Навігація
Посилання


 1. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1991. № 38. Ст. 502.
 2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. — М.: Юрид. лит., 1966. — 187 с.
 3. Алексеев С.С. Проблемы теории права. — Свердловск, 1972. — Т 1. — 308 с.
 4. Алексеев С.С. Структура советского права. — М.: Юрид. лит., 1975. — 263 с.
 5. Алексеев С.С. Философия права. — М.: Издательство НОРМА, 1998. — 336 с.
 6. Баймуратов М.О. Міжнародне право. — Х.: «Одиссей», 2000. — 736 с.
 7. Борисенко А. В. Конституційне забезпечення економічних прав людини і громадянина в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2005. — № 5. — С. 116-125.
 8. Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України. — 2001. — № 9. — С. 21-23.
 9. Букач В.В., Олійник А.Ю. Конституційні політичні права і свободи людини та громадянина в Україні: Монографія. — Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006. — 172 с.
 10. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе / Н.В. Витрук. — М. : Наука, 1979. — 229 с.
 11. Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР / Н.В. Витрук. — М.: Юрид. лит., 1985. — 176 с.
 12. Горностай К. Захист, охорона, гарантії прав і свобод людини і громадянина: співвідношення понять // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 12. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — С. 51-55.
 13. Горова О.Б. Конституційні громадянські права людини в Україні і їх забезпечення міліцією (роль міжнародно-правових норм в цьому процесі). Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т Шевченка. — К., 2000. — 17 с.
 14. Грицкевич С.Г. Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ. Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.02) / Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19 с.
 15. Гуренко М.М. Теоретико-правові проблеми гарантій прав і свобод людини і громадянина: Монографія. — Київ: НАВСУ, 2001. — 218 с.
 16. Демиденко В.О. Утвердження і забезпечення конституційних прав та свобод людини й громадянина в діяльності міліції. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 16 с.
 17. Демиденко В.О. Утвердження та забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина: Посібник. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. 100 с.
 18. Денисов В. Міжнародна система захисту прав людини новий етап розвитку / В. Денисов, В. Євінтов // Права людини в Україні. К.: Українська Правнича Фундація, 1996. С. 16-21.
 19. Денисов В.Н. Международное сотрудничество государств в области прав человека / В.Н. Денисов. К.: Наук. думка, 1987. 196 с.
 20. Елкина С. Право на жизнь (аборт, эвтаназия, смертная казнь) / С. Ел
  кина // Правовий статус особи: стан, проблеми, перспективи. Збірник наукових статей / За редакцією М. Головка, Н. Морзе, П. Біленчука. Ч. 2. Київ, 1998. С. 57-61.
 21. Євінтов В. Пряме застосування міжнародних стандартів прав людини (коментар до статті 9 Конституції України) / В. Євінтов // Український часопис прав людини. К.: Українська Правнича Фундація, 1998. № 1. С. 26-27.
 22. Європейська конвенція з прав людини // Права людини в Україні. Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини: Випуск 21. Київ, 1998. С. 97-126.
 23. Журавський В.С. Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму. Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Одеська національна юридична академія. — О., 2001. — 36с.
 24. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. К.: Парламентське видавництво, 1999. 248 с.
 25. Исполнение законов // Советское государство и право. 1991. № 6.
 26. Исполнение законов // Советское государство и право. 1991. № 7.
 27. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. В.С. Нерсесянца. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрид. лит., 1988. 816 с.
 28. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотип. Под общ. ред. члена-кореспондента РАН, д-ра юрид. наук, проф. В.С. Нерсесянца. М.: Издательская группа НОРМА ИНФРА М, 1998. 736 с.
 29. Италия: Конституция и законод. акты: Пер. с ит. / Редкол. В.А. Туманов (пред.) и др.; Сост. Н.Ю. Попов; Под ред. В.А. Туманова; Вступ ст. Т.А. Васильевой и Н.Ю. Попова. М.: Прогресс, 1998. 392 с.
 30. Івершенко Л. А. Конституційне право людини і громадянина на приватну власність в Україні та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Л.А. Івершенко. К., 2006. 20 с.
 31. Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право / І.О. Ієрусалімова. К., 2006. 20 с.
 32. Кагадій М.І. Юридична практика в правовій системі України. — К.: КНУВС, 2006. — 19 с.
