Навігація
Посилання


Банківські операції

Організація і порядок роботи каси перерахування.


Перерахування грошей проводиться касирами лічильних бригад каси перерахування. Кожна бригада очолюється контролером. Обов’язки контролера лічильної бригади покладаються на касового або бухгалтерського працівника, який має досвід роботи в касі перерахування, з укладенням відповідного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Якщо в касі перерахування одна бригада, касири на час обідньої перерви можуть зберігати готівку, яка в них є, в загальній металевій шафі. У цих випадках кожен касир зобов’язаний свої гроші вкласти в окремий мішок, який щільно зав’язати шпагатом, а на його кінці накласти пломбу. Шафа замикається на два ключі: контролера бригади і одного з касирів. Закриття і відкриття шафи проводиться в присутності всіх касирів бригади. При наявності в касі декількох бригад, для них встановлюється двозмінна обідня перерва.

Сумки з готівкою і накладні до них контролери бригад приймають від касира і бухгалтера-контролер вечірньої каси під розписку в довідці про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.

Прийняття сумок контролерами бригад проводиться за журналом обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок або накладними до сумок з грошовою виручкою в порядку, передбаченому літерами “а”, “в” і “г”.

Після цього касир вечірньої каси передає касиру (контролеру), який очолює касу перерахування, порожні інкасаторські сумки, журнали обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, шляхові відомості на збирання виручки залізничних станцій, реєстри сумок з готівкою підприємств зв’язку, що були здані установі банку, і довідку про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток, який перевіряє відповідність номера сумки номеру, вказаному в журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок.

Доставлені протягом операційного дня сумки з готівкою, в тому числі вузлами і відділеннями зв’язку, приймаються контролером бригади у присутностібухгалтера-контролера.Начасприйняттясумоквізуальнийконтрольза роботою касирів бригади здійснюється іншим касовим працівником.

Контролер бригади протягом робочого дня зберігає прийняті сумки з готівкою в металевій шафі, візку або шухляді спеціального столу, які замикаються.

Облік сумок і результатів перерахування ведеться контролером бригади в Контрольних відомостях перерахування виручки в одному примірнику або Зведених відомостях обліку перерахування готівки сумок станцій залізниць – в двох примірниках.

Контролер бригади видає касирам для перерахування по одній сумці, попередньо записуючи її номер в контрольну або зведену відомість.

Касир розкриває сумку способом розрізання одного оберту шпагату під наглядом контролера, виймає з неї гроші і чеки й передає сумку контролеру, залишаючи пломбу у себе. Контролер перевіряє, чи всі гроші і чеки вийняті із сумки, дістає з неї супровідну відомість, а із сумки з виручкою станцій залізниць також квитанцію, і залишає сумку та ці документи у себе для контролю.

Пломба із шпагатом від розкритої сумки зберігається у касира до закінчення перерахування вкладених в сумку цінностей. При недостачі грошей пломба разом із шпагатом і актом пред’я

вляється здавальнику грошей для огляду, якщо він того вимагає. У цих випадках пломба від сумки зберігається у контролера бригади 10 робочих днів.

Після перерахування цінностей касир повідомляє контролеру фактично виявлені в сумці суми грошей і чеків. Контролер звіряє названі суми з сумами, зазначеними на лицьовій і зворотній сторонах супровідної відомості.

Чеки, які надійшли в сумках, перевіряються касиром і контролером бригади щодо правильного оформлення (наявність підписів, відповідність суми літерами, сумі цифрами, на чеках календарного штемпелю залізничної станції, підприємства (організації), який підтверджує прийняття їх у сплату, підпису службової особи підприємства (організації).

При тотожності сум, названих касиром і показаних у супровідній відомості, контролер передає для підпису касиру супровідну відомість, а в необхідних випадках – і квитанцію. Після цього контролер скріплює відомість і квитанцію своїм підписом і записує суми в контрольну або зведену відомість. Касир ховає перераховані гроші в шухляду свого столу і передає контролеру лічильної бригади чеки під розписку в Контрольному листі касира-рахівника з зазначенням кількості чеків і суми

При розходженні суми, фактично виявленої в сумці, з сумою, показаною в супровідній відомості касир зобов’язаний звірити з контролером суму перерахованих грошей за номіналами і повторно перерахувати грошові білети того номіналу, в сумі якого виявлені розходження.

При підтвердженні недостачі або надлишку складається акт на лицьовій стороні супровідної відомості, накладній і квитанції до сумки за підписами касира і контролера, а також представника організації, яка здавала грошову виручку, якщо він був присутній при перерахуванні грошей.

Про недостачу грошей або чеків у сумі понад 10 грн. контролер ставить до відома завідуючого касою, a в необхідних випадках – керівника установи банку.

Чеки, які не можуть бути прийняті установою банку, повертаються залізничній станції або підприємству зв’язку в порядку, викладеному в інструкції №1.

На зворотній стороні цього чека, супровідній відомості, накладній і квитанції робиться відмітка про причину повернення за підписами касира і контролера. Чек вкладається в порожню сумку, яка пломбується касиром, що проводив перерахування цінностей. До сумки прикріплюється ярлик із зазначенням станції призначення і суми чека.

Чеки, які не можуть бути прийняті установою банку через відсутність на звороті відбитку штампу підприємства (організації) і підпису службової особи, надалі, до одержання від підприємства (організації) підтвердження, зберігаються в грошовому сховищі банку і обліковуються в номінальній сумі на позабалансовому рахунку №9819. На звороті супровідної відомості і накладної робиться відмітка за підписами касира і контролера банку про причини неприйняття чека.

Недостачі і надлишки грошей, що виявлені при перерахуванні, реєструються в касі перерахування картках обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазинів, і картках обліку прорахунків, виявлених касиром банку по окремих торгових і інших підприємствах організаціях, а також по кожному касиру, який встановив недостачу або надлишок.

Керівники установ банків зобов’язані вживати заходи для наведення порядку здачі грошової виручки торговими та іншими підприємствами.

На виявлені при перерахуванні неплатіжні і фальшиві грошові білети і монети на супровідні відомості, накладній і квитанції до сумки складається акт з зазначенням серії, номера і номінала кожного білета, суми монети. Про виявлені фальшиві грошові білети та монету надсилається повідомлення правоохоронним органам. Неплатіжні грошові білети і монета надсилаються на експертизу.

Передача протягом дня сумок з готівкою від одного контролера іншому проводиться під розписку на зворотній стороні контрольної відомості перерахування виручки з зазначенням номерів і загальної кількості (літерами) переданих сумок.

Після розкриття всіх сумок і перерахування готівки контролери бригад у контрольних відомостях виводять суми перерахованої грошової виручки по кожному касиру і передають супровідні відомості і накладні до сумок, а також Зведені відомості і чеки касиру (контролеру), який очолює касу перерахування. Чеки передаються під розписку в контрольному листі касира-лічильника з зазначенням кількості чеків і суми. Цей касир (контролер), перевіривши заповнення у супровідних відомостях і накладних даних про недостачі, надлишки, неплатіжні і фальшиві білети і монети, про недостачі, надлишки і дефектні чеки, передає операційним працівникам накладні від сумок, чеки і зведені відомості про результати перерахування виручки залізничних станцій. Чеки передаються операційному працівнику під розписку в розносній книзі з зазначенням кількості чеків і суми.

Накладні до сумок передаються обліково-операційним працівникам для запису результатів перерахування виручки в касовий приходний журнал і відображення в бухгалтерському обліку.


загрузка...