Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

НАСТАНОВЧО-КОРЕКТИВНИЙ КУРС З ФОНЕТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Вивчення англійської мови у ВНЗ не є чимось незнайомим для студентів, оскільки вони вже вивчали її в школі. Вивчення англійської мови у ВНЗ має на меті лише удосконалення та розширення обсягу знань з предмету. Але, слід визнати, що не завжди колишні школярі приходять до ВНЗ достатньо підготовленими для подальшої роботи з мови. Певні труднощі виникають при користуванні транскрипцією, правильною вимовою деяких специфічних англійських звуків та уявою про фонематичну систему англійської мови взагалі.

І тому призначенням цього курсу є:

 • дати уявлення про систему звуків та букв в англійській мові;
 • дати настанови щодо сприйняття та відтворення всіх англійських фонем та виправити неправильні вимовні уміння та навички;
 • дати поняття про типи читання голосних;
 • звернути увагу студентів на відмінності щодо вживання правильної інтонації та наголосу в українських та англійських реченнях;
 • прищепити студентам навички письма та усного мовлення.

Теоретичний матеріал опрацьовується та закріплюється при виконанні вправ із вимови, читання та письма. Вправи розраховані на те, щоб одночасно з роботою над вимовою можна було б розвивати навички читання та письма.

Додатково подаються таблиці всіх фонем англійської мови, тексти для читання, таблиця співвідношення українських та англійських звуків.

Щоб опанувати іноземну мову, треба ознайомитись із трьома основними розділами науки про мову: фонетикою, яка вивчає структуру мови, граматикою, де розглядаються питання морфології та синтаксису (тобто будова слова та речень), а також лексикою, що займається вивченням словникового складу мови. Всі вони нерозривно пов´язані між собою, хоч і мають свої самостійні завдання.

Словниковий склад мови і граматика можуть існувати тільки на основі її звукової будови. Отже неможливо оволодіти іноземною мовою без знання системи її фонем, наголосу в словах, ритму та інтонації в реченні.

Наш мовний потік складається з речень, які в свою чергу розпадаються на словосполучення і слова. Слова діляться на більш дрібні звукові одиниці — склади. Склади діляться на окремі звуки (фонеми).

Система звуків в англійській мові дещо відрізняється від української, а тому є більш складною для сприйняття. Опанувати мовою допомагає фонетична транскрипція — система знаків, прийнята Міжнародною фонематичною асоціацією, де кожний символ передає тільки один звук. Правила читання та графіка написання транскрипції у цьому посібнику подаються у британському варіанті англійської мови.

Звуки ми промовляємо, а букви ми пишемо. Хоча букви й повинні виражати звуки на письмі, проте кількість букв і звуків у кожній мові не однакова.

В англійській мові 26 букв і 44 звуки. В українській мові 33 букви та 51 звук (див. таблицю: Співвідношення звуків в англійській та українській мовах).

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Звуки мови поділяються на голосні та приголосні. При вимовлянні голосних звуків потік видихуваного повітря не зустрічає на своєму шляху перешкод (їх можна проспівати: [˄, ͻ, і:]).

Звуки мови, що виникають при проходженні потоку повітря через перешкоди або звуження, що утворюються

органами мови (язик, зуби, губи), називаються приголосними (їх неможливо проспівати: [р, d, t, n] — це звуки більш або менш гучного шуму).

В англійській мові 24 приголосних та 20 голосних звуків (в українській мові — 45 приголосних та 6 голосних).

Приголосні: [b, d, f, ʤ, h, k, l, m, n, η, p, r, s, z, t, Ʒ, j, g, ʧ, ʃ,θ, ð, w, v].

Голосні: [ə, e, æ, ӏ, i:, ͻ, ͻ:, ˄, a:, u, u:], дифтонги [еі, аі, оu, аu, ͻі, iə, ɛə, uə, ju:].