 33. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні / Н.І. Карпачова: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. — Видання друге. — Харків: Консул, 2001. — 464 с.
 34. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 304 с.
 35. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; За ред. Я.Ю. Кондратьєва. К.: Юрінком Інтер, 2003. — 464 с.
 36. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; 2-е. вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 504 с.
 37. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с.
 38. Колодій А.М. Права, свободи та обов´язки людини і громадянина в Україні: Підручник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. — К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. — 350 с.
 39. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія / А.М. Колодій. — Київ: Юрінком Інтер, 1998. — 208 с.
 40. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю.М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В.С. Журавського. К.: Видавничій Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 41. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. {(зі змінами внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст.
 42. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України« від 8 грудня 2004 року № 2222—ІУ (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України), (зі змінами внесеними Законом України від 01.02.2011 р. № 2952-У.
 43. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. — Вид. 3-тє, виправл. та доповн. — К.: Атика, 2004. — 512 с.
 44. Кудрявцев В.Н. Закон, проступок, ответственность. — М., 1986.
 45. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение , норма и потология. — М., 1992.
 46. Лаба О.В. Право Європейського союзу та право України: Теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізації (1991-2004 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / О.В. Лаба. — К., 2005. — 21 с.
 47. Лазаренко Л.А. Конституційне право на звернення людини і громадянина та його забезпечення в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний університет внутрішніх справ. — К., 2010. — 21 с.
 48. Лапка О.С. Соціально-правовий захист працівників міліції України (адміністративно-правовий аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право / О.С. Лапка. Ірпінь, 2003. 20 с.
 49. Летнянчин Л.І. Конституційні обов´язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Л.І. Летнянчин. — Х., 2002. — 20 с.
 50. Липачова Л.М. Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини: Монографія / Л.М. Липачова. Д.: Юридична академія Міністерства внутрішніх справ; Ліра ЛТД, 2005. 216 с.
 51. Лисенков С.Л. Конституція України: Матеріали до вивчення / С.Л. Лисенков. К.: Либідь, 1997. 160 с.
 52. Лисенков С. Гарантії прав і свобод людини і громадянина / С. Лисенков, А. Таранов // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. Т.ІІ. Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 73.
 53. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством / Н.С. Малеин. М.: Наука, 1985. 165 с.
 54. Малеин Н.С. Повышение роли закона в охране личных и имущественных прав граждан // Сов.гос. и право. 1974. № 6. С. 41-48.
 55. Марцеляк О.В. Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика: Навчальний посібник. Харків: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2008. 636 с.
 56. Марцеляк О.В. Конституційно-правовий статус інституту омбуцмана: світовий досвід та українська модель: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / О.В. Марцеляк. О., 2004. 35 с.
 57. Матузов Н.И. Правовая система и личность / Н.И. Матузов. Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1987. 295 с.
 58. Международные акты о правах человека. Сборник документов. М: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. 784 с.;
 59. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов.—М.: Юридическая литература, 1996.—672 с.;
 60. Международное право: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. Отв ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. М.: Междунар. отношения, 1998. 624 с.
 61. Мельник М. Л. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність / М. І. Хавронюк. Навчальний посібник. К.: Атіка, 2002. 576 с.
 62. Мурашин О.Г. Акти прямого народовладдя у правовій системі / О.Г. Мурашин. К.: Знання, 1999. 182 с.
 63. Наливайко О.І. Правовий захист людини як предмет дослідження загальної теорії права / О.І. Наливайко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 12. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. С. 18-24.
 64. Народна Конституція (обговорюємо проект Конституції Президента України Віктора Ющенка). — К.: Громадська організація «Фонд Спадщина», 2009. — 100 с.
 65. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Каннон, А.С.К., 2002. — 1104 с.
 66. Негодченко О. Гарантії захисту прав і свобод людини / О.І. Негодченко // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. — К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. — НІ. Права людини у контексті поліцейської діяльності — С. 66-68.
 67. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія / О.В. Негодченко. — Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. — 416 с.
 68. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / О.В. Негодченко. — Х., 2004. — 36 с.
 69. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія / О.В. Негодченко. — Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. — 448 с.
 70. Олійник А.Ю. Конституційний суд України та забезпечення основних свобод людини і громадянина // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. — 2003. — № 3. — Ст. 87-95.
