Навігація
Посилання


Банківські операції

Порядок надання кредиту.


Під час першого звернення потенційного позичальника в Банк відповідальний працівник Банку, ознайомлює потенційного позичальника з переліком документів, необхідних для розгляду питання про надання кредиту суб’єкту господарювання.

Для отримання кредиту (кредитних послуг) позичальник офіційно звертається в Банк. Форма офіційного звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заявки. У офіційному зверненні позичальника до Банку зазначається необхідна мета отримання кредиту, сума, строки погашення та форми забезпеченння кредиту.

У разі офіційного звернення в Банк позичальника, він надає пакет документів, які повинні бути підписані уповноваженими посадовими особами позичальника / поручителя / заставодавця і завірені печаткою позичальника / поручителя / заставодавця.

В залежності від виду діяльності, галузевої специфіки, організаційної структури підприємств банк – може вимагати і іншу інформацію у позичальника та поручителя (гаранта).

Позичальники, які неодноразово користувались кредитами банку, можуть не надавати окремі документи , якщо вони надавались раніше.

Процедура розгляду документів

В ході переговорів з потенційним позичальником відповідальний працівник кредитного підрозділу. визначає суть проекту кредитування: мету отримання кредиту (кредитної послуги), суму, строки погашення та форми забезпечення кредиту. Остаточне рішення про надання кредиту приймається відповідним Кредитним комітетом/комісією.

Якщо заява потенційного позичальника розходиться з принципами і основними напрямами кредитної політики Банку, або виникли сумніви щодо обґрунтованості кредиту, можливостей реалізувати проект, компетентності керівництва позичальника, повноважні особи можуть відмовити у наданні кредиту без розгляду питання на Кредитному комітеті/комісії. Відповідальний працівник кредитної служби, веде роботу по підготовці документів на Кредитний комітет/комісію, проводить збір необхідних документів, а фахівець відділу заставних операцій – необхідні документи, передбачених Положенням. На підставі зібраних документів та особистої зустрічі з позичальником (при необхідності – з виїздом на місце), готуються відповідні висновки, в яких відображаються питання про доцільність кредитування позичальника, клас клієнта та прогнозна сума резерву під кредитні ризики.

У виключних випадках, клас клієнта, та розрахунок фінансового стану позичальника може визначатись на підставі фінансової звітності та даних господарської діяльності поручителя, як солідарного боржника, (прийняття рішення, щодо кредитування таких клієнтів, знаходиться виключно у компетенції кредитного комітету банку, або кредитного комітету управління кредитування корпоративних клієнтів). На підставі висновку кредитного працівника та висновку відділу заставних операцій керівник кредитної служби або установи Банку може прийняти рішення про відмову в наданні кредиту або про винесення даного питання на розгляд Кредитного комітету/комісії.

За наявності необхідного пакету кредитної документації позичальника, кредитний працівник передає його на розгляд службі безпеки та юридичній службі для отримання відповідних висновків, щодо можливості надання кредиту зазначеному позичальнику.

Процедура взаємодії структурних підр

озділів, які мають відношення до підготовки вищевказаних і висновків, регулюється окремим наказом або Порядком.

Всі висновки структурних підрозділів повинні мати чіткі рекомендації стосовно можливості чи неможливості надання кредиту. Після отримання всіх висновків, працівник кредитної служби передає їх на розгляд Кредитного комітету Банку/кредитного комітету управління кредитування корпоративних клієнтів. Працівник кредитної служби установ Банку передає їх секретарям відповідних Кредитних комітетів.

Незалежно від суми кредиту, остаточне рішення про його видачу, визначення умов кредитування, пролонгація термінів користування кредитом, інші питання взаємовідносин з позичальником, приймаються колегіально на засіданні відповідного Кредитного комітету/комісії Банку в межах їх повноважень

Всі зміни до умов кредитування за кредитами наданими з дозволу Кредитного комітету Банку/Кредитного комітету управління кредитування корпоративних клієнтів, мають вноситься тільки на підставі відповідного Кредитного комітету межах його повноважень

Протоколи засідань Кредитних комітетів/комісій зберігаються в сейфі, або в металевих шафах уповноваженою особою, а копії протоколів підшиваються у кредитні справи позичальників Строк зберігання оригіналів протоколів – постійно.

Особливості кредитування відділеннями комерційних банків Відділення Банку самостійно розглядають питання надання кредитів та погашення кредитної заборгованості в межах встановленого Кредитним комітетом Банку “ліміту повноважень”, якщо такий встановлено Кредитним комітетом банку або Наказом Голови Правління.

“Ліміт повноважень” може визначатись на підставі двох нормативних показників:

Максимальний розмір кредитного портфелю відділення.

