Навігація
Посилання


Банківські операції

Порядок купівлі та продажу банками валюти.Методи мінімізації валютного ризику.


Відповідно до чинного законодавства купівлю і продаж валюти юридичні особи здійснюють у безготівковому порядку на Українській міжбанківській валютній біржі чи на міжбанківському валютному ринку. Торгівлю іноземною валютою на території України юридичні особирезиденти і нерезиденти здійснюють через уповноважені банки та інші фінансово-кредитні установи, які одержали ліцензію НБУ на ці операції, виключно на міжбанківському валютному ринку.

Суб’єктами міжбанківського валютного ринку є:

 • Національний банк України;
 • уповноважені банки;
 • інші кредитно-фінансові установи (резиденти і нерезиденти), які отримали індивідуальні ліцензії НБУ;
 • Українська міжбанківська валютна біржа та валютні підрозділи інших бірж України, які отримали ліцензії НБУ на здійснення цих операцій.

На участь у біржових торгах приймаються заявки клієнтів для таких цілей:

 • оплати імпортних контрактів;
 • переказу за кордон прибутку, який отриманий іноземними інвесторами від інвестицій в Україну;
 • здійснення проліцензованих НБУ валютних операцій, які пов’язані з рухом капіталів.

Уповноважені банки мають право купувати або продавати іноземну валюту від свого імені, і за дорученням і за рахунок своїх клієнтів. Для цього необхідно подати заявки, до яких прикріплюються копії документів про статус юридичної особи та обов’язкові копії контрактів, що підтверджують суму й строки платежів.

Після завершення біржових торгів укладені на них угоди оформляються біржовими свідоцтвами та офіційними листами, при цьому розрахунки здійснюються через кореспондентські рахунки всіх членів міжбанківського валютного ринку.

На валютних ринках переважають такі угоди з купівлі/ продажу валюти:

 • на умовах «спот» – контракти на купівлю чи продаж певної суми валюти в даний час за поточним курсом продавця чи покупця на ринку (термін 2 робочі дні);
 • на умовах «форвард» ~ контракти на купівлю чи продаж певної суми валюти в даний час із розрахунком у майбутньому за фіксованим курсом валюти даного часу (термін – 1, 3, 6, 12 місяців).

Фізичні особи-резиденти і нерезиденти здійснюють операції з купівлі/ продажу готівкової іноземної валюти за національну валюту в Україні через операційні каси, обмінні пункти уповноважених банків та обмінні пункти, відкриті юридичними особами-резидентами, що уклали з уповноваженими банками агентські угоди. Обмінні пункти встановлюють курси купівлі та продажу іноземної валюти самостійно.

Уповноважені банки через свої операційні каси чи пункти обміну мають право: купувати або продавати валюту, обмінювати купюри інвалюти, перевіряти інвалюту на дефект, видавати дозвіл на вивезення валюти за кордон, здійснювати конверсійні операції. При цьому обов’язковою вимогою до банку є наявність угоди з іноземним, банком на вивезення готівкової валюти для зарахування її на коррахунок у комерційному банку тієї держави, валюта якої перебуватиме в обміні.

Контроль за роботою уповноважених банків та обмінних пунктів здійснюють регіональні управління НБУ.

Валютний ризик – це ймовірність виникнення можливих збитків унаслідок несприятливих змін курсів

іноземних валют. Фактори, f які впливають на ризик, можна розподілити на дві групи (табл. 6.3).

Таблиця 6.3. Фактори впливу на валютний ризик

Методами хеджування (страхування) валютного ризику є:

 • погодження надходжень і платежів (структурне балансування);
 • «валютні кошики» – набір валют, об’єднаних у певних пропорціях, тобто курс валюти стосовно певного набору інших валют;
 • методи короткострокового хеджування – поєднують форвардні, опціонні угоди та угоди «своп»;
 • методи довгострокового хеджування – фінансові ф’ючерси і дисконтування вимог у валюті (уступка права вимоги боргу в іноземній валюті замість негайно сплаченої суми банком у національній або іншій валюті).

Валютна позиція банку – це співвідношення між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових та позабалансових зобов’язань у цій же валюті. Вона буває:

 • відкрита – не дорівнює нулю, веде за собою додатковий ризик у разі зміни валютного курсу;
 • відкрита довга – вартість активів та позабалансових вимог перевищує вартість пасивів та позабалансових зобов’язань у кожній іноземній валюті. Банк може понести втрати у разі збільшення курсу національної валюти щодо іноземної валюти;
 • відкрита коротка – вартість пасивів та позабалансових зобов’язань перевищує вартість активів та позабалансових вимог у кожній іноземній валюті. Банк може понести додаткові витрати у разі збільшення курсу іноземної валюти щодо національної валюти;
 • закрита – дорівнює нулю.

Тести

Валютні операції — це...

