Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

9.4. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців


Загальновідомим є той факт, що населення будь-якої країни світу, загалом, і України, зокрема характеризується неоднорідним складом. Воно включає громадян України, іноземців, осіб без громадянства, біженців тощо. На разі, в науці конституційного права прийнято, насамперед, говорити про правовий статус іноземців, осіб без громадянства та з подвійним громадянством. Але, на нашу думку, варто визначати лише конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства і біженців. Так, конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства визначено Конституцією України, Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. іноземцем визнається особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. Особа без громадянства — це особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. На іноземців та осіб без громадянства, які проживають на території України на законних підставах розповсюджується національний режим чи режим найбільшого сприяння. А це означає, що вони мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов´язки, що і громадяни України, за винятком тих прав і свобод, суб´єктами яких, відповідно до Конституції України, є виключно громадяни України. Це стосується, насамперед, політичних прав. Іноземці не несуть обов´язок щодо військової служби та не подають щорічно декларацію про свій майновий стан та прибутки. Іноземці та особи без громадянства є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин. Стаття 12 Конституції України зазначає, що Україна дбає про задоволення національно-культурних та мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Механізм реалізації цього права закріплено Законом України «Про правовий статус закордонних українців» Стаття 1 згаданого вище Закону визначає, що закордонний українець — це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України. Українське етнічне походження визначається як належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження. Питання щодо надання, відмову або припинення статусу закордонного українця вирішує Національна комісія з питань закордонних українців. Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов´язки, як і громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов´язковість яких надана Верховною Радою України.

Конституційно-правовий статус біженців визначено Конституцією України та Законом України Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. Стаття 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

визначає, що біженець — особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань. Особи, яким в Україні надано статус біженця, є іноземцями чи особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Особи, які в установленому Законом порядку набули статусу біженця користуються в Україні тими ж правами, та несуть ті ж обов´язки, що і громадяни України, за винятком встановлених Конституцією та Законами України обмежень.

Отже, в теорії конституціоналізму існують актуальні проблеми щодо поняття, статусу та режиму іноземців, осіб без громадянства і біженців, які постійно проживають чи тимчасово на законних підставах перебувають в Україні.


загрузка...