Навігація
Посилання
https://pravo-nch.ru bmw гранд авто уверенность.


Банківські операції

Організація і порядок роботи з банкоматами.


Банкомат (автоматичний касир) – пристрій для здійснення самообслуговування клієнтів, який є складовою частиною системи автоматизації касових операцій, внутрішньобанківської або міжбанківської системи платежів. Банкомати залежно від їх рівня захищеності можуть встановлюватись як у межах території банківської установи, так і за її межами. Управління банкоматами та доступ до рахунків клієнтів виконується програмно-технічними засобами зазначених систем (система управління банкоматами)

Основні операції, що здійснюються банкоматами:

  • інформування клієнтів про стан їх рахунків;
  • видача готівки;
  • приймання готівки від клієнтів для розміщення на їх рахунках (цю функцію реалізовують депозитні банкомата).

Доступ до банкомата для виконання операцій здійснюється із застосуванням платіжних карток та ПІН-кодів клієнтів банківських установ. Після виконання операцій із видачі (приймання) готівки клієнту має бути видана пронумерована квитанція, в якій вказуються назва банківської установи, що експлуатує банкомат, номер банкомата, дата, час, вид операції, номер трансакції, сума виданих (прийнятих) коштів та інші реквізити відповідно до вимог системи, в якій використовується банкомат. У разі застосування банкоматів у внутрішньобанківських системах автоматизації касових операцій квитанція може не видаватися. У цьому разі обов’язково з періодичністю, визначеною в договорі між клієнтом і банківською установою, клієнту надається виписка за операціями, здійсненими через банкомат, підписана і засвідчена у встановленому порядку.

Для виконання підкріплення та інкасації коштів за банкоматом (групою банкоматів) письмовим розпорядженням керівника банківської установи визначається перелік відповідальних працівників, в обов’язки яких входить обслуговування банкоматів, із персональним розподілом між ними функціональних обов’язків. Виконання функціональних обов’язків зазначеними працівниками має бути регламентовано внутрішніми положеннями банківської установи, що розробляються на основі Інструкції №1. Технічним обслуговуванням банкомата займаються відповідні фахівці або на підставі договірних угод – працівники сервісних організацій.

Змінюють секретні коди замків банкомата працівники служби банківської безпеки.

Для здійснення доступу до банкоматів зазначених працівників за ними закріплюються індивідуальні і персоналізовані картки доступу.

Для кожного банкомата, зважаючи на його рівень захищеності та необхідність забезпечення і безперебійної роботи, визначається ліміт коштів, що можуть бути одночасно завантажені та зберігатися в його сейфі. Визначена величина ліміту погоджується з головним бухгалтером та затверджується керівником банківської установи.

Для обліку операцій, що проводяться з банкоматами, ведеться “Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів”. Відповідальним за ведення такої книги є завідуючий касою. Ця книга має бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником, головним бухгалтером та скріплена печаткою банківської установи.

За завідуючим касою закріплюється один комплект ключів від сейфа та ключі від модуля управління банкомата. Ключі від сейфа та ключі від модуля управління банкома

та, картки доступу працівників до банкомата, а також “Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів” зберігаються в сейфі завідуючого касою.

Дублікати ключів від банкомата зберігаються в службі банківської безпеки. Ключ, що дає змогу змінювати секретний код замків, у разі його наявності передається до служби банківської безпеки (працівникові, який відповідає за зміну секретних кодів замків банкомата)

Усі ключі мають бути зареєстровані відповідно до Інструкції №1. Порядок передачі ключів між працівниками встановлюється за письмовим розпорядженням керівника установи банку.

Підкріплення банкомата готівкою проводиться залежно від потреби в ній. Потрібну суму в межах визначеного для банкомата ліміту коштів касир банкоматів отримує у завідуючого касою. Вкладення купюр у касети, а також вилучення купюр із касет відбувається у приміщенні каси. Прийняту суму грошей касир перераховує покупюрно, вкладає їх в касети, закриває касети на ключ і опломбовує їх.

