Навігація
Посилання


Актуальні питання кримінального процесу України

§ 3.4. Сторона захисту та її правовий статус у кримінальному провадженні


Учасниками кримінального провадження з боку захисту передусім є підозрюваний, обвинувачений. Відповідно до ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у передбаченому законом порядку повідомлено про підозру, або особа, затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, визначеному ст. 291 КПК України.

У кримінальному провадженні підозрюваний, обвинувачений має право:

 • знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
 • бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені законом, а також отримати їх роз´яснення;
 • на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будьякий момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та (або) законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв´язку з відсутністю коштів на її оплату;
 • не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
 • давати пояснення, показання щодо підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
 • вимагати перевірки обгрунтованості затримання;
 • у разі затримання або застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою на негайне повідомлення членів сім´ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями ст. 213 КПК України;
 • збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
 • брати участь у проведенні процесуальних дій;
 • під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, що заносяться до протоколу;
 • застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);
 • заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім´ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
 • заявляти відводи;
 • ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК України;
 • одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;
 • вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями ч
  и бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;
 • використовувати рідну мову, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та за необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Крім наведеного, обвинувачений також має право:

 • брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;
 • збирати і подавати суду докази;
 • висловлювати в судовому засіданні власну думку щодо клопотань інших учасників судового провадження;
 • виступати в судових дебатах;
 • ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов´язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження;
 • оскаржувати в установленому законом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення.

Підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов´язана забезпечити адміністрація місця ув´язнення.

Гарантовані законом права підозрюваного (обвинуваченого) взаємопов´язані з обов´язками, за невиконання яких можуть бути застосовані заходи державного примусу. Зокрема, підозрюваний (обвинувачений) зобов´язані:

 • прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;
 • виконувати обов´язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
 • підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Якщо щодо обвинуваченого судом ухвалено виправдувальний вирок, який набрав законної сили, він вважається виправданим, якщо обвинувальний засудженим. Виправданий, засуджений має права обвинуваченого у кримінальному провадженні в обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії судового провадження.

Якщо підозрюваним, обвинуваченим є неповнолітній або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в процесуальній дії разом з ним залучається його законний представник, який також є учасником кримінального провадження зі сторони захисту.

Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім´ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний. Про залучення законного представника слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, копія якої вручається законному представнику. Якщо дії чи інтереси законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє, за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, такий законний представник замінюється іншим з числа перелічених осіб. Законний представник користується процесуальними правами особи, інтереси якої він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена представнику.

Підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особа, стосовно якої передбачається розгляд питання про екстрадицію, мають право на захист власних інтересів за допомогою захисника. Захисником у кримінальному провадженні може бути лише адвокат, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України і стосовно якого немає рішення про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Захисник не має права взяти на себе захист іншої особи або надавати їй правову допомогу, якщо це суперечить інтересам особи, якій він надає або раніше надавав правову допомогу.

Захисник може у будь-який момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов´язані надати затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв´язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати засоби зв´язку для запрошення захисника. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов´язані утримуватися від надання рекомендацій щодо залучення конкретного захисника.

Захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням, якщо:

 • відповідно до вимог ст. 52 КПК України участь захисника є обов´язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника;
 • підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутності коштів чи з інших об´єктивних причин не може його залучити самостійно;
 • слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його.

Захисник може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом також і в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

Відповідно до ст. 52 КПК України участь захисника є обов´язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів. У цьому разі участь захисника забезпечується з моменту набуття особою статусу підозрюваного. В інших випадках обов´язкова участь захисника забезпечується у кримінальному провадженні щодо:

 • осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення у віці до 18 років, з моменту встановлення факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою;
 • осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного характеру, з моменту встановлення факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою;
 • осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, з моменту встановлення цих вад;
 • осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження, з моменту встановлення цього факту;
 • осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування, з моменту встановлення факту наявності в особи психічного захворювання або інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності;
 • реабілітації померлої особи з моменту виникнення права на реабілітацію померлої особи.

