Навігація
Посилання


Банківські операції

Порядок пролонгації кредитів.


Пролонгація кредиту може відбуватися як з ініціативи позичальника, так і кредитора за таких умов:

  • позичальник зазнає тимчасових фінансових труднощів, що будуть у подальшому ліквідовані, та не має можливості погасити заборгованість за кредитом в строк;
  • позичальник своєчасно сплачує проценти, фінансовий стан стабільний, але у даний час економічно недоцільно відволікати кошти з обігу.

При цьому вартості забезпечення за актом переоцінки достатньо для погашення всіх зобов’язань позичальника перед Банком.

Якщо позичальник не має можливості погасити заборгованість в строк, передбачений кредитним договором, він має право до настання строку повернення кредиту звернутися до банку з листом-клопотанням про пролонгацію, де має вказати: причини, через які він не в змозі повернути заборгованість за кредитом в строк; термін, необхідний для повернення кредиту, та розробити економічне обґрунтування пролонгації з зазначенням джерел погашення в майбутньому.

При пролонгації може встановлюватися графік погашення основної суми заборгованості та процентів за користування кредитом.

Для прийняття рішення Банком про пролонгацію строку дії кредитного договору, відповідні служби банку (кредитна, підрозділ з оцінки забезпечення, у випадку необхідності – служба безпеки) повинні здійснити перевірку стану заставленого майна та переглянути його вартість.

У випадку зменшення ліквідності або недостатності заставленого майна для покриття можливих ризиків банку, пролонгація кредиту здійснюється за умови його заміни або надання додаткової ліквідної застави чи іншого ліквідного забезпечення. За бланковими кредитами – бажано при пролонгації кредитних договорів оформити відповідне забезпечення.

Умови пролонгації строку дії кредитного договору повинні бути погоджені з третіми особами, що гарантують погашення заборгованості (заставодавці – майнові поручителі, поручителі, гаранти).

За договорами застави, поруки, страхування гарантійними листами Банком переглядаються умови їх дій та, у разі необхідності, вносяться зміни шляхом підписання додаткових угод

Для вирішення питання щодо пролонгації, працівник кредитної служби готує службову записку на розгляд Кредитного комітету, в якій відображаються результати проведеного комплексного аналізу, я також чіткий висновок про доцільність або недоцільність пролонгації даного кредиту. При необхідності кредитна справа може бути передана на розгляд до юридичної служби та служби безпеки, які надають свої висновки та рекомендації відносно подальшої роботи з позичальником.

Рішення про пролонгацію кредитів, наданих відділеннями в межах “лімітів повноважень приймаються відділеннями самостійно, у випадку, якщо загальний строк пролонгації не перевищує 30 днів , а їх кількість – трьох (копія рішення кредитного комітету надсилається засобами факсимільного зв’язку і Управління кредитування корпоративних клієнтів).

Пролонгація кредиту оформлюється додатковою угодою до кредитного договору Пролонгація можлива або на початкових умовах надання кредиту, або зі змінами до них (в тому числі щодо надання додаткового забезпечення, підписання графіку погашення заборгованості, зміни відсоткової ставки, тощо). До поз

ичальників можуть застосовуватись фінансові санкції у вигляді підвищення відсоткової ставки.

Після прийняття рішення про пролонгацію та при наявності відповідно оформленого протоколу Кредитного комітету, з позичальником підписується додаткова угода.

Прострочення виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором.

У разі, якщо позичальник не має можливості погасити заборгованість в строк, передбачений кредитним договором, та своєчасно, до настання строку погашення кредиту, не вирішив питання відносно його пролонгації (в т.ч. у випадку відмови кредитного комітету у пролонгації кредиту), заборгованість з кредитом виноситься бек-офісом на рахунки простроченої заборгованості Порядок обліку простроченої заборгованості регламентується нормативними актами НБУ та Банку.

Після винесення кредиту на рахунок прострочених кредитів, відповідальний працівник кредитами служби банку спільно з усіма відповідними службами банку проводить роботу з забезпечення належного погашення позичальником (гарантом або поручителем) заборгованості за кредитним договором (в тому числі шляхом ведення претензійно-позовної роботи та реалізації заставленого майна).

Для виявлення причин винесення кредиту на рахунки простроченої заборгованості та з метою виправлення недоліків у роботі банку кредитною службою проводиться кредитне розслідування причин виникнення проблемної заборгованості. У випадку виявлення порушень та недоліків у кредитній роботі працівників банку вносяться відповідні пропозиції керівництву установи банку.

У разі несвоєчасного повернення кредиту та сплати процентів за його користування Кредитор має право застосувати до позичальника штрафні санкції у розмірах, передбачених кредитним договором.

У разі несвоєчасного погашення кредиту або процентів за його користування банк має право видати наказ про примусову оплату боргового зобов’язання, якщо це передбачено кредитним договором.

Визнання заборгованості за кредитом сумнівною до повернення. Заборгованість за кредитом може бути визнана сумнівною до повернення.

Якщо після проведення оцінки фінансового стану клієнту виявлено значне погіршення основних показників діяльності: зниження оборотів по рахунках, наявність (збільшення) збитків, зниження ліквідності заставленого майна, та інше, позичальник не виконує основних вимог кредитного договору, кредитним працівником готується службова записка на Кредитний комітет Банку про визнання заборгованості за кредитом сумнівною.

Заборгованість за кредитом визнається сумнівною тільки на підставі рішення Кредитного комітету.

Після визнання заборгованості за кредитом сумнівною, заборгованість за кредитом та процентами переноситься на відповідні балансові рахунки для обліку сумнівної заборгованості.


загрузка...