операції між резидентами у валюті України;

операції пересилання за кордон валютних цінностей;

використання валютних цінностей як засобу міжнародного обігу;

операції з переходом права власності на валютні цінності.

Монетарні метали — це...

золото;

ювелірні вироби;

метали іридієво-платинової групи;

побутові вироби із золота;

золотий брухт.

Чи вірне твердження: «Акції, виражені в іноземній валюті, — це ва( лютні цінності»?

Так Ні

Чи вірне твердження: «Боргові розписки, виражені у валюті України,

це валютні цінності»?

Так Ні

Чи вірне твердження: «Банківські документи, виражені у монетар( них металах, — це платіжні документи»?

Так Ні

Чи вірне твердження: «Депозитні сертифікати, виражені у валюті України, — це валютні цінності»?

Так Ні

Чи вірне твердження: «Надання овердрафтів — це неторгова операція»?

Так Ні

Випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів — це...

неторгова операція;

ведення валютних рахунків;

конверсійна операція;

кореспондентські відносини з іноземними банками.

Оплата дорожніх чеків — це...

неторгова операція;

конверсійна операція;

ведення валютних рахунків;

кореспондентські відносини з іноземними банками.

До операцій по залученню та розміщенню валютних коштів нале( жать:

операції з цінними паперами;

кредитні операції;

депозитні операції;

конверсійні операції;

неторгові операції;

міжнародні розрахунки;

Чи вірне твердження: «Надання та одержання резидентам кредитів в іноземній валюті потребує індивідуальної ліцензії НБУ на проведення ва( лютних операцій»?

Так Ні Не завжди

Чи вірне твердження: «Для відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками необхідна індивідуальна ліцензія НБУ на прове( дення валютних операцій»?

Так Ні Не завжди

Чи вірне твердження: «Вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей потребує генеральної ліцензії НБУ на проведення валютних операцій»?

Так Ні Не завжди

Чи вірне твердження: «Використання іноземної валюти на тери( торії України як засобу застави потребує генеральної ліцензії НБУ на прове( дення валютних операцій»?

Так Ні Не завжди

Курс спот — це...

обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валютних операцій без будь-якої угоди про здійснення майбутньої купівлі чи продажу;

курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

співвідношення між двома валютами, яке визначено через їх курс до третьої валюти.

Крос(курс – це...

співвідношення між двома валютами, яке визначено через їх курс до третьої валюти;

різниця між курсами продавця та покупця;

курс, згідно з яким банк продає валюту.

Різниця залишків коштів в іноземних валютах, які формують кількісно незбіжні зобов’язання (пасивів) і вимог (активів) для учасників валютного ринку, — це...

відкрита валютна позиція;

валютна позиція;

коротка відкрита валютна позиція;

довга валютна позиція.

Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов’язаннями (пасивами) — це...

довга валютна позиція;

відкрита валютна позиція;

коротка валютна позиція.

Фіксинг — це...

процедура котирування;

різниця між курсами продавця та покупця;

залишки коштів в іноземних валютах;

надлишок надходжень.

Різниця між курсами продавця та покупця — це...

маржа;

фіксинг;

крос-курс;

курс спот.

Виберіть вірне визначення термінової угоди:

1) конверсійні угоди з поставкою обумовленої суми іноземної валюти у визначений строк після укладання угоди за курсом, зафіксованим на момент її укладання;

2) конверсійна форвардна операція з обумовленням нефіксованої дати поставки валюти;

3) одинична конверсійна форвардна операція з обумовленням наявності визначеної дати валютування;

4) комбінація двох протилежних конверсійних операцій.

Конверсійна форвардна операція з умовою нефіксованої дати поставки— це...

угода опціон;

угода своп;

угода аутрайт.

Одинична конверсійна форвардна операція з визначеною датою ва( лютування — це...

угода аутрайт;

угода опціон;

угода своп.

Чи є різниця між чистим валютним опціоном та форвардним ва( лютним опціоном?

Так Ні

Провило, згідно з яким форвардний курс перевищує курс спот на( стільки, наскільки банківські ставки валюти, яка котирується нижчі за процентні ставки конкретної валюти, називається...

Чи вірне твердження: «Передача зобов’язань за форвардним валют( ним контрактом іншим особам здійснюється продавцем лише за умови зго( ди покупця у будь(який час до закінчення строку дії (ліквідації) цього кон( тракту»?

Так Ні

Коротка дата валютування форвардних контрактів — це...

6 днів;

10 днів;

2 тижні;

28 днів.

Чи вірне твердження: «Форвардний курс — це сума поточного курсу спот та форвардних пунктів»?

Так Ні Не завжди

Форвардні пункти — це...

абсолютні пункти даного валютного курсу;

різниця у процентних ставках за конкретні проміжки часу між валютами.

Чи вірне твердження: «Валюта з низькою процентною ставкою за визначений період котирується на умовах форвард до валюти з високою про( центною ставкою за той же проміжок часу зі знижкою або дисконтом»?

