Навігація
Посилання


Законодавчі акти України

 1. Конституція України: від 28 червня 1996 року
 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року
 3. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року
 4. Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників від 15 жовтня 1975 року
 5. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників від 17 березня 1978 року
 6. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року
 7. Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 17 березня 1978 року
 8. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 8 листопада 2001 року
 9. Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28 травня 1970 року № ЕТ8 70
 10. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972 року № ЕТ8 73
 11. Конвенція про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року
 12. Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 28 березня 1997 року
 13. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, від 8 листопада 1990 року
 14. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 року № ЕТ8 173 [Електронний ресурс].
 15. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 року № ETS 191
 16. Конвенція Організації Об´єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року
 17. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об´єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року
 18. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року
 19. Договір між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах від 23 вересня 1996 року
 20. Договір між Україною та Китайською Народною Республікою про екстрадицію від 10 грудня 1998 року
 21. Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про взаємну правову допомогу в кримінальних справах від 10 жовтня 2004 року:
 22. Договір між Україною та Сирійською Арабською Республікою про правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних справах від 9 жовтня 2008 року
 23. Угода про правову допомогу та співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Литовської Республіки від 8 грудня 1992 року
 24. Меморандум Про співробітництво та взаємодію в розслідуванні воєнних злочинів між Генеральною прокуратурою України і Державною службою прокуратури Англії та Уельсу від 15 листопада 1996 року
 25. Меморандум Про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Прокуратурою Республіки Болгарія від 1 червня 2001 року
 26. Угода про співробітництво між Г
  енеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Монголії від 8 вересня 2003 року
 27. Меморандум Про взаєморозуміння щодо співробітництва між Генеральною прокуратурою України і Верховною прокуратурою Республіки Корея від 17 квітня 2006 року
 28. Про судову експертизу: закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-XII
 29. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI
 30. Про Конституційний Суд України: закон України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР
 31. Про міліцію: закон України від 20 грудня 1990 року № 565-ХІІ
 32. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18 грудня 1992 року № 2135-ХІІ
 33. Про прокуратуру: закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ
 34. Про Службу безпеки України: закон України від 25 березня 1992 року № 2229-ХІІ
 35. Про судоустрій і статус суддів: закон України від 7 липня 2010 року № 2453-УІ
 36. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР
 37. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції): закон України від 21 травня 2010 року № 2286-УІ
 38. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв´язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах: закон України від 16 червня 2011 року № 3529-УІ
 39. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року
 40. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів) від 6 жовтня 2010 року

Підзаконні нормативно-правові акти

 1. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: наказ Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року № 69
 2. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4 гн
 3. Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародноправового співробітництва: наказ Генерального прокурора України від 11 лютого 2013 року № 8 гн
 4. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 року № 223-558/0/4-13
 5. Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації: постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 року № 734
 6. Положення про судових вихователів: наказ Голови Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 1995 року № 478/63/7/5