АНГЛІЙСЬКА АБЕТКА

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИГОЛОСНИХ У ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМИ:

 • вимовляються більш енергійно [p, b];
 • не пом´якшуються перед [і, i:, e] — [meni], [minit] і вимовляються твердо;
 • дзвінкі приголосні в кінці слів не приглушуються, інакше приглушення призводить до зміни значення слова: bad [bæd] (поганий) — bat [bæt] (кажан); bag [bæg] (сумка) — back [b bæk] (спина);
 • глухі приголосні перед дзвінкими та в кінці слова не стають більш дзвінкими: book (книжка);
 • мають декілька варіантів читання, в залежності від їх угрупування: Р [p], h [h], ph [f] — photo (фото); c [s] — city (місто); c [k] — cake (тістечко);
 • назви літер можуть дуже відрізнятися від їх читання Hh [h], Ww [w];
 • звуки [p, t, k] — вимовляються з аспірацією (придиханням) — pet, tent, cat, окрім випадків, коли перед ними є звук [s] — student, stamp, stop;
 • звуки [d, t] вимовляються іншим чином, — кінчик язика торкається альвеол (сугорбки над верхніми зубами), а не зубів, як в український мові, при вимові звуків [Д, Т];
 • є звуки, яких взагалі немає в українській мові: [θ, ð, ŋ];
 • є «німі» букви, тобто такі, що не вимовляються, а тільки пишуться на письмі — write, night.

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ГОЛОСНИХ У ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМИ

головна відмінність голосних англійських звуків полягає в тому, що вони є довгі, які вимовляється більш протяжно, та короткі: [і:] — довгий звук, [і] — короткий звук. В залежності від тривалості звука змінюється значення слова: sheep [ʃi:p] (вівця), ship [ʃip] (корабель);

є напружені, горлові звуки, яких немає в українській мові — [а:, ͻ:], вони вимовляються із напруженням шийних м´язів;

є, так звані, трифтонги: [аuə, eiə, ош, ͻіə, juə] — our, player, pure, enjoyer, slower;

є «німа» буква «е» — some, name.

ПРАВИЛА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИГОЛОСНИХ ЛІТЕР ТА ЇХНІХ СПОЛУЧЕНЬ

Володіння правилами читання та вимовою англійських звуків є надзвичайно важливе та складне. Труднощі, які виникають при цьому, пояснюються наявністю чисельних правил, а тому необхідністю витрачати значні зусилля. Але заучувати їх напам´ять тільки теоретично не має рації. Найбільш продуктивний шлях для цього — багаторазове повсякденне читання вголос та виконання вправ вступного коррективного курсу запропонованого посібника.

Велика кількість правил пояснюється тим, що одна й та сама літера, в залежності від її місця у слові, може передавати зовсім різні звуки. Крім того, в англійській мові дуже багато запозичених іншомовних слів, написання яких не змінилось, а вимова пристосувалась до норм англійської мови, що спричиняє додаткові труднощі.

Таблиця 1 Англійські приголосні

Продовження табл. 1

*Альвеоли — це сугорбки над верхніми зубами з внутрішньої сторони рота, тобто початок ясен біля самих зубів.

**Глухий звук — це звук, при вимові якого голосові зв´язки не приймають участі. Повітря проходить через органи мови, утворюючи шум, який ми чуємо.

***Дзвінкий звук — це звук, який вимовляється за участю голосових зв´язок.

Настановчо-корективний курс з фонетики англійської мови Завдання 1.

Підберіть транскрипцію до наведених слів.

[bai] [bit] [bob] [ki:] [dot] [wel] [mi:t] [tu:k] [fa:] [pen] [let] [ni:d] [hiz]

[mob] [did] [dog] [last] [fo:m] [not] [ko:l] [fri:] [put] [hot] [tel] [trein] [la:st] [step] [teik] [mju:t]] [kaind] [meik] [stri:t] [tikit] [left] [kin] [min]

Завдання 2.

Прочитайте наведені нижче слова, звертаючи увагу на вимову приголосних:

p[p] n[n], s[s], t[t], f[f], m[m], r[r], h[h], w[w], l[l]:

ПРИГОЛОСНІ, ЯКІ НЕ ВИМОВЛЯЮТЬСЯ («НІМІ»)

В англійській мові в силу тих чи інших обставин є слова, в яких деякі літери не вимовляються.

Завдання 3.

Утворіть групи слів за варіантами читання приголосної літери. Прочитайте їх вголос.

ПРАВИЛА ЧИТАННЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

На відміну від української мови, в англійській мові кожна з голосних літер має інше звучання в залежності від її оточення в слові, а також в якому складі вона знаходиться: наголошеному чи ненаголоше- ному. Виходячи з цього розрізняють чотири типи читання голосних.

