Навігація
Посилання


Банківські операції

Порядок здійснення операцій в вечірніх касах.


Приймання грошей від підприємств, об’єднань, установ, організацій і населення після закінчення операційного дня здійснюють вечірні каси. Час роботи цих кас оголошується. Прийняті гроші повинні бути зараховані на відповідні рахунки не пізніше наступного робочого дня. Провадити будь-які видаткові операції, за винятком операцій за вкладами та з цінними паперами, працівникам вечірніх кас забороняється.

Установи банків, які не мають вечірніх кас, приймають гроші у випадку доставлення їх після операційного дня клієнтами в порядку, встановленому для вечірніх кас.

Приймання грошей і видача вкладів і цінних паперів вечірніми касами здійснюється касиром під контролем бухгалтера-контролера, з яким укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за схоронність грошей і інших цінностей і який має право контрольного підпису від імені установи банку, за приходними касовими документами за формами, встановленими для денних кас, а в опломбованих сумках – за супровідними відомостями до сумки з грошовою виручкою.

Гроші, прийняті до вечірньої каси, повинні бути упаковані у встановленому порядку.

При здаванні грошей особа, яка здає готівку, заповнює приходний документ на внесення готівки і передає цей документ бухгалтеру-контролеру, який після перевірки передає його до каси.

Прийнявши гроші, касир підписує приходні документи, проставляє на них штамп “Вечірня каса” і видає квитанцію за двома підписами (бухгалтера-контролера і касира), завірену печаткою вечірньої каси, закріпленою за касиром. Після закінчення приймання грошей касир і бухгалтер-контролер звіряють суму готівки з даними касового журналу і приходних документів і підписують касовий журнал.

Гроші, що надійшли, приходні видаткові касові документи, касові журнали, касові документи касовий журнал і печатка після закінчення операцій вечірньої каси зберігаються в грошовому cxoвищі (сейфі). Грошове сховище (сейф) замикається на два ключі – касира і бухгалтераконтролера, опечатується їх печатками і здається під охорону у встановленому порядку під розписку в Контрольному журналі на осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ.

Вранці наступного робочого дня працівники вечірньої каси приймають грошове сховище (сейф) від охорони і здають гроші, приходні документи завідуючому касою під розписку в касовому журналі вечірньої каси. Касовий журнал після цього передається бухгалтером-контролером головному бухгалтеру.

Завідуючий касою передає приходні і видаткові документи головному бухгалтеру, який підраховує за документами загальну суму надходжень і звіряє її з загальною сумою приходу по касовому журналу, підписує касовий журнал і передає його для запису в бухгалтерському обліку. Приходні документи головним бухгалтером повертаються завідуючому касою, а ордери передаються операційним працівникам для запису на рахунки клієнтів.

При здійсненні в вечірніх касах операцій без бухгалтера-контролера касир приймає гроші з використанням контрольного касового апарата або комп’ютерної програми САКР. Печатка, що знаходиться в касі, вилучається.

Контрольний касовий апарат пломбується завідуючим касою, якщо це передбачено конструкцією апарата. Ключ від підсумо

вуючого лічильника видається касиру, ключ для погашення підсумовуючого лічильника завідуючому касою.

У вечірній касі вивішується оголошення про те, що квитанції, які видаються клієнтам, повинні мати відбиток штампа контрольного касового апарата з зазначенням суми внеску. В оголошенні повинно бути вказано, що квитанції без підпису касира і відбитку штампа контрольного касового апарата, а також з виправленими або проставленими у відбитку штампа сумами і датами від руки є недійсними. Зразок відбитку вміщується в оголошенні.

Після перевірки поданих клієнтом документів і прийняття грошей касир підписує документи і споряджає квитанцію разом з об’явою на внесення готівки на зворотному боці відбитком штампа контрольного касового апарата, квитанцію касир видає вкладнику грошей, а об’яву залишає в себе. Відбиток штампа контрольного касового апарата з неправильно набраною сумою на приходному документі і на квитанції касир закреслює і за своїм підписом на ньому робить надпис: «Не враховувати». Приходні документи касир залишає в себе.