 71. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. — 472 с.
 72. Орзих М. Современный конституционализм в Украине. Введение в Украинское конституционное право: Монография / М. Орзих, А. Крусли. — К.: Издательство «Алерта», 2006. — 290 с.
 73. Орзих М. Современный конституционализм: цель и средства конституционной реформы в Украине // Юридический вестник. — О., 2001. — № 3.
 74. Павленко С.В. Питання взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 3. — С. 101-106.
 75. Пашук ТІ. Право людини на ефективний державний захист її прав та сво-бод / ТІ. Пашук; Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голова ред.) та ін. — Серія І. Дослідження та реферати. Випуск 15. — Львів: Край, 2007. — 220 с.
 76. Пелих Н.А. Конституційні засади діяльності міліції в Україні. автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Н.А. Пелих. — К., 2002. — 18 с.
 77. Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть) / И.Л. Петрухин. — М.: Ин-т государства и права РАН, 1998. — 354 с.
 78. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголов-ном процессе / И.Л. Петрухин. М.: Наука, 1989. 256 с.
 79. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. Общая концепция. Неприкосновенность личности / И.Л. Петрухин; Отв. ред. И.Б. Михайловская. М.: Наука, 1985. 239 с.
 80. Погорілко В.Ф. Референдне право України: Навч. посібник // В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. К.: Вид-во «Ліра-К», 2006. 366 с.
 81. Погорілко В.Ф. Референдуми в Україні: історія та сучасність. Монографія / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. К.: Інститут держави і права НАН України. 2000. 248 с.
 82. Права человека. Учебник для вузов. Ответственный редактор член.-корр. РАН, доктор юридических наук Е.А. Лукашева. М.: Издательская группа НОРМА ИНФРА*М, 1999. 573 с.
 83. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 792 с.
 84. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: Монографія / Кол. авторів; За ред.. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчук. К.:ТОВ «Видавництво юридична думка», 2007. 424 с.
 85. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 11. Ст. 50.
 86. Про державний суверенітет Української РСР: Постанова Верховної Ради Української РСР від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1990. № 31. Ст. 430.
 87. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272.
 88. Про Концепцію нової Конституції України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 22 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1991. № 26. Ст. 302.
 89. Про Концепцію нової Конституції України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 19 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1991. № 35. Ст. 466.
 90. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
 91. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190.
 92. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. 2010. № 1085. (в редакції Указу від 28.12.2010 р. № 1245.
 93. Про Положення про Адміністрацію Президента України: Указ Президента України від 2 квітня 2010 р. № 504/2010.
 94. Про Раду національної безпеки та оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 35. Ст. 237.
 95. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212.
 96. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 14-15, № 16-17. — Ст. 133. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-УІ від 09.03.2010, ВВР, 2010, N 1617, ст.134. Офіційне тлумачення до Регламенту див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2010 від 06.04.2010 р. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-УІ від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 21, ст.223.
 97. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 25. — Ст. 283 — 1992. — № 20. — Ст. 277.
 98. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41-45. — Ст. 529. (Остання редакція 24.02.2011 р.).
 99. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закону України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.
 100. Пустовіт Ж.М. Основні соціальні права та свободи людини і громадянина в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Ж.М. Пустовіт. — К., 2001. — 17 с.
 101. Пушкіна О.В. Державна правова політика як спосіб забезпечення прав людини: стан і тенденції розвитку в Україні / О.В. Пушкіна // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. — 2005. — № 2. — С. 122-131.
 102. Пушкіна О.В. Основні особисті права та свободи людини і громадянина з точки зору їх забезпечення чинним законодавством України / О.В. Пушкіна // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. — 2005. — № 1. — С. 126-135.
 103. Пушкіна О.В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення / О.В. Пушкіна. — К.: Логос, 2006. — 416 с.
 104. Рабінович П.М. Права людини і громадянина: Навчальний посібник / П.М. Рабинович, М.І. Хавронюк. — К.: Атіка, 2004. — 464 с.
 105. Світова класична думка про державу і право. Навч. посібник / Є.Ф. Безродний (керівник), Г.К. Ковальчук, О.С. Масний. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 400 с.
 106. Селіванов А.О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади / А.О. Селіванов. — К.: Вид. Дім «Ін Юре»,2008. — 120 с.