І ТИП ЧИТАННЯ — голосна знаходиться у наголошеному відкритому* складі. Голосні в першому типі читання мають алфавітне звучання.

Це:

односкладові слова, які закінчуються на «німу» літеру «е» (name);

слова, в яких голосна відділяється від «німої» літери «е» двома приголосними, одна з яких «1» (table);

слова, які закінчуються на голосну літеру (my).

Таблиця 2

Перший тип читання голосних

*Відкритий склад — це склад, який починається з приголосного та закінчується голосним.

** Дифтонг — це двоголосний звук, при вимові якого, язик займає положення для одного голосного, а потім змінює своє положення для другого голосного. Така «ковзна» артикуляція від одного голосного до другого відбувається в межах одного складу. Більш сильний, складоу- творюючий елемент, називається ядром, а слабкий — глайдом (від англ. glade — ковзати).

***Закритий склад — це склад, який починається з голосного або приголосного, але завжди закінчується на приголосний.

II ТИП ЧИТАННЯ — голосна знаходиться в наголошеному закритому складі. II тип читання полягає в тому, що букви, які відповідають голосним звукам, читаються як короткий монофтонг, тобто один звук. Це:

односкладові слова, які закінчуються на одну або декілька приголосних (pen, desk);

наголошений склад, в якому голосна відокремлена від наступної голосної двома або декількома приголосними (apple);

в трьохскладових словах та більше (в більшості випадків — третій склад від кінця) голосна читається по II типу читання, причому суфікс та закінчення не беруться до уваги (factory, family, ´city);

в 2-х або 3-х складових словах, які закінчуються на ненаголоше- ному [і], голосна попереднього складу має II тип читання (polish, limit, ´visit, ´demonstrate, виняток: ´funeral [ju:] — I тип читання).

Таблиця 3 Другий тип читання голосних

III ТИП ЧИТАННЯ. Голосна знаходиться в наголошеному складі і після неї іде буква «r» або буква «r» з наступною приголосною. III тип читання полягає в тому, що голосна буква в сполученні з буквою «r» (без наступної голосної) читається як довгий монофтонг (тобто один звук).

Таблиця 4 Третій тип читання голосних

IV ТИП ЧИТАННЯ — голосна знаходиться в наголошеному складі і після неї іде буква «г» з наступною голосною. IV тип читання полягає в тому, що голосна буква в сполученні з буквою «г» з наступною голосною читається як дифтонг або трифтонг*.

Таблиця 5 Четвертий тип читання голосних

*Трифтонг — це потрійний звук (сполучення дифтонгу та нейтрального голосного [э].

ЧИТАННЯ ГОЛОСНИХ В НЕНАГОЛОШЕНОМУ СКЛАДІ

Читання голосних в ненаголошеному складі значно відрізняється від їх читання в наголошеному складі. Вони утворюють дуже короткий нечіткий звук або зовсім випадають. У транскрипції випадання звуків позначається як [-].

Таблиця 6 Читання голосних в ненаголошеному складі

ГОЛОСНІ, ЯКІ НЕ ВИМОВЛЯЮТЬСЯ («НІМІ»)

Деякі англійські голосні, як і приголосні можуть не читатися в слові. Це буква «е», яка завжди не вимовляється в кінці слів, а також

буква «и» у певних випадках.

Таблиця 7

«Німі» голосні

Настановчо-корективний курс з фонетики англійської мови Завдання 4.

Згрупуйте слова за правилами читання голосних літер. Прочитайте слова вголос.

Завдання 5.

Згрупуйте слова за зазначеними нижче звуками. Прочитайте їх вголос. [ei]; [ss]; [a:]; [ͻ]; [ͻ:]; [e]:

´quality, plant, train, fair, said, delay, bath, warm, task, call, palm, may, raw, be´cause, wash, paint, class, de´mand. watch, grass, taught, half, want, pair, craft, small, play, dance, last, day, pass, talk, mail, grasp, cause, ´quantity, claw, ´airport, ´also, says, warn, ´waiter, fast a´fraid, aft. walk, ´quarter, sail, all, can´t, draw, caught, plain, was, calm, after, war, calf, law, pain, sauce, ´father, hall, pay, hair* clause, air, say, ask, ´daughter, stairs, stay, past, way, chair, wall, bask.