Після закінчення приймання грошей касир виймає з контрольного касового апарата контрольну стрічку, викреслює з неї усі неправильно зараховані підсумовуючим лічильником суми згідно з зіпсованими документами, що в нього залишилися, підраховує загальну суму і завіряє її з фактичною наявністю грошей і учиняє всі необхідні записи в Книзі обліку показників лічильників контрольного касового апарата та сум готівки, що прийнята вечірньою касою.

Загальну суму прийнятих грошей касир записує цифрами і літерами в контрольній стрічці, проставляє дату і засвідчує своїм підписом усі зроблені в контрольній стрічці записи і виправлення.

Вранці наступного робочого дня касир вечірньої каси звітує перед завідуючим касою у порядку, викладеному в п. 14, під розписку в контрольній стрічці.

Завідуючий касою до прийняття цінностей і документів зобов’язаний:

  • попередньо пересвідчитися, чи не проводилося погашення підсумовуючого лічильника контрольного касового апарата. При встановленні факту погашення підсумовуючого лічильника службові особи, відповідальні за збереження цінностей, негайно встановлюють причини, складають і підписують відповідний акт, і керівник установи банку вживає необхідні заходи;
  • перевірити відповідність порядкових номерів від першої до останньої операції в контрольній стрічці і приходними документами і провести погашення підсумовуючих лічильників.

Після приймання цінностей і документів завідуючий касою передав документи та контрольну стрічку головному бухгалтеру (його заступнику).

В тих установах, де здійснення операцій на контрольному касовому апараті проводиться завідуючим касою, його обов’язки, передбачені цим пунктом та п. 23, покладаються на керівника установи банку

Головний бухгалтер (його заступник) після підрахунку за документами загальної суми надходжень співставляє її з результатом, записаним у контрольній стрічці, перевіряє обґрунтованість внесення виправлень до стрічки, а також відповідність в ній порядкових номерів від першої до останньої операції.

Ця перевірка оформляється підписом головного бухгалтера (його заступника) в контрольній стрічці, яка разом з документами передається працівнику бухгалтерії для складання касового журналу.

Після перевірки касовий журнал підписується працівником, який його склав, і головним бухгалтером (його заступником). Приходні документи повертаються завідуючому касою, а ордери передаються операційним працівникам. Касовий журнал разом із контрольною стрічкою передається для запису в бухгалтерському обліку.

Контрольні стрічки підшиваються разом з приходними касовими журналами, або на розсуд головного бухгалтера – разом з касовими документами.

Приймання грошей, що надійшли до вечірньої каси, може проводитись службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, без прибуття працівників цієї каси вранці наступного дня до установи банку. Запасні ключі від грошового сховища (сейфа) закріплюються за керівником і завідуючим касою, які разом з головним бухгалтером приймають від охорони грошове сховище (сейф) вечірньої каси. В разі наявності у грошового сховища (сейфа) одного ключа, запасний ключ закріплюється за завідуючим касою. Запасний ключ від шафи або шухляди столу, де касир вечірньої каси зберігає контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, закріп-

люється за завідуючим касою.

Приймання грошей проводиться службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, у встановленому порядку під розписку в контрольній стрічці касового апарата або касовому журналі. При виявленні невідповідності суми грошей даним приходних документів і сумі, показаній у стрічці касового апарата, вони складають акт і з’ясовують причини цієї невідповідності.

Після приймання цінностей і перевірки документів контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, вкладається службовими особами в грошове сховище (сейф), яке замикається керівниками установи і завідуючим касою.

Якщо прийняті касиром вечірньої каси гроші можуть бути сформовані і упаковані ним до закриття цінностей установи банку, гроші, приходні й інші документи від працівників вечірньої каси повинні бути того ж дня прийняті, перевірені і замкнені службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, в грошовому сховищі в порядку, встановленому Інструкцією №1.

