Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

15.3. Реформа діяльності органів внутрішніх справ і захист ними Конституції України


Реформуввання органів внутрішніх справ має велике значення для якісної реалізації конституційної реформи. Органи внутрішніх справ України, як складова частина правоохоронних органів, мають свою власну внутрішню структуру. У систему органів внутрішніх справ включаються:

а) міліція;

б) слідчі апарати;

в) внутрішні війська;

г) система навчальних і наукових закладів Міністерства внутрішніх справ України та ін. Ці підрозділи мають свою систему у центрі і на місцях. Очолює систему Міністерство внутрішніх справ України (МВС України).

Як центральний орган виконавчої влади МВС України здійснює управління у визначеній для цього органу сфері. Його діяльність спрямовує і координує Кабінет Міністрів України. МВС України є провідним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об´єктів. МВС України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України. Основними завданнями МВС України є:

 • організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;
 • участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю;
 • забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
 • організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об´єктів;
 • забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства;
 • забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи;
 • організація роботи, пов´язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
 • здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм власності;
 • визначення основних напрямів удосконалення роботи органів внутрішніх справ, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги;
 • забезпечення додержання законності в діяльності осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, працівників і військовослужбовців системи Міністерства;
 • підготовка органів внутрішніх справ та внутрішніх військ для інтеграції України до Європейського Союзу.

МВС України відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

1) забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби із злочинністю;

2) визначає основні напрями діяльності підпорядкованих йому органів, підрозділів, установ та ефективні засоби і методи виконання покладених на них завдань;

3) організовує роботу органів внутрішніх справ, пов´язану з охоро

ною громадського порядку, запобіганням адміністративним правопорушенням, їх припиненням та забезпеченням провадження у справах про ці правопорушення, розгляд яких законом покладено на ці органи;

4) організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання злочинам, їх виявлення, припинення і розкриття, провадження дізнання і попереднього (досудового) слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на ці органи;

5) здійснює у випадках, передбачених законодавством України, спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

6) виявляє, розкриває і розслідує злочини, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, веде боротьбу з організованою злочинністю, наркобізнесом і злочинами у сфері економіки;

7) забезпечує профілактику правопорушень, вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям подання щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, організовує проведення серед населення роз´яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю;

8) бере участь у наукових, кримінологічних і соціологічних дослідженнях, розробленні на основі їх результатів державних програм боротьби із злочинністю і охорони громадського порядку;

9) вживає разом з іншими державними органами заходів щодо запобігання дитячій безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх;

10)організовує і проводить розшук громадян у випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами;

11)організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, формує центральні довідково-інформаційні фонди, веде оперативно-пошуковий та криміналістичний облік, у межах своїх повноважень складає державну статистичну звітність;

12)організовує проведення усіх видів експертизи у кримінальних справах та криміналістичних досліджень за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів експертної служби у слідчих діях, організовує проведення на договірних засадах відповідних видів експертизи і досліджень на замовлення фізичних і юридичних осіб;

13)бере участь у ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

14)забезпечує функціонування дозвільної системи, здійснює контроль за придбанням, зберіганням, носінням і перевезенням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, за відкриттям і функціонуванням об´єктів, де вони використовуються;

15)організовує роботу Державної автомобільної інспекції, забезпечує реєстрацію та облік автомототранспортних засобів, разом з іншими державними органами вживає заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху; контролює проведення іншими центральними органами виконавчої влади і транспортними організаціями роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

16)організовує на договірних засадах охорону майна всіх форм власності, охороняє та обороняє особливо важливі державні об´єкти, разом із заінтересованими державними органами проводить роботу для підвищення надійності охорони цих об´єктів;

17)забезпечує охорону дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України;

18)здійснює контроль за додержанням громадянами паспортних правил, правил в´їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземців та осіб без громадянства;

19)організовує здійснення заходів щодо рятування людей, охорони їх безпеки, забезпечення громадського порядку, збереження майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та щодо ліквідації їх наслідків;

20)забезпечує участь органів внутрішніх справ у межах їх повноважень у здійсненні заходів щодо охорони довкілля;