Ee: [i:]; [iə]; [ju:]; [ə:]; [ei]; [e]; [uə]; [a:]; [ɛə]:

bread, deer, meal, earth, new, near, keep, read, earn, ´leather, beer, week, news, three, jewelry, steak feel, treat, death, street, ceil, heart, a´gree, deep, dew, grey, a´head, seat, ´neighbour, free, clear, meet, engineer, key, search, clean, greet, great, dear, al´ready, ca´reer, head, ´weather, eat, fear, eight, ´ceiling, need, knew, wear, please, read, ´ready, see, they, re´ceive, leave, learn, teach, sleep, least, weigh, sheer, speak, heard, tree, few, re´ceiver, early, weight, breath, hear.

Ii: [i:]; [ai]; [aiə]; [e]:

dial, chief, light, blind, re´lieve, night, delighted, mild, high, piece, might, diary, be´lieve, find, a´chieve, child, right, giant, friend, wild, fight, kind, field, bind, ´diamond, slight.

Oo: [˄]; [au]; [u:]; [ə]; [au]; [ou]; [ͻ]:

flow, blouse, crown, done young, ´nothing, love, post, soup, ´various, boat, how, old, come, prove, count, couple, blow, son, road, out, ´wonder, cold, town, cow, ´dangerous, mold, group, none, know, boast, trouble, some, ´mother, frost, coat, brown, you, famous, other, a´bove, told, rouble, ´country, ´window, sound, moan, ´money, allowance, slow, glove, now, house, both, snow, ´brother, mom, throat, cost, ´postage, gold, crowd, furious, route, mouse, double, down, stone, ´curious, sold, a´llow, round, ´widow, e´nough, found, fold, move.

Uu: [ju:]; [u:]; [juə]; [uə]; [u]; [i]:

true, suit, pull, ´puerile, ´fruitful, gruel, bush, fuel, bull, ´suitcase, clue, juice, ´building, fruit, push, blue, ´bushel, duel, cruel, flu(e), full, ´suitable, glue.

ЧИТАННЯ ДИФТОНГІВ

Дифтонги, як і довгі голосні вимовляються протяжно в кінці слів, але більш коротко перед дзвінкими приголосними і зовсім коротко перед глухими приголосними.

Таблиця 8 Читання дифтонгів

ЧИТАННЯ ТРИФТОНГІВ

Трифтонги являють собою сполучення дифтонгу та нейтрального голосного [э] і вимовляються в два склади. Тому вони розглядаються як дві самостійні фонеми: дифтонг та нейтральний голосний. При їх вимові

спочатку вимовляється відповідний дифтонг, а потім нейтральний голосний звук [э].

Таблиця 9 Читання трифтонгів

Практикум з англійської мови

ЧИТАННЯ ГОЛОСНИХ ЛІТЕР ТА ЇХ СПОЛУЧЕНЬ

Поряд з уже розглянутими правилами читання голосних кожна з них може входити до складу буквосполучень, які утворюють свої власні звуки. Щоб їх засвоїти, потрібне їх багаторазове читання. Наведена нижче таблиця надає їх перелік.

Таблиця10 Читання голосних літер та їх сполучень

СЛОВОУТВОРЕННЯ

Слова, які складаються тільки з кореня, можуть змінювати своє значення шляхом додавання префікса або суфікса на протилежне або означати іншу частину мови, причому префікси змінюються в написанні в залежності від літери, з якої починається слово.

ПРЕФІКСИ, які закінчуються на літеру:

«п» змінюються на «т», якщо слово починається з «Ь», «р», «т»:

 • en + body (тіло) = embody (втілювати)
 • in + part (частина) = impart (вміщувати в себе)
 • in + possible (можливий) = impossible (неможливий)
 • in + material (речовина) = immaterial (неістотний).
 • «n» змінюється на «1», «г», якщо слово починається на «1», «г»:
 • in + lustre (глянець) = illustrate (пояснювати)
 • in + regular (регулярний) = irregular (нерегулярний).

СУФІКСИ:

demonstrate (демонструвати) + ive = demonstrative (переконливий),

demonstrate + ion = demonstration (демонстрація).

ЧИТАННЯ СУФІКСІВ

Завдання 6.

Розподіліть слова за звуками [ʃ], [ʃn], [Ʒn], [Ʒə].