Наукова та інша юридична література

 1. Азаров Ю.І. Кримінально-процесуальне право України: навч. посіб. / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхудінов. К.: КУТЕП, 2008. 430 с.
 2. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и её время. Развитие феодальных отношений на Руси ХІУ-ХУ вв. / Ю.Г. Алексеев. под ред. Н.Е. Носова. Л.: Наука, 1980. 243 с.
 3. Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування / В. Бабкова // Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 3 (27). С. 71-73.
 4. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування / І.В. Басиста. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2011. 500 с.
 5. Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії / О.В. Баулін, Н.С. Карпов. К.: Охорона праці, 2001. 232 с.
 6. Белькова О.В. Особливості змісту правового статусу свідка в судових стадіях кримінального процесу України / О.В. Белькова // Право і безпека. 2005. № 44. С. 44.
 7. Бережной О.І. Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах / О.І. Бережной. К.: СПД ФО Вапнярчук Н.М. 2004. 176 с.
 8. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. [2-е вид. перероб. й доповн.] / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. К.: Центр учбової літератури, 2008. 730 с.
 9. Висновок щодо проекту Кримінального процесуального кодексу України: підготовлений Директоратом з питань правосуддя та захисту людської гідності, Генерального директорату І Права людини і верховенство права, на підставі експертизи: Лорени БахмайєрВінтер, Джеремі МакБрайда та Еріка Сванідзе. Страсбург, 2 листопада 2011 року //
 10. Глинська Н.В. Обґрунтування рішень у кримінальному процесі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Глинська Н.В. X., 2003. 238 с.
 11. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі / І.Ю. Гловацький. К.: Атіка, 2003. 352 с.
 12. Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді у досудовому провадженні / І.В. Гловюк // Митна справа. 2012. № 6. Ч. 2. Кн. 2. С. 103-110.
 13. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции / Л.В. Головко. М.: Фирма «СПАРТАК», 1995. 237 с.
 14. Гошовський М.І. Потерпілий у кримінальному процесі України / М.І. Гошовський, О.П. Кубинська. К.: Юрінком Інтер, 1998. 189 с.
 15. Грошевий Ю. Проблеми удосконалення законодавства, що регулює кримінальнопроцесуальну діяльність / Ю. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. 2003. № 2-3. С. 690-700.
 16. Гультай П.М. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у світлі нового КПК України / П.М. Гультай // Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 9. С. 54-60.
 17. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, Б.А. Филимонов. М.: Зерцало-М, 2001. 480 с.
 18. Давиденко C.B. Потерпілий як суб´єкт кримінально-процесуального доказування / C.B. Давиденко. X.: ФІНИ, 2008. 296 с.
 19. Даев В.Г. Основы теории прокурорского надзора / В.Г. Даев, М.Н. Маршунов. Л.: Издво Ленинградского ун-та, 1990. 352 с.
 20. Данилюк Т.М. Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні / Т.М. Данилюк // Форум права. 2012. № 3. С. 158-162.
 21. ДворникА. Функції прокурора у досудовому кримінальному провадженні за новим КПК України / А. Дворник // Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 3. С. 104-112.
 22. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры 1917-1954 гг.: сб. документов / под ред. Г.Л. Голунского. М.: Юридическая литература, 1955. 635 с.
 23. История советской прокуратуры в важнейших документах; под ред. В.П. Ускова. М., 1947. 543 с.
 24. Ковалева Н.В. Діяльність суду під час досудового провадження, як одна із складових інституту оскарження / H.B. Ковалева // Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 3 (16). С. 1-5.
 25. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України / Є.Г. Коваленко. К., 2003. 423 с.
 26. Кожевніков Г. Заходи забезпечення кримінального провадження / Г. Кожевніков // Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 3 (27). С. 68-70.
 27. Коріняк О.М. Судовий контроль як засіб захисту прав і свобод людини у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми державотворення в сучасних умовах: м-ли міжнар. наук.практ. конф.: у 3-х т. К.: Центр правових наукових досліджень, 2010. Т. 3. 120 с. С. 41-43.
