Навігація
Посилання


Банківські операції

Порядок супроводження кредиту.


Після прийняття рішення Кредитним комітетом, комісією інформація про позичальника заноситься до бази даних операційного дня банку, позичальнику відкриваються рахунки для обліку кредитної заборгованості, доходів, забезпечення (застави) у відповідності до Плану рахунків бухгалтерського обліку і комерційних банків України, Облік зобов’язань повинно бути зроблено своєчасно (не пізніше останнього дня місяця в якому надано кредитні кошти).

Дотримання відповідних процедур реєстрації, перевіряння, вивіряння, обліку операцій та контроль за їх проведенням забезпечують працівники бек-офісу банку та відділення, які взаємодіють : відповідальними працівниками головного офісу або відділення.

Працівники, які виконують функції бек-офісу банку (відділення), відповідають за:

 • перевіряння отриманих від фронт-офісу банку (відділення) документів на паперових та/або електронних носіях щодо достовірності наданої інформації;
 • реєстрацію операцій і введення потрібних даних до автоматизованої системи;
 • проведення перевіряння лімітів кредитування за контрагентами;
 • підготовку відповідних розпоряджень для здійснення розрахунків;
 • перевіряння правильності відображення операцій;
 • зберігання інформації про операції (вся електронна інформація має зберігатися в захищеному від модифікації вигляді);
 • нарахування доходів за кредитами, комісійних тощо;
 • контроль за обробленням даних, здійсненням розрахунків;
 • контроль за виконанням умов кредитного договору;
 • розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

Під час контролю за виконанням укладених договорів працівники бекофісу перевіряють:

відповідність операції законодавству України та прийнятим Банком процедурам;

Кредитні кошти за кредитним договором надаються Банком після оформлення позичальником відповідних договорів забезпечення повернення кредиту та внесення інформації до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а заставу нерухомості до реєстру застави нерухомого майна в Державному реєстрі іпотек та оформлення договорів страхування застави. У випадку оформлення в заставу нерухомого майна кредитні кошти надаються після накладення нотаріусом заборони на відчуження майна.

У разі, коли умовами кредитного договору передбачено надання забезпечення протягом певного періоду після підписання кредитного договору, Банк може списати кредитні кошти до моменту оформлення : такого забезпечення. При цьому, на стадії супроводження кредиту, працівники відділу заставних операцій спільно з іншими службами банку оформлюють забезпечення за кредитним договором.

На дату укладання договорів застави відповідальними працівниками кредитного підрозділу перевіряється відсутність відомостей в системі Державного реєстру застав рухомого майна стосовно рухомого майна заставодавців, що передається в заставу у складі цілісних майнових комплексів та майнових прав, що пропонуються в заставу.

Після укладання договорів застави відомості про здійснену заставу вносяться до відповідних державних реєстрів застав рухомого майна або реєстру іпотеки в технічно можливий термін. Витяги з реєстрів, що свідчать про внесення відомостей про заставу до відповідного

державного реєстру застав. зберігаються в кредитній справі.

Кредити надаються суб’єктам господарської діяльності у безготівковій формі на підставі належним чином оформлених документів.

З позичкового рахунку грошові кошти можуть бути направлені:

 • за реквізитами наданих позичальником договорів, контрактів, рахунків-фактур та інше;
 • на поточний рахунок позичальника в Банку;
 • на транзитні рахунки в Банку (біржовий рахунок для придбання валюти, рахунки покриття гарантій та акредитивів, інші рахунки);
 • на поточний рахунок позичальника в іншому банку.

Порядок перерахування грошових коштів з позичкового рахунку обумовлюється кредитним договором. Контроль цільового використання кредитних коштів при їх наданні покладається на працівника підрозділу супроводження кредитів.

На працівників бек-офісу покладається відповідальність за своєчасне перенесення кредитної заборгованості на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості, відображення відповідних операцій на позабалансових рахунках та в базі даних операційного дня Банку.

Відповідальний працівник кредитної служби контролює сплату процентів позичальником, а також несе відповідальність за своєчасність та правильність підготовки документів для проведення кредитної операції в порядку, передбаченому діючим законодавством України, нормативними актами НБУ та внутрішніми інструктивними матеріалами Банку.

