають банки клієнтам у національній валюті.

Назвіть принципи безготівкових розрахунків.

Які реквізити повинний мати розрахункові документи?

Які переваги мають клієнти при здійсненні розрахунків через систему «клієнт-банк»?

Дайте характеристику безготівковим міжгосподарським розрахункам.

Приведіть схему документооборота при розрахунках акредитивами, чеками, векселями, платіжними вимогами, платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями.

Який механізм здійснення міжбанківських розрахунків?

Хто є учасниками НСМЕП?

Які функції зобов’язана виконувати платіжна організація?

Які функції зобов’язані виконувати ГПУ, РПУ, БПУ?

Які фінансові операції можуть здійснювати держателі карток НСМЕП?

Хто здійснює контроль за використанням коштів з корпоративних карт розрахунків?

Література:

 1. Положення про організацію операційної роботи в банках України, затверджене постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 254.
 2. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 20.08.1999 №418.
 3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2003 №355.
 4. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в установах банків, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.1994 № 129 (в редакції від 30.12.1996№347).
 5. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній ва люті, затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 № 135.
 6. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 № 527.
 7. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, затверджена по становою Правління НБУ від 27.12.1999 № 621.
 8. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу, затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 69.

загрузка...