 28. Корчева Т.В. Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Т.В. Корчева // Форум права. 2012. № 2. С. 367-371.
 29. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. проф. P.C. Белкина. [2-е изд., перераб. и дополн.]. М.: Норма, 2005. 992 с.
 30. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Ю.М. Грошевий, В.М. Хотенець. X.: Право, 2000. 496 с.
 31. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, A.B. Портнова. X.: Право, 2012. 768 с.
 32. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, A.B. Портнова. X.: Право, 2012. 664 с.
 33. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів: наук.-практ. посіб. / [авт. кол.: Р.Г. Андреев, Є.M. Блажівський, М.І. Гошовський та ін.]. К.: Алерта, 2012. 736 с.
 34. Кримінально-процесуальний кодекс УСРР, затверджений постановою Центрального Виконавчого Комітету УСРР від 20 липня 1927 року: [Офіц. текст зі змінами і доповненнями станом на 1 листопада 1949 року, з постатейними матеріалами і додатками]. К.: Держполітвидав, 1950. 14S с.
 35. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / A.M. Ларин. М.: Юридическая литература, 19S6. 25S с.
 36. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: навч. посіб. / Л.М. Лобойко. К.: Центр учбової літератури, 2005. 176 с.
 37. Ломакін А.О. Щодо функції процесуального керівництва прокурором району досудовим розслідуванням / А.О. Ломакін // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 1. С. 263-270.
 38. Луцик В.В. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України / В.В. Луцик // Митна справа. 2013. № 1. Ч. 2. Кн. 1. С. 231-23S.
 39. Маляренко В.Т. Кримінально-процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / В.Т. Маляренко, В.Г. Гончаренко. К.: Юрисконсульт, КНТ, 200S. S96 с.
 40. Методичні рекомендації щодо виконання вимог міжнародних договорів та КПК України про міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій (схвалені науковометодичною радою при Генеральній прокуратурі України (протокол № 6 від 2S вересня 2012 року)). К.: Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, 2012. 60 с.
 41. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / М.М. Михеенко. К.: Высшая школа, 19S4. 203 с.
 42. Міщенко С.M. Слідчий суддя як суб´єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти / С.М. Міщенко // Часопис цивільного і кримінального судочинства, 2012. № 6(9). С. SS-96.
 43. Молдован A.B. Кримінальний процес України / A.B. Молдован, С.М. Мельник. К.: Центр учбової літератури, 2013. 36S с.
 44. О прокуратуре СССР: Закон Союза Советских Социалистических Республик. M.: Типография Прокуратуры СССР, 19S7. 31 с.
 45. Памятники русского права: Памятники права Киевского государства X-XII вв. / под. ред. Юшкова C.B. М.: Госюриздат. 1952. Вып. 1. 2S7 с.
 46. Памятники русского права: Памятники права феодально-раздробленной Руси XII-XV вв. / под ред. Юшкова. C.B. М.: Госюриздат. 1953. Вып. 2. 442 с.
 47. Памятники русского права: Памятники права периода образования русского централизованного государства XIV-XV вв. / под ред. Черепнина Л.В. М.: Госюриздат. 1955. Вып. 3. 527 с.
 48. Памятники русского права: Памятники права периода укрепления Русского централизованного государства XV-XVII вв. / под ред. Черепнина Л.В. М.: Госюриздат. 1956. Вып. 4. 632 с.
 49. Памятники русского права: Памятники права периода укрепления Русского централизованного государства XV-XVII вв. / под ред. Черепнина Л.В. М.: Госюриздат. 1959. Вып. 5. 667 с.
 50. Памятники русского права: Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года / под ред. К.А. Сафроненко. М., 1957. Вып. 6. 512 с.
 51. Памятники русского права: Памятники права периода создания абсолютной монархии, вторая половина XVII в. / авторы-сост.: А.П. Копанев, А.Г. Маньков, А.Г. Поляк; под ред. Черепнина Л.В. М. : Госюриздат. 1963. Вып. 7. 510 с.
 52. Пивоваров В.В. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ: моногр. / В.В. Пивоваров, Л.І. Щербина. X.: Право, 2006. 176 с.
 53. Пилипенко Д.О. Функція прокурора на стадії досудового розслідування кримінальної справи / Д.О. Пилипенко // Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 2 (15). С. 1-5.