Максимальний сукупний розмір кредиту (з урахуванням наявності заборгованості позичальника за вже наданими кредитами, факторинговими і лізинговими операціями, врахованими векселями та позабалансовими зобов’язаннями), який може бути наданий одному позичальнику (або групі інсайдерів, чи пов’язаних осіб, в тому числі спільною господарською діяльністю) за рішенням Кредитно: комісії відділення, без погодження з Кредитними комітетами Банку. До розрахунку зазначеного показника також включаються зобов’язання позичальника по наданих банку гарантіях, поручительствах (авалях) та заборгованість позичальника, яка обліковується в інших структурних підрозділах Банку.

Зазначені показники встановлюються наказом Голови Правління і є обов’язковими для виконання.

Питання про надання кредитів, які перевищують встановлений “ліміт повноважень”, виносяться на розгляд Кредитних комітетів:

 • управління кредитування корпоративних клієнтів – у випадку перевищення «ліміту повноважень», відділеннями;
 • Банку – у випадку перевищення “ліміту повноважень” кредитного комітету управління кредитування корпоративних клієнтів.

Ліміт повноважень кредитування в іноземній валюті встановлюється в гривневому еквіваленті у розмірі 100від максимального сукупного розміру кредиту одному позичальнику за курсом на дату надання кредитних коштів.

Відділення здійснюють кредитну діяльність в межах повноважень, визначених положеннями про них Основним завданням відділень є пошук потенційних позичальників, формування необхідної кредитної документації та розгляд її відповідними службами.

Відділення готує аналітичну довідку щодо діяльності позичальника (аналіз звітності, руху коштів по рахунках клієнта, його конкурентоспроможності, матеріально-технічного та кадрового – забезпечення наводиться інформація про кредитну історію позичальника і таке інше).

У разі необхідності, та на вимогу керівників управління кредитування корпоративних клієнтів спеціалістами відділення проводиться представлення кредитної заявки на кредитних комітетах Банку.

Після прийняття кредитним комітетом/комісією установи банку позитивного рішення щодо надання кредиту, підписання кредитного договору і договорів забезпечення (гарантії/ поруки, застави), може здійснюватись від імені банку (у випадку наявності у начальника відділення відповідної довіреності) відділенням з наступною передачею оригіналів вказаних договорів на зберігання до Головного офісу Банку, якщо у відділення немає сховища. В відділенні зберігається і ведеться кредитна справа.

Видача, облік кредитних коштів, контроль за виконанням позичальником умов кредитного та інших договорів здійснюється відповідними установами (відділеннями) Банку. Працівниками установи здійснюється аналіз фінансового стану, контроль за станом та умовами зберігання застави, ведеться робота по своєчасному погашенню заборгованості за кредитом, відсотками та комісіями, згідно умов кредитного договору . Результати перевірок оформлюються актами і зберігаються в кредитній справі Контроль за здісненням всіх кредитних процедур, які регламентуються законодавством України та які затверджені в комерційних банках достовірність наданої до членів Кредитних комітетів інформації, а також виконання рішень Кредитних комітетів відділень покладається на начальників відділень.

До переліку питань, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів відділеннями, які потребують обов’язкового дозволу Кредитних комітетів Банку( в межах повноважень) відносяться:

а) надання кредитів відділеннями понад встановлених їм лімітів повноважень;

б) надання бланкових кредитів;

в) зміна умов кредитування за кредитами, наданими за погодженням з Кредитним комітетом Банку:

пролонгація кредитів;

зменшення процентної ставки або комісії за користування кредитом;

зміна термінів сплати основної суми кредиту, відсотків за користування кредитом;

заміна об’єктів забезпечення;

г) визнання кредитної заборгованості та заборгованості за процентами сумнівною і безнадійною. Рішення про списання такої заборгованості за рахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків затверджується рішенням Спостережної Ради на підставі рішень Правління банку та Кредитного комітету банку;

д) пролонгацію кредитів, наданих відділеннями, у рамках “ліміту повноважень”. У випадку перевищення загального строку пролонгації більше 30 днів або їх кількості більше трьох:

є) надання консорціумних кредитів;

При розгляді питань Кредитними комітетами Банку щодо можливості кредитування позичальників відділеннями надаються в відділ по роботі з відділеннями комерційних банків документи:

 • копія рішення кредитної комісії відділення (факсокопія або копія зі сканеру);
 • висновки служб відділення: кредитної служби, юридичної служби, служби безпеки, оцінка запропонованого в забезпечення майна, узгоджені з відповідними профільними підрозділами головного офісу Банку;
 • кредитна документація позичальника (в окремих випадках, на запит членів Кредитних комітетів).

У випадку відсутності у відділенні зазначених служб, відповідні висновки надаються службами Головного офісу Банку.

Порядок надання висновків секретарям Кредитних комітетів визначено Наказом Голови Правління.

Надані відділеннями документи розглядаються відділом по роботі з відділеннями, Юридичним управлінням, Службою безпеки банку, яку готують відповідні висновки про можливість надання кредиту позичальнику, або узгоджують висновки відповідних служб відділень.

