Навігація
Посилання


Банківські операції

Погашення заборгованості за кредитним договором.


Погашення заборгованості за кредитом та процентів і комісій за його користування здійснюється у строки, встановлені кредитним договором. За наявності простроченої заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом, кошти, що надходять від позичальника, в першу чергу, направляються на погашення простроченої заборгованості за процентами.

Погашення заборгованості за кредитом здійснюється позичальником в тій самій валюті, в якій було надано кредит. Сплату процентів за користування кредитом позичальник має право здійснювати за кредитними договорами в іноземній валюті, як у валюті кредиту, так і у національній валюті України, якщо це передбачено умовами кредитного договору. Комісії сплачуються в національній валюті.

Погашення кредиту, процентів, комісій та штрафних санкцій можливе:

 • Позичальником з його поточного рахунку на підставі платіжного доручення.
 • Шляхом договірного списання коштів з поточного рахунку позичальника (гаранта / поручителя), якщо це передбачено умовами кредитного договору, згідно глави 6 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та статті 1071 Цивільного кодексу України.
 • Шляхом примусового списання коштів з поточного рахунку позичальника (гаранта / поручителя), згідно глави 5 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та статті 1071 Цивільного кодексу України.

У разі визнання позичальником пред’явленої Банком претензії – з поточного рахунку позичальника на підставі платіжної вимоги, яка виставлена державною виконавчою службою.

За рахунок реалізації заставленого майна – у відповідності з чинним законодавством України. У випадку, якщо коштів, одержаних від реалізації заставленого майна недостатньо для погашення кредитної заборгованості, банк має право, якщо інше не передбачено договором, одержати недостатню суму за рахунок звернення стягнення на інше майно позичальника.

У разі відсутності у позичальника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, банк має право відшкодувати заборгованість, що залишилася непогашеною після реалізації застави, за рахунок резерву під нестандартну заборгованість тільки за умови, що реалізація заставленого майна проводилася через аукціон (публічні торги) в порядку, передбаченому Законом України “Про виконавче провадження”, і після прийняття Арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом або його ліквідацію.

Черговість погашення заборгованості за кредитом регламентується умовами кредитного договору і становить:

 • прострочена заборгованість за нарахованими процентами,
 • прострочена заборгованість за нарахованими комісіями;
 • прострочена заборгованість за Кредитом;
 • строкова заборгованість за нарахованими процентами,
 • строкова заборгованість за нарахованими комісіями;
 • строкова заборгованість за Кредитом;
 • неустойки.

Інша черговість погашення заборгованості, може встановлюватись рішенням відповідного кредитного комітету Банку.

Поручителем або Гарантом відповідно до договорів Поруки та Гарантії – у відповідності зі ст.. 553-559, 560-569 Цивільного кодексу України.

“Третіми особами”. Перера

хування коштів “третіми особами” в рахунок погашення кредиту здійснюється у відповідності зі ст.ст. 513-519, 520-523,528 ЦК України, у випадках, передбачених діючим законодавством.

За рахунок іншого майна позичальника, що не оформлене як застава. У цьому випадку готується рішення Кредитного комітету Банку про прийняття в рахунок погашення заборгованості за кредитом іншого майна позичальника, яке в подальшому може перейти у власність банку чи бути реалізованим Юридичною службою банку спільно з кредитною службою готуються відповідні договори.

За рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями визнання безнадійної заборгованості здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавстві і нормативних актів НБУ.

Визнання заборгованості за кредитом безнадійною та списання її за рахунок резерву

Безнадійною визнається заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

 • заборгованість по зобов’язаннях, за якою минув строк позовної давності;
 • заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної особи або юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної особи, що ліквідується;
 • заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від реалізації на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості;
 • заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
 • прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;
 • в інших випадках за наявності обставин, що свідчать про неможливість погашення заборгованості.

Рішення про визнання заборгованості за кредитом безнадійною приймається Кредитним комітетом Банку.

Підставою для списання безнадійної заборгованості за кредитом з балансу банку є оформлений у встановленому порядку протокол засідання Спостережної Ради на підставі рішення Правління банку та Кредитного Комітету Банку.

Відображення операцій зі списання безнадійної заборгованості в бухгалтерському обліку регулюється “Порядком бухгалтерського обліку формування та використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України”, затверджених Постановою Правління НБУ. Облік списаної безнадійної заборгованості на позабалансових рахунках здійснюється до моменту визнання її остаточно безнадійною, після чого вона знімається з позабалансового обліку.

Протягом терміну позовної давності Банк повинен продовжувати роботу з позичальником, у встановленому законодавством України порядку, для повернення списаної безнадійної заборгованості.

У випадку, якщо в результаті проведеної роботи заборгованість не буда повернена повністю або частково, заборгованість за кредитом визнається остаточно безнадійною та списується з позабалансових рахунків відповідальним працівником бек-офісу на підставі рішення Кредитного комітету банку.


загрузка...