Відповідальний працівник кредитної служби здійснює контроль виконання позичальником умов кредитного договору, договорів забезпечення (своєчасного та повного погашення кредитної заборгованості тощо), а також своєчасного страхування предмету застави, якщо це передбачено рішеннями Кредитних комітетів, до кінця дії кредитного договору. При цьому, відповідальний працівник кредитної служби ; протягом всього строку дії кредитного договору підтримує ділові стосунки з позичальником, перевіряє його фінансовий стан, стан зберігання забезпечення. Крім того, у випадку підписання банком договорів гарантії (поруки), відповідальний працівник кредитної служби контролює виконання умов гарантом (поручителем) зобов’язань перед Банком, проводить перевірки їх фінансового стану.

При наданні бланкового кредиту відповідальний працівник кредитної служби протягом всього періоду дії кредитного договору здійснює посилений контроль господарсько-фінансової діяльності позичальника, руху коштів на його поточному рахунку тощо.

З метою оцінки кредитних ризиків відповідальні працівники кредитного підрозділу щомісячно, станом на перше число місяця, проводять аналіз кредитного портфелю та аналіз обслуговування боргу, здійснюють розрахунок резервів на можливі втрати за кредитними операціями. Дані оформлюються окремім протоколом Кредитного Комітету Банку, де розрахунки та оцінка стану є окремими додатками до нього

В відділеннях відповідальний працівник кредитного підрозділу здійснює оцінку та аналіз кредитних ризиків, узгоджує їх з розрахунком резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями на кредитній комісії відділення, надсилає копію протоколу до головного офісу (відділу по роботі з відділеннями) для узгодження на Кредитному Комітеті Банку.

При визначенні категорії ризику позичальника, необхідно проаналізувати всі його кредитні операції. Для всіх кредитних операцій одного позичальника має бути встановлена одна група ризику Якщо позичальник має заборгованість за декількома кредитами (або іншими кредитними операціями), група ризику по такому позичальнику встановлюється на найнижчому рівні з можливих розрахункових.

Якщо позичальник має заборгованість за кредитними операціями в різних відділеннях Банку, група , ризику по такому позичальнику повинна узгоджуватись між працівниками кредитних підрозділів всіх установ Банку, де існує заборгованість (через відділ по роботі з відділеннями головного офісу).

Перевірка діяльності позичальника також здійснюється службою безпеки Банку. До обов’язків працівників служби безпеки Банку входить:

 • своєчасне виявлення фактів порушення справ про банкрутство проти позичальників-юридичних осіб, їх поручителів (гарантів), кримінальних справ проти їх керівників або засновників;
 • вчинення відповідних юридичних та інших дій на захист інтересів Банку.

В обов’язки працівників кредитної служби Банку входить виявлення на самих ранніх стадіях наявності фінансових труднощів у позичальника, вчинення необхідних дій на захист інтересів Банку.

Першою ознакою таких проблем є несплата позичальником процентів та комісій за користування кредитом або непогашення частини кредиту у встановлений кредитним договором термін, безпідставна затримка чи відмова надати банку звітність, зменшення обсягу надходження грошових коштів на поточні рахунки . У разі, якщо такі факти мають місце, відповідальний працівник кредитної служби банку в обов’язковому порядку повідомляє керівництво установи Банку, розробляє та здійснює комплекс заходів (після їх погодження з керівництвом), який включає:

І. Проведення поглибленого аналізу фінансового стану позичальника (у разі затримання погашення / заборгованості до 8 днів)

Відповідальний працівник кредитної служби банку зобов’язаний вимагати у позичальника необхідну поточну фінансову інформацію (в строки встановлені кредитним договором) , дані оперативного обліку, первинні документи та інші необхідні для аналізу матеріали. При необхідності відповідальний працівник кредитної служби банку може проводити перевірку позичальника “на місці”.

При аналізі отриманих документів необхідно звернути увагу на різке зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, зменшення долі короткострокових активів, зниження розрахованих значень коефіцієнтів платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості, збільшення долі основного капіталу в активі балансу, зниження обсягу продаж, росту простроченої заборгованості, наявність збитків від операційної діяльності, зменшення надходжень на поточні рахунки, зменшення або збільшення товарних залишків, затримку заробітної плати, потрібна розшифровка тих статей діяльності, які змінились більш ніж на 10 відсотків та інше.

Про результати аналізу письмово у вигляді службової записки повідомляти Начальника управління кредитування корпоративних клієнтів.

Проведення оцінки стану забезпечення за кредитом:

По заставі: здійснюється перевірка наявності та стану заставленого майна, оцінюється, у разі необхідності, його ринкова вартість та ліквідність, встановлюється його місцезнаходження та умови зберігання.

В залежності від виду застави (товари в обігу чи переробці, основні засоби, нерухомість, майнові права) перевірка наявності та стану застави повинна проводитись не рідше ніж раз у квартал (а також обов’язково при наданні кредиту та пролонгації).