Прочитайте слова вголос.

treasure,instruction,adventure,accommodation,picture,possession,decision leasure,physician,quotation,mention,expansion,prerision,excursion structure,measure,departure,pressure

provision,discussion,protrusion question,literature,action,reception,pleasure,assure,expression

НАГОЛОС В РЕЧЕННІ ТА СЛОГОВИДІЛЕННЯ

Наголос — це підсилення голосу при вимові якогось із складів у слові (словесний або складовий наголос) або окремих слів у реченні (фразовий наголос).

Слово, вимовлене ізольовано, завжди має наголос. Наголошений склад у слові виділяється більш сильною та напруженою артикуляцією, його чути виразніше ніж ненаголошений. Артикуляційно-слухове виділення одного із складів у слові називається словесним (складовим) наголосом. У транскрипції наголос позначається значком [´], причому в англійській мові він позначається перед наголошеним складом, на відміну від української мови, де наголос позначається над голосною в наголошеному складі.

Слоговиділення:

 • якщо за наголошеним голосним стоїть приголосний (окрім «г»), то він відноситься до останнього складу — ´stu-dent;
 • складоутворюючи приголосні «m», «n», «1» утворюють склад, який завжди є ненаголошеним — ´ta-ble;
 • якщо за ненаголошеним складом стоять дві та більше приголосних (окрім «1», «r», «w», «j»), то перший приголосний відноситься до першого складу, а другий — до другого складу — din-ner.

Словесний наголос припадає:

 • на перший склад у двоскладових словах, якщо нема префікса та у складених словах, крім числівників від 13 до 19 — ´dinner, ´office; ´bookshop, ´schoolboy;
 • на другий склад у двоскладових словах, якщо є префікс — be´gin, re´turn;
 • на третій склад від кінця у трьохскладових словах та більше, причому суфікс (окрім «-ion») та закінчення до уваги не беруться. Голосна в цьому складі читається коротко (по другому типу читання), окрім літери «u» — funeral [fju:nsrsl].
 • якщо двоскладове або трьохскладове слово закінчується на ненаголошений склад, який містить звук [і], то голосна попереднього складу читається по другому типу читання (коротко) — polish, limit, ´visit, ´city, factory, ´family.

Деякі слова, окрім головного наголосу, який у транскрипції позначається зверху [´], мають другорядний, який позначається знизу [,].

Наявність двох наголосів полегшує вимову багатоскладових слів — individual [.indi´vidjsl].

В словах, які складаються з двох або трьох складів, часто буває два рівнозначних наголоси. Це: складені прикметники та складені числівники від 13 до 19 — ´left-handed, ´hard-´working, ´thir´teen, ´six´teen.

Коли слово утворилось із префіксу та слова, що має самостійне значення, наголос падає і на префікс і на слово, тобто воно має два наголоси — ´un´known, ´disappear (виняток: un´usual, impossible).

Але, якщо є суфікс «-ion», то наголос пересувається на попередній перед суфіксом склад, попередній наголос стає другорядним, тобто головний наголос відділяється від другорядного одним ненаголошеним складом: ´demonstrate — demons´traton.

Заміна наголосу веде до зміни значення слова:

І-й склад:

´record — запис (іменник)

ІІ-й склад:

re´cord — записувати (дієслово)

Як словесний так і фразовий наголоси мають свої особливості у кожній мові. Однакові частини мови бувають в однієї мові наголошені, а в іншій — ні.

В англійській мові, як правило, під наголосом знаходяться: іменники, прикметники, значущі дієслова, числівники, прислівники, вказівні займенники.

Ненаголошеними є: службові слова (артиклі, прийменники, сполучники, частки, особові, присвійні та вказівні займенники, допоміжні дієслова, дієслова-зв´язки та модальні дієслова).

В українській мові фразовий наголос падає майже на кожне слово в реченні. Порівняйте:

 • ´Я ід´у в те´атр. (три наголоси);
 • I am ´going to the ´theatre. (два наголоси).

Крім словесного та фразового наголосу в реченнях треба розрізняти логічний наголос, тобто особливе виділення якогось слова в реченні, з метою надання йому більшої виразності.

Логічний наголос може падати на одне чи кілька слів у реченні, що виділяються в смисловому відношенні. Це досягається використанням інтонації. Логічний наголос може падати на будь-яке слово в реченні, за бажанням того, хто говорить:

Настановчо-корективний курс з фонетики англійської мови

We Want to ´go to the ´park.