21)забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, бере відповідно до законодавства участь у забезпеченні режиму воєнного або надзвичайного стану в разі його введення на території України або в окремих її місцевостях;

22)бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України з питань боротьби із злочинністю, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає з відповідними органами іноземних держав угоди про співробітництво у сфері боротьби із злочинністю та з інших питань, що належать до його компетенції;

23)вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською стороною зобов´язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, іншими міжнародними договорами України, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

24)розробляє і організовує виконання програм кадрового забезпечення органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, вживає заходів до додержання дисципліни і законності в їх діяльності;

25)організовує роботу навчальних закладів, наукових установ, що належать до сфери його управління;

26)вживає відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового і соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців та працівників внутрішніх військ, пенсіонерів із числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членів їхніх сімей, розробляє пропозиції з цих питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;

27)виконує відповідно до законодавства України функції з управління об´єктами державної власності;

28)організовує в установленому порядку матеріально-технічне забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, установ і організацій, що належать до сфери його управління, внутрішніх військ, контролює правильність використання ними матеріально-технічних ресурсів і коштів;

29)організовує в системі МВС України роботу з питань фінансування, праці, заробітної плати, економічного прогнозування, бухгалтерського обліку і звітності, контрольно-ревізійної діяльності;

30)вносить відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо будівництва об´єктів адміністративного, виробничого, соціально-побутового, військового призначення та житла для забезпечення діяльності його системи, здійснює контроль за цим будівництвом;

31)бере участь у формуванні науково-технічної політики у сфері діяльності органів внутрішніх справ;

32)організовує і координує впровадження в практику досягнень науки і передового досвіду, забезпечує розроблення озброєнь, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ;

33)організовує і забезпечує функціонування відомчої мережі зв´язку;

34)забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності;

35)організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери його управління;

36)організовує діяльність закладів охорони здоров´я, що належать до сфери його управління;

37)забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, в органах внутрішніх справ і внутрішніх військах;

38)виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

МВС України на виконання своїх завдань і функцій має право:

1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) перевіряти додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами правил безпеки дорожнього руху, дозвільної системи;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6) займатися відповідно до законодавства господарською діяльністю.

МВС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управління МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, районні, районні у містах, міські управління і відділи, а також підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління. Під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав. У межах своїх повноважень видає на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти МВС України підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. У випадках, передбачених законодавством, рішення МВС України є обов´язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами. В разі потреби може видавати спільні акти разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади. Очолює МВС України Міністр, який є членом Уряду. Його призначає на посаду і звільняє з посади в установленому законом порядку Президент України. Міністр має перших заступників і заступників, які належать до числа керівників Міністерства та кількість яких визначається Президентом України. Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби із злочинністю, виконання Міністерством своїх завдань і функцій;

2) визначає ступень відповідальності та розподіляє між обов´язків між першими заступниками та заступниками;

3) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи досягнення поставленої мети;

4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт про їх виконання;

6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;

7) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, та затверджує звіт про виконання цих рішень;

8) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

9) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників органів внутрішніх справ;

10) утворює, реорганізовує та ліквідовує територіальні і на транспорті органи МВС України, затверджує їх положення;

11) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України про утворення та ліквідацію вищих навчальних закладів МВС України;

12) призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з Президентом України начальників, перших заступників, заступників начальників Головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, керівників структурних підрозділів МВС України, начальників міських управлінь (відділів) внутрішніх справ обласних центрів, міських, районних управлінь (відділів) внутрішніх справ, ректорів та проректорів навчальних закладів Міністерства, першого заступника, заступників начальника Головного управління — командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, начальників управлінь територіального командування, командирів бригад цих військ;

13) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі МВС України урядових органів державного управління і подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників, затверджує граничну чисельність цих органів;

14) призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку працівників центрального апарату МВС України;

15) присвоює в установленому порядку спеціальні звання особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військові звання військовослужбовцям внутрішніх військ, заохочує, притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності МВС України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра — начальником Головного штабу, який здійснює керівництво апаратом Міністерства. Апарат МВС України включає в себе департаменти та внутрішні підрозділи, які очолюють їх керівники (начальники).