Так Ні Не завжди

Чи вірне твердження: «Валюта з високою процентною ставкою за визначений період котирується на умовах форвард до валюти з низькою про( центною ставкою за той же проміжок часу зі знижкою або дисконтом»?

Так Ні Не завжди

Чи вірне твердження: «Курс спот котирується банками у вигляді подвійного котирування»?

Так Ні

Перелічіть правильно види фінансових ф’ючерсів за об’єктами:

угоди хеджерів;

валютні ф’ючерси;

торгівля спредами;

процентні ф’ючерси;

угоди спекулянтів.

Перелічіть правильно види фінансових ф’ючерсів за суб’єктами:

угоди хеджерів;

валютні ф’ючерси;

торгівля спредами;

процентні ф’ючерси;

угоди спекулянтів.

Основні учасники ф’ючерсних ринків — це...

клієнт; 4) уповноважена особа;

біржа; 5) розрахункова фірма;

банк; 6) клірингова палата.

Чи вірне твердження: «Гарантії розрахункової палати поширюють( ся тільки на її членів, які є сторонами за угодою»?

Так Ні Не завжди

Чи вірне твердження: «Не тільки члени розрахункової палати мо( жуть проводити розрахунки через неї»?

Так Ні Не завжди

Перелічіть правильно функції розрахункової палати:

організовує діяльність пункту обміну валюти;

реєструє всі угоди;

проводить розрахунки;

надає приміщення для проведення торгів.

Варіаційна маржа — це...

сума, яка вноситься для підтримання відкритої позиції по ринку;

різниця між курсами валют на день відкриття та закриття позиції;

внесок клієнта для забезпечення контракту;

отримання прибутку за рахунок зміни різниш цін між різними угодами.

Початкова маржа — це...

сума, яка вноситься для підтримання відкритої позиції по ринку;

різниця між курсами валют на день відкриття та закриття позиції;

внесок клієнта для забезпечення контракту;

отримання прибутку за рахунок зміни різниш цін між різними угодами.

Торгівля спредами — це...

сума, яка вноситься для підтримання відкритої позиції по ринку;

різниця між курсами валют на день відкриття та закриття позиції;

внесок клієнта для забезпечення контракту;

отримання прибутку за рахунок зміни різниці цін між різними угодами.

Компенсаційна маржа — це...

маржа підтримання;

мінімальне значення початкової маржі;

внесок клієнта для забезпечення контракту;

отримання прибутку за рахунок зміни різниш цін між різними угодами.

Чи вірне твердження: «На ф’ючерсній біржі одночасно торгується один вид контрактів з одним строком поставки»?

Так Ні

Початок торгів настає по команді:

розпорядника торгів;

реєстратора;

посадової особи банку;

посадової особи біржі.

Призупинення торгів та перехід до іншого строку поставок виникає по команді:

розпорядника торгів;

реєстратора;

посадової особи банку;

посадової особи біржі;

оператора табло.

Закінчення торгів настає по команді:

розпорядника торгів;

реєстратора;

посадової особи банку;

посадової особи біржі;

оператора табло.

Чи вірне твердження: «Право продавати певну суму валюти за фіксо( ваним курсом у встановлену дату виконання визначає опціон “стелаж”»?

Так Ні

Ціна, за якою можна купити чи продати об’єкт опціонної угоди, – це...

опціонний курс;

премія;

ціна страйк;

ціна опціонної угоди.

Перелічіть правильно фактори, що впливають на ціну опціона:

опціонний курс;

мінливість ринку;

валютний курс спот;

тривалість періоду до експірації;

середня банківська валютна ставка;

співвідношення попиту та пропозиції.

Запитання для самоконтролю

Назвіть суб’єкти і об’єкти валютних операцій.

Які ліцензії для здійснення валютних операцій надає НБУ?

Які документи необхідно надати банкам у регіональне управління НБУ для отримання ліцензії за валютними операціями?

Які відкрити валютний рахунок юридичній особі?

Який порядок купівлі та продажу банками валюти?

Охарактеризуйте методи мінімізації валютного ризику.

Які фактори впливають на валютний ризик?

Література:

 1. Бункина М.К., Семенов A.M. Основы валютных отношений. – М.: Юрайт, 1998, – 192 с.
 2. Буренин АЛ. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. – М.: Тривола, 1995. – 240 с.
 3. Заутер В., Усоскин В., Шваб С. Банковская система и рынки кредита. – Frankfurt am Main: Bankakademie-Verlag GmbH, 1996. – 178 c.
 4. Иванов К.В. Фьючерсы и опционы. Механизм сделок. – М.: Златоцвет, 1993. – 98 с.
 5. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12.1998 р. № 520 (в редакції постанови Правління НБУ від 07.12.2000 № 471).
 6. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 26.03.1998 № 119.
 7. Про введення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів-юридичних осіб, постанова Правління НБУ від 04.09.1998 №349.

загрузка...