Встановлення ринкової (ліквідної) вартості застави повинно виходити з того, що заставлене майно в достатньо короткий строк, з урахуванням зносу, інфляційних процесів, втрати товарного виду, зміни кон’юнктури ринку має бути реалізовано. Після перегляду вартості заставленого майна складається акт оцінки ринкової вартості майна, який відображає найбільш ймовірну його вартість (на день складання такого акту), за яку майно може бути реалізоване.

По поруці (гарантії): проводиться ретельний аналіз фінансового стану поручителя (гаранта).

По договорах страхування: перевіряється своєчасність сплати позичальником страхових внесків.

Проведення, при необхідності, спільно з працівниками служби безпеки відповідної роботи для отримання додаткової інформації.

При цьому звертається увага на: заміну ключових працівників фірмипозичальника, відсутність послідовності в управлінні, неритмічність діяльності фірми, наявність не відремонтованого обладиш» незайнятих працівників, надлишку запасів, встановлення нереальних цін на продукцію (товари, послуги) фірми-позичальника, повільну реакцію на зміни умов та кон’юнктури ринку, втрату контрагентів, зриви у виконанні основних договорів, контрактів, наявність негативної інформації про ділову репутацію фірми, її контрагентах, гарантах та поручителях, відмову в наданні інформації, скорочення обсягу реалізації погіршення фінансового стану, тощо.

Метою проведення вищевказаного комплексу заходів є виявлення причин, то призвели до прострочки платежу з визначенням характеру їх можливого впливу на кредитоспроможність позичальника, а саме:

 • фінансові труднощі позичальника мають тимчасовий характер і в подальшому не приведуть до збільшення ризику неповернення кредиту;
 • фінансові труднощі об’єктивно свідчать про неможливість позичальника виконати в перспективі свої зобов’язання по поверненню кредиту.

Про результати проведеного аналізу відповідальний працівник кредитної служби доповідає керівнику кредитної служби (письмово, за вимогою керівника).

У разі, якщо проведений аналіз свідчить про наявність у позичальника фінансових труднощів, що мають тимчасовий характер, керівництво банку може прийняти рішення стосовно:

 • припинення подальшого надання кредиту (якщо це передбачено умовами кредитного договору);
 • перенесення терміну здійснення платежів зі сплати процентів та кредиту;
 • продовження подальшої співпраці з позичальником на підставі діючого кредитного договору;
 • організації офіційної зустрічі з керівництвом позичальника для спільної розробки плану відновлення стабільної діяльності підприємства. Такий план може включати продаж активів, зменшення накладних витрат, зміну маркетингової стратегії, призначення нових осіб на керівні посади, ін.;
 • застосування до позичальника штрафних санкцій, які передбачені умовами кредитного договору;
 • застосування до позичальника заходів, які підвищують його відповідальність (у тому числі: направлення претензії, встановлення графіку погашення заборгованості, оформлення додаткового забезпечення, зміна відсоткової ставки за користування кредитом).

У разі, якщо проведений аналіз фінансового стану позичальника, забезпечення за кредитом та інші матеріали кредитної справи об’єктивно свідчать про неможливість погашення кредитної заборгованості, кредитна справа позичальника направляється до юридичної служби з метою отримання рекомендацій щодо подальшої роботи з позичальником.

Підготовлені кредитною та юридичною службами матеріали з пропозиціями щодо подальших відносин з боржником подаються на розгляд Кредитного комітету, який приймає рішення щодо подальшої роботи з позичальником. В матеріалах на розгляд Кредитного комітету вказується достатність заставленого майна для погашення заборгованості та можливі додаткові джерела погашення заборгованості за кредитним договором.

Кредитний комітет вибирає найбільш раціональні, з точки зору банку, методи, шляхи та засоби погашення кредитної заборгованості (у тому числі: ведення претензійно-позовної роботи, порушення справи про банкрутство, звернення стягнення на заставлене майно (вчинення виконавчого напису, якщо договір посвідчено нотаріально), визначаються також шляхи реалізації заставленого майна та доцільність ведення претензійнопозовної роботи з поручителем (гарантом).

За наявності в діях посадових осіб позичальника ознак злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, служба безпеки установи (відділення) банку готує та передає матеріали до правоохоронних органів про порушення кримінальної справи. Одночасно Банком вживаються заходи для погашення кредитної заборгованості. При цьому зазначений варіант є додатковим і не виключає необхідності застосування інших передбачених законодавством заходів з погашення боргу за кредитним договором.


загрузка...