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), його перших заступників та заступників за посадою, інших керівних працівників Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України. У разі потреби до складу колегії МВС України можуть входити в установленому порядку інші особи. Члени колегії затверджуються та увільняються від обов´язків Президентом України за поданням Міністра. Кількісний склад колегії визначає Президент України. Члени колегії затверджуються і увільняються від виконання обов´язків Президентом України за поданням Міністра. Колегії працюють шляхом проведення засідань. Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів діяльності органів внутрішніх справ, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Міністерстві можуть утворюватися наукова рада, інші консультативні та дорадчі органи. Склад цих органів та положення про них затверджує Міністр.

Гранична чисельність працівників МВС України затверджується Кабінетом Міністрів України. Структуру центрального апарату МВС України затверджує Міністр за погодженням з Президентом України. Штатний розпис та кошторис видатків МВС України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України. Положення про структурні підрозділи центрального апарату МВС України затверджує Міністр. МВС України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Отже, очолює систему органів внутрішніх справ і здійснює керівництво підрозділами в центрі і на місцях МВС України. Кожен з підрозділів органів внутрішніх справ має власну структуру.

Міліція є одним з найбільших підрозділів органів внутрішніх справ і має свою внутрішню систему. Це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров´я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. До її складу входять такі підрозділи:

а) кримінальна міліція;

б) міліція громадської безпеки;

в) транспортна міліція;

г) державна автомобільна інспекція;

д) міліція охорони;

е) спеціальна міліція та ін.

Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, забезпечення її прав і свобод, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями та населенням. Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення й засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну або службову таємницю. У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об´єднань, що мають політичну мету. При виконанні службових обов´язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних громадських об´єднань. Державні органи, громадські об´єднання, службові особи, трудові колективи, громадяни зобов´язані сприяти міліції в охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю. Міліція має певні функції, форми й методи діяльності.

З урахуванням свого функціонального призначення вона реалізує:

а) профілактичну;

б) кримінально-процесуальну;

в) оперативно-розшукову;

г) адміністративно-правову;

д) виконавчу та організаційні форми діяльності. Вона має право для виконання покладених на неї завдань залучати громадян за їх згодою до співробітництва у порядку, встановленому законами, що регулюють профілактичну та оперативно-розшукову діяльність. Примусове залучення громадян до співробітництва з міліцією забороняється.

До виконання завдань з охорони громадського порядку, громадської безпеки і боротьби зі злочинністю у порядку, встановленому чинним законодавством, можуть залучатися інші працівники органів внутрішніх справ та інших міністерств, військовослужбовці внутрішніх військ.

На них (працівників пожежної охорони, курсантів, слухачів, ад´юнктів, інших атестованих працівників, у тому числі й викладацького складу навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України) поширюються права та обов´язки, гарантії правового й соціального захисту та відповідальність працівників міліції.

Ці ж права та обов´язки, відповідальність і гарантії правового й соціального захисту поширюються також на працівників органів внутрішніх справ, які добровільно виконують завдання охорони громадського порядку, громадської безпеки, або до службових обов´язків яких входить виконання зазначених завдань. Проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України регулюється Положенням, що затверджується постановою Кабінету Міністрів України. До рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України належать особи, які перебувають у кадрах МВС України і яким присвоєно спеціальні звання, встановлені законодавством. На службу в органи внутрішніх справ приймають на добровільних засадах осіб, які досягли 18-річного віку, здатні за особистими якостями, освітою і станом здоров´я виконувати покладені на них обов´язки. Призовники не підлягають прийому на службу в органи внутрішніх справ, за винятком випадків, передбачених законодавством. Рядовий і молодший начальницький склад органів внутрішніх справ комплектується на договірних засадах особами чоловічої статі, які пройшли дійсну військову службу, іншими особами, які перебувають у запасі Збройних Сил України (крім офіцерів запасу), а в разі потреби і жінками. Порядок та умови укладання договору визначає міністр внутрішніх справ України. Особи рядового і молодшого начальницького складу в органах внутрішніх справ перебувають: чоловіки — до 45-річного віку, жінки — до 40-річного віку. У разі потреби та за згодою цих осіб, за умови їх придатності до служби строк служби може бути подовжено їм до п´яти років начальниками, яким надано право призначати на посади рядового і молодшого начальницького складу. Посади середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ комплектуються особами, які мають вищу або спеціальну середню освіту і відповідають вимогам служби в органах внутрішніх справ. Середній начальницький склад комплектується також особами молодшого начальницького складу, які мають середню або вищу освіту, досвід практичної роботи в органах внутрішніх справ і позитивно зарекомендували себе на службі. Особи середнього, старшого і вищого начальницького складу залежно від присвоєних їм спеціальних звань перебувають на службі в органах внутрішніх справ до такого віку: особи середнього і старшого начальницького складу, за винятком полковників міліції та полковників внутрішньої служби, — 45 років; полковники міліції та полковники внутрішньої служби — 50 років; генерал-майори міліції, генерал-майори внутрішньої служби — 55 років; генерал-полковники внутрішньої служби — 60 років.

