Навігація
Посилання


Банківські операції

Порядок роботи кас банків при підприємствах і організаціях.


Каса. банку при підприємстві (організації) створюється на підставі Договору на організацію каси банку при підприємствах і очолюється старшим касиром, який призначається керівником установи банку і здійснює керівництво і контроль за роботою касового апарату.

Гроші, що надійшли до кас банків при підприємствах (організаціях), мають бути в той же день доставлені через інкасаторів в установу банку.

Для перевезення грошей за касою закріплюється необхідна кількість брезентових стандартних мішків, (сумок), на кожному з яких проставляється порядковий помер і надпис найменування банку

При здачі виручки касир, кіоскер (секціонер) підприємства пред’являє касиру каси установи банку приходний документ, виписаний ним у двох примірниках під копіювальний папір на бланках типової форми, встановленої на підприємстві, і готівку.

Перевіривши правильність складання документа, касир каси банку перевіряє відповідність зазначених, сум цифрами і літерами і після приймання грошей розписується на обох примірниках документа з проставленням іменного штампа. Другий примірник документа касир скріплює печаткою установи банку і видає його особі, яка внесла гроші, перший примірник залишає в себе.

Керівник установи банку може встановлювати порядок здачі виручки в касу банку в опломбованих інкасаторських сумках. У таких випадках керівник підприємства представляє зразки відбитків печаток або пломбірів, якими будуть опечатуватись (опломбовуватись) сумки з грошима.

При здачі грошової виручки в інкасаторській сумці касир підприємства виписує у трьох примірниках супровідну відомість до сумки з грошовою виручкою. Перший примірник відомості вкладається в сумку, а другий і третій разом з сумкою касир підприємства пред’являє старшому касиру каси банку

Старший касир при одержанні сумки перевіряє її справність, цілісність шпагату, тотожність відбитку пломбіру (печатки) зразку. Після приймання сумки з виручкою старший касир розписується на копії супровідної відомості, проставляє на ній печатку установи банку, а потім видає цей документ касиру підприємства.

Розкриття сумок і перерахування грошей проводяться відповідно до пп. 50, 51 інструкції №1 касирами каси банку під контролем старшого касира або контролера каси банку в присутності представника підприємства.

Касир каси банку обробляє, формує і пакує готівку в порядку, встановленому пп. 96 – 104 інструкції №1 і після звірки відповідності готівки даним контрольних відомостей або приходним документам здає наприкінці дня старшому касиру в порядку, встановленому пп. 56, 57 інструкції №1.

Старший касир підраховує в контрольних відомостях суму прийнятої і перерахованої грошової виручки кожним касиром, звіряє суму з підсумками їх контрольних листів і передає накладні і порожні сумки головному касиру підприємства.

Загальну суму контрольних відомостей старший касир звіряє з підсумком відомості, складеної головний касиром підприємства про суму зданої виручки в касу банку. Звірка оформляється підписами старшого кассира каси банку на відомості підприємства і головного касира цього підприємства на одній з контрольних відомостей каси банку.

Після закінчення приймання грошей касир каси банку, який здійснює облік прийнятих грошей, один (бе

з старшого касира) проводить звірку і підбиває підсумок дня в присутності і під контролем головного касира підприємства.

Звірка загальної суми прийнятих грошей з підсумком відомості, що складається головним касиром підприємства, оформляється підписами касира банку на відомості підприємства і головного касира цього підприємства на супровідній відомості до сумки з грошовою виручкою.

Приймання грошей від касирів і пакування їх у мішки проводиться одним з касових працівників, на якого наказом по установі банку покладені ці функції, під контролем старшого касира.

Прийняті від касирів гроші вкладаються в брезентові стандартні мішки (сумки), горловина мішків прошивається, щільно зав’язується шпагатом, а потім кінці шпагату пломбуються. Касир і старший касир перевіряють, чи усі гроші вкладені в мішки, підписують усі три примірники супровідної відомості.

На зворотній стороні супровідної відомості у графі “кількість” вказується кількість мішків з монетою кожного номіналу.

До приймання мішків (сумок) інкасатори пред’являють старшому касиру каси банку посвідчення особи з фотокартками, доручення на інкасацію грошей і явочну картку.

Старший касир проводить в явочній карточці всі передбачені записи. В графі “Номер сумки з грошовою виручкою” вказуються номер мішка (сумки) з грошовими білетами і цифрами – кількість мішків з монетою, а на зворотному боці супровідної відомості, внизу, літерами зазначається загальна кількість зданих мішків з монетою.

Приймання мішків (сумок) з грошовими білетами і монетою інкасаторами проводиться у порядку, викладеному в п. 185.

Доставлені в установу банку мішки (сумки) з готівкою інкасатори здають у вечірню касу або касу перерахування в порядку або безпосередньо завідуючому касою. Розкриття мішків (сумок) проводиться в присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

Вранці наступного робочого дня всі документи за результатами приймання і перерахування виручки, що надійшла, мають бути зброшуровані у встановленому порядку. Зброшуровані документи зберігаються в касі банку при підприємстві під відповідальністю старшого касира протяту трьох місяців, а контрольні листи – протягом 10 робочих днів. Після закінчення .строку вказані документи знищуються.


загрузка...