Навігація
Посилання


Банківські операції

Правила здійснення переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі


Установа банку приймає від юридичних і фізичних осіб (далі – платник (ініціатор) готівку для здійснення переказу у внутрішньобанківській або внутрішньодержавній, платіжних системах юридичній або фізичній особі (далі – переказ), а також видає готівку юридичним і фізичним особам за переказами без відкриття рахунків (далі – отримувач). Платник (ініціатор) та отримувач можуть бути як різними особами, так і однією і тією самою особою.

Плата за послуги з переказу готівки встановлюється установою банку залежно від застосовуваної платіжної системи.

За згодою сторін (банку отримувача та банку ініціатора) отримувачу переказу може бути надіслане повідомлення про надходження на його ім’я переказу в порядку, встановленому банком отримувача.

Для здійснення переказу платник (ініціатор) подає до установи банку– члена платіжної системи заповнену та засвідчену особистим підписом заяву про переказ (заява).

Форма заяви про переказ та повідомлення про отримання переказу визначається платіжною системою і має містити відповідні реквізити, передбачені зразком.

Після прийняття заяви працівник установи банку, який здійснює операції з приймання переказів, перевіряє повноту заповнення заяви, звіряє відповідність зазначених у заяві сум цифрами і словами, нараховує плату за здійснення операції, приймає готівку з поаркушним перерахуванням. Якщо банк використовує внутрішньобанківську платіжну систему, то працівник установи банку вносить дані, що зазначені в заяві, до форми заяви в електронному вигляді та надсилає запит щодо отримання реєстраційного номера до головного банку.

Після отримання реєстраційного номера переказу працівник установи банку роздруковує один примірник заяви, проставляє на ньому особистий підпис та відбиток печатки і надає його платнику (ініціатору). Працівник банку попереджає платника (ініціатора) про потребу повідомлення ним отримувача про здійснення переказу (якщо інформація про це не передбачена заявою) та про реєстраційний номер переказу.

У разі використання внутрішньодержавної платіжної системи реєстрація переказів та присвоєння реєстраційного номера проводиться установою банку, що здійснює переказ.

Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який здійснював перекази, формує і друкує зведений реєстр прийнятих переказів і звіряє його з даними фактичного залишку готівки в касі. На загальну суму прийнятої готівки відповідно до зведеного реєстру складається приходний касовий ордер, який разом з реєстром і заявами додається до касових документів дня.

У разі звернення до установи банку отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу працівник установи банку, який має здійснити видачу готівки отримувачу, перевіряє наявність інформації про надходження переказу.

У разі підтвердження інформації про надходження переказу працівник установи банку отримує заповнене повідомлення про одержання переказу (повідомлення), перевіряє повноту його заповнення і відповідність даних, наведених у ньому, даним отримувача, зазначеним в електронному ; документі або в розрахункових документах. Для отримувача – фізичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює. Для отримувача – юридичної особи

працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює, керівника або уповноваженої ним особи. Якщо переказ на ім’я юридичної особи отримує уповноважена керівником особа, то ця особа подає ще й належним чином оформлену довіреність.

На підставі повідомлення працівник установи банку вносить інформацію про виплату переказу до системи грошового переказу. Працівник установи банку роздруковує один примірник повідомлення, проставляє на ньому особистий підпис та відбиток печатки і надає його отримувачу коштів разом з готівкою за переказом.

Часткова виплата переказів не допускається.

Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який здійснював виплату готівки за переказами отримувачам, формує і друкує зведений реєстр виплачених переказів і звіряє з його даними фактичний залишок готівки. На загальну суму виплачених переказів відповідно до «єдиного реєстру складається видатковий касовий ордер, який разом з реєстром, повідомленнями та засвідченими довіреностями на уповноважених осіб додається до касових документів дня (якщо виплата готів»» здійснюється за генеральною довіреністю, то до касових документів дня додається її копія, засвідчена уповноваженим працівником банку).

Якщо установа банку не може здійснити виплату отримувачу переказу готівкою у зв’язку з тим, що він протягом тридцяти робочих днів із дня надходження цієї суми не з’явився до банку, то установа банку отримувача зобов’язана протягом трьох робочих днів повернути відповідну суму установі банку платника (ініціатора).


загрузка...