´ We want to go to the ´park.

Завдання 7.

Уважно прочитайте слова та зробіть наголос згідно правилам:

attention beyond bootmaker sharpshooter

audience betterment foremost shipment

authorship between misfortune soft-headed

ceremonious continue mobilization ultimatum

ПОНЯТТЯ ПРО ІНТОНАЦІЮ ТА СИНТАГМУ

Кожна мова має свою, характерну для неї інтонацію. Інтонація має виключно важливе значення в оформленні висловлювання. Вона надає реченню певної смислової закінченості та виражає його характер, тобто чи є воно запитання, прохання, або наказ, а також визначає його емоційне забарвлення.

Найважливішими елементами інтонації є мелодія (тон) та наголос.

Мелодія (тон) — це послідовна зміна висоти тону різних складів речення. Зміна висоти тону останнього наголошеного складу і визначає саме характер висловлювання.

Перший наголошений склад вимовляється більш високим тоном, а потім іде його поступове пониження. Останній наголошений склад вимовляється або спадним або висхідним тоном. (При графічному зображенні інтонації наголошений склад зображується горизонтальною лінією, а ненаголошений — крапкою).

Як в українській так і в англійській мовах, залежно від змісту висловлювання, розрізняють два основних тони: спадний та висхідний.

Він позначається стрілками ↑ (висхідний тон); ↓ (спадний тон).

Спадний тон передає закінченість думки та категоричність висловлювання, а висхідний — сумнів, нерішучість і т.п.

Наприклад:

Він хоче ↓ кави.

Він хоче ↑ кави?

Спадний тон (більш різкий ніж в українській мові) вживається в кінці речення:

 • в стверджувальних реченнях — ↓Yes. ↓No (↓Так. ↓ Ні.).
 • в заперечних реченнях — He doesn´t ↓ know. (Він не ↓ знає.)
 • в спеціальних питаннях — What is your ↓name? (Яке твоє ↓ iм´я?)
 • в другій частині альтернативного питання — Do you study ↑English or ↓French? (Ти вивчаєш ↑англійську чи ↓французьку мову?)
 • в першій частині розділового питання — You are a ↓student, saren´t you? (Ти — ↑студент, чи не ↓так?)
 • в наказових та окличних реченнях — Open the ↓window. What a fine ↓ day! (Відкрий ↓вікно. Який чудовий ↓день!)

Висхідний тон вживається:

 • у загальних питаннях — Do you speak ↑English? (Ти говориш ↑англійською?)
 • в першій частині альтернативного питання — Do you study ↑English or ↓French? (Ти вивчаєш ↑англійську чи ↓французьку мову?)
 • в другий частині розділового питання — You are a ↓student, ↑aren´t you? (Ти — ↓студент, чи не ↑так?)
 • при переліку перед комою — Give me ↑a pen, ↑a pencil, ↑a book, and some ↓paper (Дай мені ↑ручку, ↑олівець, ↑книжку та ↓папір. — В українському варіанті тон спадний.)
 • у ввічливих проханнях — Could you ↑help me? (Ви можете мені ↓допомогти? — В українському варіанті тон спадний.)
 • в уточненнях, перепитуваннях — ↑Pardon? ↑Sorry? (↑Перепрошую? ↑Вибачте?)
 • у вибаченнях — Excuse ↑me. (Пробачте ↓мені. — В українському варіанті тон спадний.)

Не менш важливу роль в осмислюванні висловлення відіграють паузи, що ми робимо, коли ми кажемо речення. Довге речення неможливо промовити, не роблячи жодної паузи. Але, якщо їх робити довільно, то або зміст цього речення зміниться, або його буде дуже важко зрозуміти. Паузи повинні бути тільки між смисловими групами слів, що мають певне граматичне та інтонаційне оформлення, тому що їх подальший поділ без зміни або порушення смислового зв´язку між словами неможливий.

Мінімальне об´єднання слів називається синтагма. Кожна синтагма має свою інтонацію і відокремлюється від іншою паузою, тривалість якої залежить від смислової зв´язаності синтагм, що стоять поруч.

У транскрипції коротка пауза позначається хвилястою вертикальною лінією , більш довга — однією прямою вертикальною лінією |,а найдовша — двома ǁ.