До касети прикріплюється ярлик із зазначенням на ньому найменування банківської установи, номера банкомата, номіналу, кількості купюр, суми вкладених коштів, дати, підпису та іменного штампа спеціально виділеного для завантаження касет касового працівника.

Після завантаження касет завідуючий касою оформляє для інкасатора маршрутний лист із зазначенням адреси і місця розташування банкомата, номерів касет, що мають бути вилучені з банкомата і доставлені в касу, номерів касет, що мають бути вставлені в банкомат, та інформації, яка необхідна для ініціалізації його роботи.

Для завантаження банкомата касети та маршрутний лист передаються інкасатору. Приймаючи касети, інкасатор перевіряє цілість касет і пломб, наявність на ярликах реквізитів. Разом з касетами інкасатору під розписку в «Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів» передаються ключі від сейфа банкомата і від його модуля управління та картка доступу.

При розташуванні банкомата в межах території банківської установи допускається виконання функцій інкасатора касовим працівником. У разі відсутності в банківській установі власної служби інкасації інкасація банкоматів може здійснюватися на підставі двосторонніх угод інкасаторським апаратом Національного банку України.

Після доставки касет інкасатор із застосуванням картки доступу входить в режим обслуговування банкомата, вилучає вказані в маршрутному листі касети із залишками грошових коштів, встановлює нові касети і з використанням даних із маршрутного листа вводить в модуль управління банкомата інформацію про номінали та кількість купюр у встановлених касетах. Після закінчення введення на чековому друкувальному пристрої роздруковується пронумерована квитанція із зазначенням номера банкомата, дати, часу виконання операції завантаження, ідентифікатора картки інкасатора, суми залишків коштів у вилучених касетах та суми коштів у встановлених касетах.

Після закінчення операцій завантаження банкомата виконується його ініціалізація і запуск у роботу. При цьому інформація про зміст касет передається в систему управління банкоматами, п завантажені кошти зараховуються на балансовий рахунок банкомата.

Інкасатор здає касиру під розпис у “Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів” вилучені касети, ключі, картку та одержану в банкоматі квитанцію.

При застосуванні депозитних банкоматів разом із касетами із залишками коштів інкасатор доставляє касети з конвертами із вкладеними для зарахування на рахунки клієнтів коштами. Касир у присутності завідуючого касою звіряє відповідність наявних сум у конвертах із даними меморіального ордера, одержаного від системи управління банкоматами. У разі виявлення розходжень між фактичною сумою і даними меморіального ордера складається відповідний акт із зазначенням даних клієнта, номера, адреси банкомата, часу приймання готівкових коштів, заявленої та фактичної суми. Акт підписується касиром та завідуючим касою. Клієнт, який вносив готівку, має бути ознайомлений із змістом акта. Спірні питання, які при цьому можуть виникнути, вирішуються в порядку, визначеному договором між клієнтом і банківською установою.

Після звірки касир виписує приходний касовий ордер на суму фактично вилучених із конвертів коштів і ставить підпис у меморіальному ордері. Завідуючий касою приймає від касира кошти, звіряє їх суму з даними меморіального ордера, розписується в приходному і меморіальному ордерах. На підставі меморіального ордера здійснюються зарахування фактично одержаних грошових коштів на рахунки клієнтів.

Технічне обслуговування банкоматів виконується з періодичністю, в обсязі та в порядку. визначених в інструкціях з їх експлуатації (технічного обслуговування). Технічне обслуговування та поточні операції, пов’язані із заміною витратних матеріалів, рекомендується проводити у визначений час між початком та закінченням операційного періоду роботи банкомата. Технічне обслуговування та ремонт модулів, розташованих у сейфі банкомата, мають здійснюватися після його повного розвантаження. Всі порушення в роботі банкомата та способи їх ліквідації повинні фіксуватися у формулярі або у відповідному журналі обліку неполадок банкомата та методів їх ліквідації.