 107. Соціологія права: Навч. Посіб. / О.М. Джужа, І.Г. Кириченко, В.С. Ковальський, С.М. Корецький та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 288 с.
 108. Сурилов А.В. Теория государства и права: Учеб. пособие / А.В. Сурилов. — К.; Одесса: Выща шк., 1989. — 439 с.
 109. Таранов П.С. Мудрость трёх тысячелетий / П.С. Таранов. / Худож. Ю.Д. Федичкин. М.: ООО «Издательство АСТ», 1998. 736 с.
 110. Теория государства и права / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. М.: Юристь, 1997. 627 с.
 111. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М., 1998. 570с.
 112. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
 113. Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности / Л.Б. Тиунова. СПб: изд-во СПб ун-та, 1991. 136 с.
 114. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы / А.Д. Тихомиров. К.: Знання, 2005. 334 с.
 115. Тодыка О.Ю. Народовластие в условиях глобализации: Монография / О. Ю. Тодыка; Под ред. А.В. Петришина, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН Украины. Харьков: Право, 2005. 336 с.
 116. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины / Ю.Н. Тодыка, О.Ю. Тодыка Харьков: Райдер, 2003. 280 с.
 117. Тодыка Ю.Н. Конституция и законы Украины: теория и практика: Монография. Х.арьков: Факт, 2000. 608 с.
 118. Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика / Ю.Н. Тодыка. Х.: Факт, 2001. 328 с.
 119. Толкачев К.В. Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан: Монография / К.В. Толкачев, А.Г. Хабибуллин. Уфа: Уфимская высшая школа, 1991. 168 с.
 120. Україна. Конституція (1996). Конституція України: Прийнята на п´ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. К.: Феміна, 1996. 64 с.
 121. Фарбер И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве / И.Е. Фарбер. Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1974. 189 с.
 122. Французская Республика. Конституция и законодательные акты: Пер. с франц. / Редкол.: В.А. Туманов (пред.) и др.; Сост. В.В. Маклаков и В.Л. Эн-тин; Под ред. и вступ. ст. В.А. Туманова. М.: Прогресс, 1989. 448 с.
 123. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник / О.Ф. Фрицький. К.: Юрінком Інтер, 2004. 556 с.
 124. Фрицький О.Ф. Розподіл влад: філософська теорія і практика її застосування в законодавстві України // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ: Збірник наукових праць. Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1995. С. 39-51.
 125. Фрицький О. Ф. Роль правоохоронної діяльності у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина / О.Ф. Фрицький, І.В. Солов´євич // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. 1997. № 2. С. 15-21.
 126. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М. Черниловского. М.: Юрид. лит., 1984. 472 с.
 127. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Изд. 2-е, доп. и исправ. / В.Н. Хропанюк; Под ред. В.Г. Стрекозова. — М.: «Дабахов, Ткачев, Димов», 1995. — 378 с.
 128. Цалін С.Д. Принцип свободи волі в історії соціальної філософії та філософії права / С.Д. Цалін. — Х.: Основа, 1998. — 329 с.
 129. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. — М.: Юрист, 1997. — 568 с.
 130. Чхиквадзе В.М. Демократия и правой статус личности в советском обществе / В.М. Чхиквадзе. — М.: Наука, 1987. — 157 с.
 131. Шаповал В.І. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — АртЕк, Вища шк., 1998. — 264 с.
 132. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. — Харків: Консум, 2002. — 296 с.
 133. Шумак І.О. Громадянські права і свободи людини за Конституцією України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київ. нац. ун-т ім. Т Шевченка. — К., 2000. — 16 с.
 134. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: «Укренцикл.», 1998. Т. 1. А-Г. — 672 с.
 135. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: «Укренцикл.», 1998. Т.2.: Д-Й. — 1999. — 744 с.
 136. Яцишин М.М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія / М.М. Яцишин. — Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — 448 с.
 137. Яцишин М.М. Правовий та соціальний захист осіб, звільнених з місць позбавлення волі як важлива складова кримінально-виконавчої політики (огляд наукових сентенцій і важливіших правових актів) / М.М. Яцишин // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. Науково-теоретичний журнал. — 2010.№ 2(69). — С. 121-127.

загрузка...