Навігація
Посилання


Банківські операції

Основні умови кредитного договору та процес його оформлення.


Надання кредиту оформлюється шляхом укладання кредитного договору тільки у письмовій формі. За кредитним договором кредитор зобов’язується надати кредит позичальнику у розмірі та на умовах, що передбачені договором, а позичальник зобов’язується повернути основну суму боргу, сплатити проценти та комісії за її користування та нараховані пені і штрафи у визначені строки. Кредитний договір визначає взаємні зобов’язання та відповідальність сторін.

У разі зміни ціни ресурсів на фінансовому ринку України, зміни облікової ставки НБУ та, якщо така операція стає нерентабельною для Банку, Банк може в односторонньому порядку змінювати плату за надані кредитні ресурси, або вимагати дострокового припинення дії кредитного договору згідно умов кредитного договору.

При оформленні кредитних відносин використовуються типові форми договорів, розроблені Юридичним управлінням, та узгоджені з Управлінням Кредитування корпоративних клієнтів Головного Банку. Після укладання кредитного договору сторони можуть вносити зміни та доповнення до нього. Такі зміни та доповнення оформлюються додатковою угодою до кредитного договору, яка підписується уповноваженими посадовими особами кредитора та позичальника.

Основними умовами кредитного договору є:

 • вид кредиту;
 • ліміт кредитування;
 • строк кредитування;
 • цільове використання кредитних ресурсів;
 • порядок надання грошових коштів;
 • порядок зміни ліміту кредитування
 • порядок нарахування і сплати відсотків (комісій);
 • забезпечення кредиту (за виключенням бланкових кредитів);
 • розмір плати за користування кредитними ресурсами;
 • відповідальність за порушення зобов’язань по кредитному договору, повне найменування та юридичні адреси сторін, підписи уповноважених посадових осіб кредитора та позичальника;

Текст кредитного договору складається у необхідній кількості аутентичних екземплярів, які підписуються уповноваженими, згідно статутних документів позичальника, особами, або особами, які мають право підпису кредитного договору на підставі належним чином оформленої довіреності, виданої уповноваженою посадовою особою позичальника, та представником банку (посадовою особою, яка діє на підставі статуту, нотаріально посвідченої довіреності або наказу Голови Правління), та скріплюються печатками обох сторін. Кредитні договори візуються працівниками кредитної та юридичної служб, які безпосередньо займались оформленням кредиту. З боку кредитора кредитний договір підписується уповноваженою особою тільки при наявності протоколу Кредитного комітету, оформленого належним чином. Печатка та підписи уповноважених осіб позичальника на кредитному договорі (або довіреності (дорученні) – у випадку підписання договору за довіреністю або дорученням) повинні відповідати тим які містяться в картці зразків підписів та відбитку печатки.

Якщо кредитний договір, договір поруки (гарантії) тощо, оформлено більш, ніж на одному аркуші, їх оформлення повинно відповідати наступній вимозі:

всі сторінки договору повинні бути пронумеровані, прошиті та на звороті останнього аркушу скріплені підписом уповноваженої особи Банку, яка підписала кредитний договір, та печаткою Банку.

Пору

ка (гарантія) забезпечує лише дійсну вимогу, тому договір поруки (гарантії) повинен укладати або одночасно з підписанням кредитного договору, або відразу після цього В договорі поруки (гарантії) повинно бути чітко визначено за кого саме, по якому договору виступає сторона договору поручителем (гарантом).

При укладанні договорів (кредитного, поруки, гарантії і застави) необхідно перевіряти:

 • повноваження посадових осіб згідно з статутом, довіреністю, дорученням, на підставі протоколів зборів акціонерів (засновників, учасників), посадових інструкцій та інших внутрішніх документів. Необхідно перевірити встановлені статутом підприємства обмеження повноважень конкретних посадових осіб, правочинність зборів акціонерів (засновників, учасників), що приймали рішення про отримання кредиту та передачу в заставу майна;
 • заставодавця (в тому числі відсутність податкової застави) на дату укладання договору застави

Протягом терміну дії кредитного договору кожна із сторін кредитного договору може ставити питання про зміну умов кредитування (розміру відсоткової ставки, комісії, строку погашення кредиту та сплати відсотків, надання додаткових кредитних ресурсів, зміни предмету і вартості застави та інше).

У випадку наявності у позичальника бажання змінити умови кредитного договору, до бонусу подається відповідний лист-клопотання з обґрунтуванням. Рішення щодо зміни умов кредитування приймається відповідним Кредитним комітетом або комісією в межах встановлених повноважень.

При кожній зміні умов кредитного договору необхідно обов’язково перевіряти відповідність нових умов кредитних договорів договорам забезпечення (строки виконання зобов’язання, суми тощо), а також погоджувати зміни до умов кредитування з третіми особами, що гарантують погашення заборгованості (заставодавці – майнові поручителі, поручителі, гаранти).

При зміні умов кредитування укладаються додаткові угоди до договорів забезпечення.