Щоб правильно та ясно виразити речення та передати його зміст, необхідно дотримуватися різниці у довготі пауз.

Наприклад:

Ann, do you go to the institute every day?

[æn ǁ ´du: ju ´gou ǀtə ðі ´іnstіju:tǀ´evrі deі’? ǁ]

Завдання 8.

Прочитайте наступні речення, вживаючи спадний або висхідний тони, та роблячи потрібні паузи:

I am a teacher. I am your English teacher. My name is Galina Ivanivna. We are in the classroom. We are at the lesson. You are my students.

Are you a student?

Yes, I am.

Are you a teacher?

No, I am not.

This is a pen. It is on the desk. Is there a pen on the desk?

Who are you?

What are you doing now?

I want to buy a dress, a suit, a skirt, a short, and a hat.

There are two books, a pen, a pencil and a bag on the table.

РИТМ В АНГЛІЙСЬКОМУ РЕЧЕННІ. РЕДУКЦІЯ

Особливість ритму англійського мовлення є те, що наголошені склади однієї смислової групи вимовляються майже через однакові проміжки часу, незалежно від кількості ненаголошених між ними складів. Ненаголошені склади смислової групи вимовляються разом з наголошеними й утворюють ритмічну групу, або ритм. Причому ненаголошені склади вимовляються за такий же проміжок часу як і наголошені. Чим більше ненаголошених складів між наголошеними, тим швидше вони вимовляються.

The ´bag and the ´book are on the ´desk.

[ðə ´bɑəg ənd ðəbuk a´r ən ðə desk II].

Щоб вимовити слова the, and, the, are, the потрібно однаковий час, тому й створюється ритмічність речення.

Ритм англійської мови впливає на фразовий наголос, і тому слова з двома наголосами часто зазнають змін: ´fifteen, але ´fifteen ´minutes.

Якщо слово ´fifteen вимовити з двома наголосами, як воно вимовляється ізольовано, то чергування наголошеного складу з ненаголо- шеним не відбудеться, що не характерно для ритму англійської мови.

Під впливом ритму слова зазнають зміни у наголосі, що призводить до редукції в слові. Тому, що ненаголошений склад вимовляється невиразно, він ослабляється (редукується). Це призводить до зміни якості голосного (on [on], [sn]), він скорочується в довготі (he [hi:], [hï], [hı]), або зовсім випадає, тобто не вимовляється (I´m [aim], it´s [its]).

І тому більшість службових слів та деякі знаменні слова мають різні форми вимови — сильну та слабку: and [ænd], [ənd], [nd].

Завдання 9. (Для самоконтролю)

Перегляньте та уважно перечитайте попередній матеріал та виконайте наступні завдання:

 1. Розкажіть напам´ять англійську абетку.
 2. Повторіть приголосні звуки, скільки їх налічується в англійській мові?
 3. Розкажіть правила читання англійських приголосних.
 4. Яку вимову мають літери «g», «c» і коли?
 5. Напишіть дзвінки та глухі приголосні.
 6. Розкажіть правила читання англійських голосних.
 7. Розкажіть які приголосні та голосні можуть бути «німими».
 8. Виконайте вправи на вимову голосних та приголосних, що подаються вище, вживаючи правила їх читання.
 9. Які види наголосів є в англійській мові?
 10. На який склад падає наголос у двоскладових, трьохскладових та більше словах?
 11. Що таке головний та другорядний наголос?
 12. Що таке фразовий та логічний наголос?
 13. Що таке ритм та інтонація?
 14. Які речення вживаються з висхідною, спадною інтонацією?
 15. Що таке редукція?
 16. Що таке синтагма?

Завдання 10. Вправи для фонетичної зарядки.

b[b], о[ͻ], d[d], g[g], k[k], e[e], i[ı], р[p], n[n], s[s], t[t], f[f], m[m]:

pen spend end let sit spot spell film

pond desk pot top big ill kid bed

egg bell dog doll not leg milk get

r[r], h[h], w[w], a[æ], c[k]:

red hill rest hen well wet west twig

bag flat glad flag bag can cap cab

stamp hand dress hop man camp trip hot

u[˄], ng[ŋ], ck[k]:

long bring pick song gong brick

strong spring back drum dust cup

cut club bus gun hut hunt

but run fun sing ring black

ee[i:], ea[i:], sh[ʃ]:


загрузка...