Навігація
Посилання


Підготовка національних кадрів на різних етапах суспільства була і є предметом уваги вчених, педагогів, психологів, істориків, філософів, соціологів.

Останнім часом в сучасній соціокультурній ситуації, коли посилився рух до національного самовизначення та помітно зросло прагнення народів до національного відродження, невідкладним науковим завданням стає вивчення і творче використання досвіду, набутого за весь період розвитку суспільства, освіти і вищої педагогічної школи зокрема, що сприяє виконанню першочергового завдання розвитку нашої країни — відродженню національної школи і підготовці національних кадрів.

Вивчення іноземної мови є необхідною умовою реформування змісту вищої освіти, сприяє громадському, духовному та інтелектуальному становленню особистості майбутнього спеціаліста, розширює його кругозір та надає більш широкі можливості для отримання інформації з фаху, спираючись на світовий досвід.

Програма з англійської мови для немовних ВНЗ І курсу передбачає вміння самостійно читати англійські тексти зі словником (та без нього), перекладати й коментувати тексти тематики широкого профілю, здатність здійснювати іншомовне спілкування з носіями мови, що вивчається, у найбільш розповсюджених типових ситуаціях навчальної, трудової, побутової і культурної сфер спілкування на теми, передбачені програмою, вживаючи активну лексику з англійської мови.

Рівень навчання у вищих немовних навчальних закладах як вихідний і комунікативно достатній за існуючих умов навчання, може слугувати основою для подальшого вдосконалення та безпосереднього використання іноземної мови у практичній діяльності випускників.

Для цього студентам необхідно зрозуміти й засвоїти комунікативні функції засобів спілкування для їх конкректного вживання у відповідних мовленнєвих ситуаціях, вміти самостійно відбирати саме ті мовні та мовленнєві засоби, що є оптимальними для реалізації комунікативного наміру та адекватними певній ситуації спілкування.

Спираючись на численні дослідження, присвячені питанням розвитку навичок та вмінь усного мовлення, у посібнику поєднуються тематичний та лексико-модельний принципи організації навчального матеріалу, причому лексико-модельний принцип займає провідне місце, оскільки він забезпечує планомірне вивчення та систематичне повторення мовних моделей й найуживанішої лексики.

Лексичний запас навчального матеріалу посібника (ЛО) подається згідно програми для немовних ВНЗ, а для більш поглибленого вивчення матеріалу можна скористатися додатковою лексикою, представленою у Vocabulary в кінці кожної теми. Структура навчального посібника:

Настановчо-корективний курс з фонетики англійської мови Основний курс:

Unit 1. PERSONALITY Unit 2. FAMILY Unit 3. HOUSING Unit 4. DAILY AFFAIRS Unit 5. LEISURE

Unit 6. SEASONS AND WEATHER Unit 7. SHOPPING Unit 8. MEALS Довідник з граматики Додатки Висновки

Основні літературні джерела

У вступній частині навчального посібника розглядається важливість вивчення англійської мови у сучасних умовах та структура розташування поданого в нього матеріалу.

Настановчо-корективний курс з фонетики англійської мови являє собою стислі відомості про систему звуків в англійській мові, детально пояснюються особливості вимови

англійських фонем та їх відмінності від українських, правила читання, ритм, інтонацію та інші відомості, необхідні для досконалого володіння англійською мовою, а також тренувальні вправи, спрямовані на засвоєння поданого матеріалу.

Основний курс охоплює вісім розділів (Units 1-8), укладених згідно темам, передбаченим програмою І курсу для немовних ВНЗ, які, в свою чергу, складаються із низки споріднених між собою підтем.

Матеріал, поданий в кожній підтемі, побудовано за видами мовленнєвої діяльності, а саме: Reading, Listening, Speaking та Writing.

M Reading — містить у собі тексти для читання за однією темою, але різних рівнів складності (А — pre-intermediate level, В — intermediate level). Це тексти загальноосвітнього та пізнавального характеру. Для більшої обізнаності студентів з теми та розширення їхнього кругозору пропонуються додаткові тексти під рубрикою «It´s interesting to know». Після текстів пропонуються різноманітні завдання, які повинні сприяти поетапному засвоєнню мовного матеріалу та опанування новими ЛО.

M Listening — включає мовленнєві зразки (Speech Patterns), які необхідно засвоїти для формування автоматизованих умінь та навичок усного мовлення, а також ситуативні діалоги комунікативного та тренувального характеру. Ці діалоги являють собою своєрідні інструкції мовленнєвої поведінки у певних ситуаціях.

M Speaking — присвячений мовленнєвій практиці та охоплює тренувальні вправи комунікативного характеру, призначені для подальшого розвитку діалогічного мовлення студентів (Practice), де пропонується робота з мовленнєвими зразками, трансформаційні та репродуктивні вправи і діалоги, в яких саме вони можуть вживатися, а також пропонуються різного роду проблемні ситуації та рольові ігри, які сприяють творчим формам роботи студентів, що призводить до вмінь спілкуватися за реальних обставин, вживаючи активну лексику певної тематики та застосовуючи мовленнєві зразки.

Граматичний матеріал M Writing (Grammar Page) подається в обмеженому обсязі, переважно практичного направлення, у межах, необхідних для спілкування. Граматичні явища подаються англійською мовою у вигляді схем та таблиць. А також наводяться стислі правила з орфографії (Spelling). Виконання рекомендованих вправ з граматики допоможе студентам подолати труднощі англійської мови та досягти такого рівня володіння мови, який дозволить вільно спілкуватися іноземною мовою.

У довіднику з граматики (Grammar Quide) детально подаються граматичні поняття, розглянуті в основному курсі, але вже українською мовою.

Для удосконалення навичок з монологічного мовлення та письма в кінці кожного розділу міститься A questionnaire, за допомогою якого студенти повинні написати твір із даної теми, застосовуючи набуті навички з граматики та лексики та мають змогу ознайомитись із англійськими прислів´ями відповідно до тем.

Як додатковий матеріал для правильного сприйняття мовленнєвого етикету, нами запропоновано підрозділ «Social English», де можна ознайомитись із мовленнєвими штампами згідно звичаям, прийнятим в Британії, які вживаються у відповідних ситуаціях, а саме: знайомство, зустрічі, висловлення подяки, прохання, вибачення тощо.

Кожна тема (Unit) завершується словником (Vocabulary), в якому можна знайти переклад всіх важких слів та словосполучень, що зустрічаються в тематичних текстах, а також додаткові фрази та ідеома- тичні висловлення (Useful Phrases and Expressions) за темою.

В додатках подаються рекомендації щодо самостійної роботи студентів при вивченні англійської мови, цікаві факти з історії мови, приклади американського варіанту англійської мови тощо.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів І курсу немо- вних ВНЗ усіх спеціальностей для аудиторних занять з англійської мови, а також широкого загалу осіб, вивчаючих англійську мову самостійно.

Запропонований посібник з практики англійської мови має на меті допомогти студентам денної та заочної форм навчання у їхній роботі для розвитку практичних навичок читання та перекладу соціально- побутових текстів англійською мовою. А також для подальшого удосконалення навичок сприйняття, розуміння та відтворення вільної англійської мови, підвищення загальноосвітнього та гуманітарного рівня студентів, розширення їх загальної культури та кращого засвоєння граматичного матеріалу.


загрузка...