Особи середнього, старшого і вищого начальницького складу, які досягли встановленого для них Положенням віку, підлягають звільненню в запас з постановкою на військовий облік або у відставку. У разі потреби на службі в органах внутрішніх справ можуть бути залишені на строк до п´яти років: особи середнього і старшого начальницького складу до полковника міліції та полковника внутрішньої служби включно — начальниками, яким надано право призначати їх на посаду; генерал-майори міліції, генерал-майори внутрішньої служби, генерал-лейтенанти міліції, генерал-лейтенанти внутрішньої служби — міністром внутрішніх справ України, генерал-полковники внутрішньої служби — Кабінетом Міністрів України. У виняткових випадках особам середнього, старшого або вищого начальницького складу строк служби в органах внутрішніх справ може бути подовжено, з урахуванням стану здоров´я у такому самому порядку повторно до п´яти років, а деяким із них, які мають вчений ступінь або вчене звання, — до десяти років. Особи середнього, старшого і вищого начальницького складу, залишені на службі в органах внутрішніх справ понад граничний вік перебування на службі, можуть бути звільнені в запас Збройних Сил України або у відставку до закінчення строку, на який вони були залишені на службі.

Дострокове звільнення зі служби осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, які не досягли граничного віку перебування на службі в органах внутрішніх справ, проводиться:

а) за станом здоров´я — відповідно до висновків військово-лікарської´ комісії;

б) у зв´язку зі скороченням штатів — у разі відсутності можливості використання на службі;

в) за власним бажанням — за наявності причин, що перешкоджають виконанню службових обов´язків;

г) у зв´язку з переходом у встановленому порядку на роботу в інші міністерства, відомства (організації, установи);

д) за службовою невідповідністю;

е) у разі вчинення злочину, після набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Військовозобов´язаних, зарахованих до кадрів МВС України на посади рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, включаючи курсантів і слухачів навчальних закладів МВС України, у встановленому порядку знімають з військового обліку, вони перебувають на спеціальному обліку МВС України.

Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабінет Міністрів України, МВС України і в межах своєї компетенції місцеві державні адміністрації. Закон України «Про міліцію» закріпив повноваження місцевих рад щодо здійснення контролю за її діяльністю. Думається, що цей Закон, який приймався в умовах, коли ради були державними органами і міліція мала подвійне підпорядкування, уже застарі в. Згідно з Конституцією України (ст. 7) держава гарантує і підтримує місцеве самоврядування, що зовсім не означає здійснення контролю органів місцевого самоврядування за державними виконавчими органами. Контроль за законністю діяльності всіх державних і недержавних органів на відповідній території згідно з Конституцією України (ст. 119) здійснює місцева державна адміністрація та судові органи. Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції проводить Генеральний прокурор України та підлеглі йому прокурори.

Отже, органи внутрішніх справ організовують і здійснюють свої повноваження у сфері боротьби з правопорушеннями та у процесі забезпечення правопорядку і громадського порядку. Вони діють у межах Конституції і законів України, які потребують значного оновлення, особливо Кримінально-процесуальний кодекс. Удосконалення потребують і певні форми та методи діяльності органів внутрішніх справ. Всі ці напрями реформування діяльності органів внутрішніх справ сприятимуть їх ефективності при забезпеченні Конституції України.


загрузка...