Гроші і документи вечірньої каси зберігаються у цих випадках у грошовому сховищі, шафі або на стелажі, де знаходяться гроші оборотної (операційної) каси, але окремо від неї або інших цінностей

У випадках ремонту контрольного касового апарата механік у присутності завідуючого касою і касира погашає підсумовуючий лічильник контрольного касового апарата і складає акт, в якому вказуються показання підсумовуючого лічильника і контрольного лічильника гашення до початку ремонту і після закінчення ремонту.

Акт підписується механіком, завідуючим касою і касиром і зберігається у головного бухгалтера (його заступника) в окремій справі.

порядок приймання вечірніми касами сумок (мішків) з готівкою та іншими цінностями від інкасаторів Національного банку, станцій залізниць і підприємств зв’язку

Приймання касиром вечірньої каси сумок (мішків) з готівкою від старшого бригади інкасаторів проводиться в присутності всіх інкасаторів цієї бригади. Водій автомашини, на якій проводилося збирання грошової виручки, повинен знаходитись в приміщенні установи банку або в автомашині де закінчено приймання сумок з цінностями.

При здачі сумок (мішків) з грошовою виручкою інкасатори пред’являють накладні до сумки з грошовою виручкою, при здачі сумок з валютними цінностями – супровідну відомість до сумки і валютними іншими цінностями та явочні картки бухгалтеру-контролеру вечірньої каси, який перевіряє відповідність записів у накладних (супровідних відомостях) і явочних картках реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) в Журналі обліку прийнятих сумок і мішки з готівкою і порожніх сумок у двох примірниках і в міру реєстрації передає накладні (супровідні відомості) касирові. В журналі в графі “Примітка” повинні показуватися виявлені при прийманні виправлення в явочних картках без відповідних обмовок, розбіжностей записів в явочних картках з накладними (супровідними відомостями) тощо. Кількість і номери порожніх сумок (мішків) належних до здачі у касу, бухгалтер-контролер встановлює за даними записів в явочних картках із фактичною наявністю порожніх сумок.

Після цього бухгалтер-контролер перевіряє відповідність кількості сумок (мішків), які здають інкасатори до каси за даними Довідки про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток, а потім явочні картки повертає інкасаторам.

Касир при прийманні сумок (мішків) з готівкою перевіряє:

  • а) чи не мають сумки (мішки) з грошима, що надійшли, яких-небудь зовнішніх пошкоджень і інших дефектів (латок, зовнішніх швів, розривів тканини, невіджатих і пошкоджених пломб, розриву шпагату або вузлів на шпагаті тощо);
  • б) виразність відбитків пломбірів і відповідність їх завіреним зразкам;
  • в) відповідність номерів сумок., які здаються інкасаторами, номерам, вказаним у накладних.
  • г) відповідність кількості мішків з монетою, а також загальної суми виручки, яка приймається, згідно записам у накладних.

Після приймання сумок (мішків) за кожним маршрутом (заїздом) касир, бухгалтер-контролер і всі інкасатори бригади підписують обидва примірники журналу обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок і другий його примірник, скріплений печаткою вечірньої каси, наданий старшому бригади інкасаторів.

Касир під контролем бухгалтера-контролера проводить підрахунок сумок (мішків), які вкладаються у грошове сховище (сейф), прийнятих по маршруту (заїзду), і разом з бухгалтером-контролером звіряють їх з кількістю, вказаній у журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, і замикають сховище (сейф) на два ключі, один з яких знаходиться у касира, а другий – у бухгалтера-контролера.

Про загальну кількість прийнятих за всіма маршрутами сумок (мішків) з готівкою і порожніх сумок складається Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки, яка разом з першими примірниками журналів обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою її порожніх сумок зберігається в окремій папці.


загрузка...