Навігація
Посилання


Банківські операції

Формування резервів для покриття збитків від операцій з цінними паперами.


Комерційні банки зобов’язані створювати резерв на відшкодування збитків від операцій із цінними паперами. Банки можуть зазнати збитків від операцій із ЦП унаслідок:

 • погіршення фінансового стану емітента ЦП;
 • зниження ринкової ціни цінних паперів внаслідок зміни поточної ринкової норми дохідності.

Резерв на відшкодування збитків комерційного банку від операцій із ЦП складається із загального та спеціального резерву.

Загальний резерв під ЦП у портфелі банку може формуватися на власний розсуд кожного комерційного банку. Методика визначення розміру такого резерву нормативними актами НБУ не регламентується.

Спеціальний резерв під цінні папери в портфелі банку формується у разі падіння ринкової ціни групи цінних паперів (для ЦП на інвестиції всього портфеля ЦП) нижче рівня балансової вартості цієї групи (портфеля) ЦП без урахування попередньо сформованого спеціального резерву.

Резервуванню підлягають усі групи цінних паперів, що знаходяться в портфелі банку на продаж понад 15 робочих днів, або в портфелі на інвестиції понад 30 робочих днів. Резервуванню не підлягають:

 • цінні папери власної емісії;
 • векселі суб’єктів господарської діяльності, що придбанні у першого векселетримача і мають тільки один передавальний напис (індосамент). Такі векселі вважаються товарними та виступають об’єктами резервування як складова частина кредитного портфеля;
 • вкладення в дочірні та асоційовані установи на інвестиції. Проте у разі примусового переведення таких ЦП із портфеля на інвестиції до портфеля на продаж ці групи цінних паперів підлягають резервуванню, як і
 • звичайні капітальні цінні папери.

У портфелі ЦП комерційні банки для розрахунку резерву повинні виділяти такі категорії:

Категорія 1 ЦП у портфелі на продаж, що мають активний ринок. Категорія 2 ЦП у портфелі на продаж, що не мають активного ринку. Категорія 3 ЦП у портфелі на інвестиції, що мають активний ринок.

Категорія 4 ЦП у портфелі на інвестиції, що не мають активного ринку.

У фінансовому обліку та звітності КБ повинні розрізняти спеціальний резерв під цінні папери в портфелі банку на продаж та спеціальний резерв під ЦП в портфелі банку на інвестиції. Виходячи з цього, КБ зобов’язані:

 • проводити планову переоцінку портфеля ЦП на продаж не пізніше 15-го числа місяця, що іде за звітами, та вносити відповідні коригування до суми сформованого резерву (скорочувати чи збільшувати її) впродовж 2-ох місяців після завершення переоцінки;
 • проводити повну позапланову переоцінку портфеля ЦП на інвестиції у разі примусового переведення частини портфеля на інвестиції до портфеля на продаж упродовж 15-ти робочих днів, вважаючи день примусового переведення першим, та вносити відповідні коригування до суми сформованого резерву (скорочувати чи збільшувати її) впродовж 10-ти робочих днів, вважаючи день завершення переоцінки першим.

Для цінних паперів категорії 1 ринковою ціною вважається:

середнє котирування ЦП упродовж місяця на тій біржі, де такий папір було придбано (приумові,що було проведено не менше 4-ох торгів),або середнє котирування кількох бірж (не менше трьох) у день пере оцінки (в день ост

анніх торгів місяця при умові, що вони відбулись на різних біржах із розривом не більше 5-ти робочих днів), або середнє котирування купівлі цього ЦП на ПФТС за останній тиждень місяця.

Для цінних паперів категорії 2 ринковою ціною вважається розрахункова ринкова вартість, що визначається відповідно до методики визначення розрахункової ринкової вартості ЦП у портфелі банку на продаж.

Для цінних паперів категорії 3 ринковою ціною вважається:

середнє котирування ЦП упродовж місяця на тій біржі, де такий папір було придбано (при умові, що було проведено не менше 4-ох торгів), або середнє котирування кількох бірж (не менше трьох) у день переоцінки (в день останніх торгів року при умові, що вони відбулись на різних біржах із розривом не більше 15-ти робочих днів), або середнє котирування купівлі цього ЦП на ПФТС за останній календарний місяць року.

Для цінних паперів категорії 4 ринковою вважається ціна, що визначена відповідно до методики визначення розрахункової ринкової вартості для ЦП у портфелі банку на інвестиції.

Після визначення ринкової ціни ЦП портфелі банку спеціальний резерв формується, як різниця між балансовою та ринковою ціною групи ЦП у разі, якщо ринкова ціна менша за балансову. Використовується резерв для покриття збитків при реалізації ЦП, або при їх примусовому переведенні. Сума загального резерву формується банком із прибутку, а спеціального – відноситься до витрат банку.

Тести

Що таке банківські інвестиції:

а) це вкладення коштів у придбання машин і обладнання для подальшої їх здачі в оренду;

б) це вкладення коштів в акції і векселі для отримання доходу;

в) це вкладення коштів в спільну діяльність з іншими господарськими структурами.

Які види ризиків властиві банківським інвестиціям:

а) процентний та валютний;

б) кредитний, ринковий, процентний; в) фінансовий, процентний, кредитний.

Від яких показників залежить курс облігацій:

а) від купонного доходу та номіналу;

б) від купонного доходу, номіналу та процентної ставки; в) від норми доходу і процентної ставки.

а) високий;

б) задовільний; в) слабкий.

Які цілі інвестиційних операцій КБ:

а) отримати додатковий дохід;

б) забезпечити дохід і ліквідність;

в) забезпечити диверсифікацію коштів, доход та ліквідність.

Яка залежність між ціною облігації та доходом від неї ?

а) пряма;

б) зворотна; в) ніякої.

В якому випадку ринкова ціна облігації чи акції буде нижчою номіналу:

а) коли дохід від цінного паперу менший за процентну ставку; б) коли дохід від акції вищий за процентну ставку;

в) такого не може бути.

Запитання для самоконтролю

За якими ознаками можна класифікувати банківські інвестиції?

Якими критеріями керуються банки, що здійснюють інвестиційну діяльність?

Приведіть класифікацію операцій комерційних банків з цінними паперами?

Яка логічна схема поділу портфелю цінних паперів?

Які види переведення цінних паперів з портфеля цінних паперів на інвестиції до портфелю на продаж?

Що таке активний ринок цінних паперів?

На які групи можна поділити посередницькі операції КБ з цінними паперами?

Охарактеризуйте торгово-посередницькі операції комерційних банків з цінними паперами.

Як відбувається створення трасту?

Дайте характери тиску трастовим операціям комерційних банків та приведіть їх класифікацію.

Які функції депозитаріїв комерційних банків?

В якому випадку комерційні банки формують резерви для відшкодування збитків від операцій з цінними паперами?

Назвіть і охарактеризуйте категорії резервів під обезцінення цінних паперів.

Література:

 1. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг и организация работы на нем. – М.: Перспектива, 1992. – 204 с.
 2. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.1991 № 1302-12.
 3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2003 №355.
 4. Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджені постановок) Правління НБУ від 12.12.1997 № 436.зі змінами та доповненнями.
 5. Трастовые, инвестиционные и электронные услуги банков. – М.: ТОО “Дека”, 1995. – 112 с.
 6. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. –240 с.
 7. Шевченко Р.І. Банківські операції. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.
 8. Шумкова ОМ. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку. – К., 1998. – 163 с.

загрузка...