 54. Погорецький М.А. Досудове слідство України: історія та сучасність / М.А. Погорецький // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. 2002. № 3. С. 216-228.
 55. Положение о прокурорском надзоре в СССР. M.: Типография Прокуратуры СССР, 1955. 16 с.
 56. Сапін О.В. Прокурор у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.В. Сапін. К., 2012. 227 с.
 57. Сафроняк Р. Процесуальне становище сторони обвинувачення / Р. Сафроняк // Вісник прокуратури. 2013. № 4. С. 67-73.
 58. Сафроняк Р. Учасники кримінального процесу та їх процесуальне становище у контексті КПК України 2012 року / Р. Сафроняк // Вісник прокуратури. 2012. № 11. С. 33-42.
 59. Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Ю.В. Скрипіна. X., 2008. 26 с.
 60. Скулиш Є.Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України / Є.Д. Скулиш // Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Вип. 618. С. 108-114. Серія «Правознавство».
 61. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України / Є. Скулиш // Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 2(26). С. 15-23.
 62. Спусканюк Ю. Повноваження прокурора в стадії досудового розслідування у зв´язку з реформуванням кримінально-процесуального законодавства / Ю. Спусканюк // Вісник прокуратури. 2012. № 7. С. 93-97.
 63. Сторожик Я.Б. Зміст заходів кримінально-процесуального примусу при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні / Я.Б. Сторожик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. Вип. 3. С. 450-459. Серія юридична.
 64. Стремовский В.А. Предварительное расследование / В.А. Стремовский. М., 1989. 208 с.
 65. Татаров О.Ю. Початок досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України / О.Ю. Татаров // Новації кримінально-процесуального законодавства: зб. тез наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2012. 40 с.
 66. Татаров О.Ю. Практичні та організаційні проблеми діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України / О.Ю. Татаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. Вип. 4. С. 445-457. Серія юридична.
 67. Татаров О.Ю. Роль досудового провадження у контексті реформування системи кримінальної юстиції в Україні / О.Ю. Татаров // Митна справа. 2012. № 2 (80). Ч. 2. Кн. 1. С. 171-178.
 68. Тертишник В.M. Кримінальне процесуальне право України: підруч. / В.М. Тертишник; [4-те вид., переробл. і доп.]. К.: А.С.К., 2003. 1120 с.
 69. Тищенко C.B. Інститут взаємодії сторони обвинувачення за Кримінальним процесуальним кодексом України / C.B. Тищенко // Публічне право. 2012. № 4 (8). С. 396-400.
 70. Толокольніков C.B. Право юридичної особи на відшкодування немайнової шкоди в кримінальному судочинстві за КПК України 2012 року / C.B. Толокольніков // Часопис Академії адвокатури України, 2012. № 4 (17). С. 1-5.
 71. Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням / О. Толочко // Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 2 (26). С. 60-64.
 72. Трубин Н.С. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами дознания / Н.С. Трубин. М., 1982. 184 с.
 73. Туманянц А.Р. Слідчий суддя як суб´єкт реалізації судових функцій у досудовому провадженні / А.Р. Туманянц // Форум права. 2011. № 2. С. 896-901.
 74. Туманянц А.Р. Суб´єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) / А.Р. Туманянц // Форум права. 2012. № 3. С. 769-776.
 75. Тутишкін Н.П. Процесуальне положення і функції прокурора в стадії попереднього розслідування./ Н.П. Тутишкін. К., 1996. 84 с.
 76. Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР 1922 г. // Собрание узаконений Украинской ССР. 1922. № 41. Ст. 598.
 77. Фастовець В. Реєстрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / В. Фастовець // Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 2. С. 43-51.
 78. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2-х томах. Т.1. / И.Я. Фойницкий. СПб.: Альфа, 1996. 552 с.
 79. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных странах / М.А. ЧельцовБебутов. СПб.: Альфа, 1995. 864 с.
 80. Шевченко Т.Н. Нове кримінально-процесуальне законодавство потребує подальшого вдосконалення / Т.Н. Шевченко // Вісник Верховного Суду України. 2002.№ 3. С. 30-32.
 81. Юридичний словник / [за ред. Б.М. Бабій, Ф.Г. Бурчак, В.М. Корецького, В.В. Цвєткова]. К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1983. 871 с.

загрузка...