Після отримання всіх висновків,, кредитний працівник передає документи секретарю на розгляд відповідного Кредитного комітету та уточнює дату та час проведення засідання Кредитного комітету. У разі прийняття Кредитним комітетом позитивного рішення відносно задоволення клопотання відділення. копія протоколу засідання Кредитного комітету надається відділенню для виконання з урахуванням всіх умов, які містяться у рішенні Кредитного комітету.

Якщо рішення Кредитного комітету Банку містить зауваження щодо надання кредиту за умови усунення зауважень згідно висновку відповідних служб (кредитної, юридичної, служби безпеки) разом з протоколом Кредитного Комітету відділом по роботі з відділеннями засобами факсимільного зв’язку також :– надається відповідний висновок для усунення зазначених зауважень.

Рішення Кредитного Комітету Банку доводяться до виконання відділенням відділом по роботі з відділеннями головного офісу засобами факсимільного зв’язку. При наявності додаткових умов при видачі кредиту, зазначених в протоколі Кредитного комітету, висновках відповідних служб або у разі умов, зазначених окремою службовою запискою, відділ по роботі з відділеннями до моменту надання кредитних коштів повинен письмово, засобами електронного зв’язку, факсом або скануванням повідомити начальника відділення (відповідального працівника відділу кредитування корпоративних клієнтів) про їх виконання. При наявності додаткових умов, про це робиться відмітка в книзі реєстрації протоколів. Якщо умови виконано, підрозділ Банку, який контролював їх виконання, робить відповідну відмітку у книзі реєстрації протоколів. Кредитному комітету для розгляду питання про надання кредиту подаються наступні матеріали

 • висновок юридичної служби відносно: статутних документів; правових підстав надання кредиту позичальнику; змін форми власності позичальника; наявності повноважень у позичальника для укладання кредитного договору та договорів забезпечення; відповідності наданих угод, що будуть кредитуватися чинному законодавству України та міжнародному праву; наявності у позичальника всіх необхідних ліцензій та дозволів для здійснення діяльності: оцінки правових особливостей заходів, що кредитуються: юридичної оцінки документів за видами забезпечення за кредитом (застави, гарантії, поруки): приналежність позичальника або поручителя до інсайдерів, асоційованих або пов’язаних осіб банку та між собою, рекомендації з приводу внесення додаткових умов в кредитний договір, договори забезпечення та договори. що є об’єктами кредитування та ін.
 • висновок служби безпеки, який повинен: засвідчити достовірність установчих документів позичальника; склад засновників; реальність відображеного у представлених в банк документах фінансово-майнового стану позичальника; структуру позичальника (наявність філій, представництв, дочірніх та інших пов’язаних підприємств); та містити інформацію про порушені кримінальні та цивільні справи (в т.ч. справи про банкрутство) або судові рішення по відношенню до самого позичальника, його контрагентів, засновників і інших пов’язаних осіб; наявність кредитного забезпечення; інформацію про наявність заборгованості перед іншими банками, фірмами. Якщо юридична особа – позичальник заснована нещодавно, то у висновку повинна вказуватись наявність майна підприємства та його засновників, ін.
 • висновок кредитної служби, який повинен містити повне найменування юридичної особи-позичальника; основні показники техніко-економічного обґрунтування використання та повернення кредиту: оцінку платота кредитоспроможності позичальника; оцінку корпоративних, майнових та інших прав позичальника; описання об’єкту кредитування; умови кредитування – розмір кредиту, термін користування, рівень запропонованої відсоткової ставки за користування кредитом; аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості позичальника; аналіз забезпечення кредиту, що пропонується; ін.

Для отримання більш об’єктивної оцінки фінансової діяльності позичальника його діяльність розглядається в динаміці з використанням даних за останні звітні періоди. Крім того, аналізується рух коштів по рахунках позичальника, як мінімум, за шість останніх місяців, а, якщо підприємство має сезонний характер виробництва, то порівнюються також показники відповідного періоду минулого року.

 • висновок служби з оцінки забезпечення повинен містити розрахунок вартості запропонованого забезпечення, у т.ч. з урахуванням витрат банку на реалізацію застави; інформацію щодо застосованих методів оцінки; опис аналогів предмета застави (характеристики, ціни, джерела інформації) У разі специфічності майна, що пропонується позичальником в заставу, може подаватись на розгляд Кредитних комітетів висновок експертної установи.
 • висновок відділу управління ризиками повинен містити розрахунок внутрішнього рейтингу та запропонованого ліміту кредитування.
 • кредитна документація (на вимогу членів Кредитних комітетів).

Висновки вищевказаних служб за згодою членів Кредитних комітетів не обов’язково повинні бути в. кредитній справі.

Кожний з вищезазначених висновків повинен давати чіткий висновок про можливість або неможливість надання кредиту.

На вимогу членів Кредитних комітетів можуть надаватися будьякі додаткові документи, які можуть вплинути на прийняття рішення.


загрузка...