Тести

Розрахунково-касові операції полягають:

а) у збільшенні капіталу банку;

б) у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банку; в) у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках підприємств.

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів пов’язане:

а) з усіма іншими операціями банку;

б) з грошово-кредитною політикою держави;

в) з макроекономічними показниками іноземних банків.

Для клієнтів банків розрахунково-касові операції забезпечують:

а) одержання грошових коштів за реалізовану продукцію; б) оплату для виробництва матеріальних ресурсів;

в) виплату зарплати працівникам;

г) оплату зобов’язань перед бюджетом;

д) накопичення та використання зобов’язань; є) все вище сказане невірно.

Платіжна система це:

а) основа банківського менеджменту;

б) сукупність визначених законом платіжних інструментів, норм, правил; в) похідна податкової політики держави.

Важливе місце в розрахунково-касових операціях посідають:

а) валютна політика держави;

б) фінансово-кредитні установи; в) платіжні інструменти.

Особливе значення для організації банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів мають такі принципи:

а) переврахування цінних паперів;

б) зберігання коштів у банках та їх переказування; в) строковості, платності, своєчасного повернення.

Для зберігання грошових коштів всіх видів операцій банки відкривають своїм клієнтам такі рахунки:

а) кредитні, лізингові, факторингові; б) поточні, депозитні, бюджетні;

в) інвестиційні, інноваційні, форфейтингові.

Поточні рахунки в національній валюті банки відкривають:

а) тільки фермерським господарствам;

б) бюджетним установам закритого типу;

в) підприємствам усіх видів та форм власності.

Фізичні особи–резиденти за своїми поточними рахунками можуть здійснювати операції:

а) зарахування коштів, отриманих у наслідок іноземних інвестицій в Україну;

б) переказування на рахунок юридичної особи-резидента реінвестицій; в) зарахування доходів, одержаних у формі оплати праці.

Міжбанківські розрахунки здійснюються через системи:

а) електронних платежів;

б) внутрішньобанківську платіжну систему; в) комбінацію систем ВПС і СЕП;

г) міжнародні системи електронних розрахунків – SWIFT;

д) двосторонні прямі кореспондентські відносини; є) все вище сказане не вірно.

Кореспондентський рахунок це:

а) рахунок одного банку, відкритий в іншому банку;

б) рахунок одного банку, відкритий в двох банках одразу; в) це кредитна лінія.

До структурної побудови системи електронних платежів належить рівні:

а) АРМ–1; АРМ-2; АРМ-3;

б) нижній, середній, верхній; в) малий, середній, великий.

Запитання для самоконтролю

Дайте характеристику первинних касових документів, які оформляються за операціями в національній валюті?

Назвіть порядок здійснення операцій в приходних касах комерційних банків.

За якими документами здійснюється прийом платежів від фізичних осіб?

Яка послідовність виконання операцій з прийому платежів від фізичних осіб?

За якими правилами здійснюються перекази у готівковій формі?

Хто відповідає за здійснення операцій у вечірніх касах?

Який порядок проведення інкасації готівки в комерційного банку?

Які дії завідуючого касою при недостачі (надлишку) грошей при їх перерахуванні?

Який порядок роботи кас банків при підприємствах і організаціях?

Які операції здійснюють банкомати?

Хто здійснює контроль за роботою банкоматів?

Яким чином здійснюється підкріплення банкоматів готівкою?

Коли і як виконується технічне обслуговування банкоматів?

Література:

  1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.1998 № 520 зі змінами та доповненнями).
  2. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу, затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 69.
  3. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 К> 679-XIV.
  4. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 № 2346-ІІІ.
  5. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній ва люті” від 23.09.1994 № 185/ 94-ВР.
  6. Система електронних платежів. Становлення та розвиток системи міжбанківських розрахунків / НБУ. – К., 1998. – 20 с.
  7. Трастовые, инвестиционные и электронные услуги банков. – М.: ТОО “Дека”, 1995. – 112 с.

загрузка...