Якщо захисник залучається до участі у кримінальному провадженні за призначенням, слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені в постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні. Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката негайно направляється відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, і є обов´язковою для негайного виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання постанови (ухвали) про доручення призначити адвоката тягнуть відповідальність, встановлену законом.

Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються виключно:

 • свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю;
 • ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Договір із захисником мають право укласти особисто підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, особа, стосовно якої передбачається розгляд питання про екстрадицію, а також інші особи, які діють в їх інтересах, за їх клопотанням або за їх наступною згодою.

Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд мають право залучити захисника для проведення окремої процесуальної дії з дотриманням вимог ст. 49 КПК України у невідкладних випадках, коли є потреба у проведенні невідкладної процесуальної дії за участю захисника, а завчасно повідомлений захисник не може прибути для участі у проведенні процесуальної дії чи забезпечити участь іншого захисника або якщо підозрюваний, обвинувачений виявив бажання, але ще не встиг залучити захисника або прибуття обраного захисника неможливе. Запросити захисника до участі в окремій процесуальній дії має право і сам підозрюваний, обвинувачений. Якщо потреби у проведенні невідкладних процесуальних дій за участю захисника немає і коли неможливе прибуття захисника, обраного підозрюваним, обвинуваченим, протягом двадцяти чотирьох годин, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право запропонувати підозрюваному, обвинуваченому залучити іншого захисника. Під час проведення окремої процесуальної дії такий захисник має ті самі права й обов´язки, що й захисник, який здійснює захист упродовж кримінального провадження. Захисник як до процесуальної дії, так і після неї має право зустрічатися з підозрюваним, обвинуваченим для підготовки до проведення процесуальної дії або обговорення її результатів. Здійснення захисту під час проведення окремої процесуальної дії не покладає на захисника обов´язку надалі здійснювати захист у всьому кримінальному провадженні або на окремій його стадії.

Підозрюваний, обвинувачений має право відмовитися від захисника або замінити його. Відмова від захисника або його заміна повинна відбуватися виключно в присутності захисника після надання можливості для конфіденційного спілкування. Така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної дії. Відмова від захисника не приймається у випадку, якщо його участь є обов´язковою. Якщо підозрюваний, обвинувачений відмовляється від захисника і не залучає іншого захисника, захисник повинен бути залучений за призначенням.

У кримінальному провадженні захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, що підтверджують його повноваження, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.

Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого; до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту такі самі побачення без обмеження кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але за умов, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування.

Документи, пов´язані з виконанням захисником його обов´язків, без його згоди не підлягають огляду, вилученню чи розголошенню слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх службові особи зобов´язані виконувати законні вимоги захисника.

Захисник зобов´язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов´язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, також і цей орган (установу).

Неприбуття захисника для участі у проведенні певної процесуальної дії, якщо захисник був завчасно попереджений про її проведення, і за умови, що підозрюваний, обвинувачений не заперечує проти проведення процесуальної дії за відсутності захисника, не може бути підставою для визнання цієї процесуальної дії незаконною, крім випадків, коли участь захисника є обов´язковою. Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти проведення процесуальної дії за відсутності захисника, проведення процесуальної дії відкладається або для її проведення залучається захисник у порядку, передбаченому ст. 53 КПК України.

У судовому кримінальному провадженні можуть одночасно брати участь не більше п´яти захисників одного обвинуваченого.

Захисник зобов´язаний використовувати засоби захисту, передбачені законом, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з´ясування обставин, що спростовують підозру чи обвинувачення, пом´якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.

Захисник без згоди підозрюваного, обвинуваченого не має права розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв´язку з участю в кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю.

Після його залучення до участі у кримінальному провадженні захисник має право відмовитися від виконання своїх обов´язків лише у випадках:

 • якщо є обставини, які згідно із законом виключають його участь у кримінальному провадженні;
 • незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним способу захисту, за винятком випадків обов´язкової участі захисника;
 • умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог КПК України тощо;
 • якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що особливо складно.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття «сторони захисту», її учасники.
 2. Права підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого.
 3. Обов´язки підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого.
 4. Права і обов´язки інших учасників кримінального провадження, які представляють інтереси підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого.
 5. Порядок залучення захисника для захисту інтересів підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого.

загрузка...