Навігація
Посилання


Здійснення конституційної реформи в Україні є складовою більш широкої проблеми реформування української держави і суспільства, усієї правової системи України. В результаті реалізації такої реформи передбачається удосконалення діяльності держави і суб´єктів громадянського суспільства, підвищення ефективності права і законодавства, правового статусу особи і його елементів, зміцнення законності і правопорядку, прозорості порядку утворення і організації діяльності органів держави і місцевого самоврядування, інших суб´єктів громадянського суспільства, їх компетенції, задач і функцій, форм і методів роботи. Реалізація названих задач не можлива без професійних кадрів (суддів, працівників юстиції, прокурорів, інших правоохоронних органів, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування). Підготовка і виховання таких професіоналів потребує здійснення різних форм правового виховання, серед яких належне місце займає і правове навчання. Серед навчальних програм за якими здійснюється правове навчання у юридичних навчальних закладах країни є і програма з Конституційної реформи України. Навчальна програма розроблена відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанови КМ України від 13.12.2006 № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра», наказу МОН від 31.07.2008 р. № 1/9—484 «Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти», наказу МВС України від 14.02.2008 № 69 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ МВС України» та положення «Про організацію навчального процесу в НАВС від 6.07.2011 р. Навчальна програма з дисципліни «Конституційна реформа в Україні» розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Конституційне право України», а також окремі питання з дисциплін професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань реформування Конституції України з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Конституційна реформа України» у навчальних планах підготовки магістрів в Національній академії внутрішніх справ визначений державними вимогами, зазначеними вище нормативними документами і становить 108 годин, з них з викладачем 36.

Програма має сприяти вихованню поваги до Конституції України та найважливіших конституційно-правових інститутів, зокрема, органів державної влади і місцевого самоврядування, державних символів тощо. Навчальний план з дисципліни «Конституційна реформа України» передбачає отримання студентами знань про удосконалення:

1) а) поняття теорії конституціоналізму;

б) предмету і методів конституції України;

в) системи завдань і функцій Конституції України;

2) проблем реформування в Україні:

а) основ конституційного ладу;

б) конституційних прав, свобод і обов´язк

ів людини і громадянина;

в) основ безпосереднього народовладдя;

г) парламентаризму і парламенту;

д) конституційно-правового статусу Президента України;

е) органів і посадових осіб виконавчої влади;

є) органів судової влади;

ж) територіального устрою України;

з) муніципальної влади та місцевого самоврядування в Україні.

Навчальна дисципліна щодо конституційної реформи вимагає від студента уміти: а) аналізувати Конституцію України;

б) тлумачити конституційне законодавство;

в) характеризувати конституційно-правові інститути;

г) застосовувати одержані знання на практиці.

Основними джерелами цієї дисципліни є Конституція України від 28 червня 1996 року, Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, закони України, що регулюють конституційно-правові відносини та відповідні міжнародно-правові акти та доктринальні джерела у вигляді монографій, підручників, посібників, наукових статей і тез, юридичної практики (див. список використаних джерел).

Шановні учні, студенти, курсанти, слухачі, ад´юнкти, аспіранти, докторанти, викладачі! Авторський колектив пропонує Вашій увазі підручник «Актуальні проблеми конституційного права України» в якому була сприйнята спроба викласти основні напрями реформування нашої держави і суспільства. При його написанні автори прагнули викласти матеріал відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни для магістрів «Конституційна реформа в Україні». На скільки це їм вдалося зробити, маєте визначити Ви — читачі. Автори сподіваються на творчу співпрацю і Ваші пропозиції та зауваження з метою подальшого удосконалення змісту підручника. Ваші побажання просимо направляти за адресою: ДП-680, м. Київ, Солом´янська пр. 1, Національна академія внутрішніх справ.


загрузка...