У випадку виявлення порушень з боку позичальника в частині виконання умов кредитного договору та при недосягненні згоди між сторонами про усунення цих порушень, банк має право вжити до позичальника (поручителя/ гаранта) заходи, передбачені кредитним договором та чинним законодавством України, в тому числі і реалізувати права заставодержателя.

Кредитні договори підлягають обов’язковій реєстрації у Книзі реєстрації кредитних договорів.

Вимоги до оформлення кредитної справи та її зберігання

Для ефективного контролю за виконанням умов договору відповідальний працівник кредитного підрозділу , формує “кредитну справу” позичальника в розрізі конкретного кредиту.

В кредитну справу позичальника підшиваються всі документи, які є в наявності на момент підписання кредитного договору, а також всі наступні документи, які мають відношення до даного договору, до моменту завершення кредитних відносин з позичальником.

Відомості, що містяться у документах кредитної справи, становлять банківську таємницю.

Кредитна справа позичальника, як правило, містить наступні ос-

новні документи:

 • робочі документи з кредитування (клопотання на отримання кредиту, анкета на отримання кредиту, документи з оцінки фінансового стану позичальника, акти перевірок стану заставного майна, ін.);
 • копії договорів з позичальником (кредитний договір, договори забезпечення, договори страхування) та додаткових угод до них;
 • документи про прийняття рішень з кредитування (рішення Кредитного комітету/комісії, Спостережної Ради, висновки відповідних служб);
 • установчі та реєстраційні документи позичальника, якщо у клієнта немає поточного рахунку в комерційному банку;
 • фінансові документи позичальника;
 • комерційні документи (бізнес-план, контракти, що фінансуються, вантажні митні декларації, інвойси, акти тощо);
 • документи по забезпеченню кредиту (документи, що підтверджують право власності на забезпечення);
 • довідки про стан кредитної заборгованості та рух коштів на поточних рахунках в інших банках;
 • документи з бухгалтерського обліку кредитних операцій (розпорядження на встановлення ліміту кредитування та ін.);
 • документи, які підтверджують цільове використання кредиту (виписка банку та контракти (специфікації, тощо)), якщо це передбачено кредитним договором;
 • документи з претензійно-позовної роботи;
 • листування з позичальником.

Всі вище перелічені документи оформлюються в “кредитну справу” позичальника.

Крім того “кредитна справа” повинна містити:

 • клопотання позичальника про пролонгацію терміну дії договору кредиту, зміни відсоткової ставки або інших умов договору тощо;
 • щоквартальні (в разі необхідності – щомісячні) оцінка фінансового стану позичальника та віднесення кредиту до групи ризику;
 • інформація про щомісячне обслуговування боргу;
 • інша інформація, безпосередньо пов’язана з процесом кредитування та моніторингу.

Документи у кредитній справі систематизуються за розділами, вказаними в попередньому переліку.

Кредитні справи повинні зберігатися в сейфах (металевих шафах), доступ до яких мають тільки відповідальні працівники кредитної служби, які визначаються розпорядженням керівника відділення, (кредитної служби) та несуть відповідальність за їх збереження та облік.

Оригінали кредитних договорів, договорів забезпечення (договорів гарантії (поруки), заставні договори страхування застави та додаткові угоди до них, договори оренди, збереження, акти прийому-передачі до них та інші (зберігаються в касі (у сховищі). В кредитній справі зберігаються копії договорів.

У разі необхідності проведення претензійно-позовної роботи або в інших випадках, коли необхідне вилучення оригіналів договорів, на підставі письмового розпорядження керівника установи Банку, здійснюється їх передача із сховища відповідальним працівникам кредитної служби під відповідальність. Після повернення оригіналів зазначених договорів підзвітною особою, договори передаються в сховище для подальшого зберігання.

При вилученні судами та правоохоронними органами оригіналів договорів (кредитного, застави. тощо) здійснюється їх списання з позабалансового обліку. При цьому, при вилученні судами та правоохоронними органами оригіналів договорів відповідальним працівником кредитного підрозділу оформляються копії цих документів, для проведення подальшої роботи по супроводу та поверненню боргу, які як правило посвідчуються нотаріально. У виключних випадках, в разі неможливості нотаріального посвідчення завірених копій, вони завіряються відповідальним працівником кредитного підрозділу (відділення) та печаткою банку.

При вилученні інших документів, відповідальним працівником оформляються та завіряються копії цих документів.

В подальшому на позабалансових рахунках враховуються копії кредитних договорів, договорів забезпечення, страхування та додаткових угод до них.

По закінченні дії кредитного договору, договору застави, тощо, шляхом виконання сторонами своїх зобов’язань, оригінали цих договорів знімаються з позабалансового обліку та передаються разом з кредитною документацією на зберігання до архіву Головного офісу Банку.

У разі списання кредитної заборгованості за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, передача оригіналів договорів та кредитної документації на зберігання до архіву здійснюється після закінчення строку позовної давності. При цьому, сума списаної кредитної заборгованості та оригінали кредитних договорів з додатковими угодами списуються з відповідних позабалансових рахунків.


загрузка...