Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 2.6. Питальні займенники (Interrogative Pronouns)


До питальних займенників належать: who? (whom?) (хто?, кого?), what? (що?, який?), which? (хто?, що?, який?, котрий?), whose? (чий?).

1. Займенник who? вживається як займенник-іменник, який означає істоту, і тому в реченні виконує функцію підмета або предикатива:

Who is this boy? (предикатив) (Хто цей хлопчик?) This boy is Tom. (Цей хлопчик — Том). (Предикатив — тому що who? стосується іменної частини присудка.)

Who knows the rule? (підмет) (Хто знає правило?) (Підмет — тому що who? стосується підмета.)

Особливості:

коли who виступає у функції підмета, він вважається третьою особою однини:

Who knows the rule? (Хто знає правило?)

коли who є предикативом, він узгоджується із дієсловом-зв´язкою to be:

Who are these boys? (Хто ці хлопчики?)

займенник who вживається в двох відмінках: називному (the Nominative Case) — who (в реченні виконує функцію підмета), та об´єктному (the Objective Case) — whom (в реченні виконує функцію додатка):

Whom do you like the best of all? (Кого ти більше за всіх любиш?)

питальні займенники who та whom можуть вживатися з будь- якими прийменниками. В цьому випадку вони перекладаються на українську мову різними відмінками:

Who (Whom) are you talking about? (знахідний відмінок) (Про кого ви говорите?)

із займенником whom прийменники можуть стояти перед ним або після дієслова чи додатка, якщо він є:

To whom did you give your book? (перед ним) Whom did you give your book to? (після додатка) (Кому ти дав свою книжку?)

але із займенником who прийменники можуть стояти тільки після дієслова або додатка, і в цьому випадку who та whom можуть замінюватись один одним:

Who (Whom) did you give your book to? (Кому ти дав свою книжку?)

2. Займенник what? — вживається як займенник-іменник або як займенник-прикметник (якщо після нього стоїть іменник) стосовно тварин, абстрактних понять або предметів. В реченні виконує функції підмета, додатка, предикатива або означення. Стосовно людей теж можна вживати what, але тільки тоді, коли мова йдеться про професію, заняття або звання (якщо про ім´я або прізвище, то вживається Who: Who is she? She is Ann (Хто вона? Вона — Ганна)): What is on the table? (підмет) (Що лежить на столі?) What film do you want to see? (означення) (Який фільм ти хочеш подивитись?) What can you see now? (додаток) (Що ти зараз бачиш?)

What is the winter like in Ukraine? (предикатив) (Яка зима в Україні?)

What is he? — He is an engineer. (предикатив) (Хто він? (за фахом) — Він — інженер.)

What може вживатися з будь-якими прийменниками, які звичайно стоять після дієслова, або після додатка, якщо він є. В цих випадках він перекладається на українську мову непрямим відмінком:

What were you talking about? (Про що ви розмовляли?) What are you laughing at? (Над чим ви смієтесь?)

What в якості прикметника, на відміну від української мови, завжди стоїть перед іменником, який він визначає, і артикль перед ним не вживається:

What book do you want?

(Яку книгу ти хочеш? Яку ти хочеш книгу?)

Якщо питальний займенник what вжито в окличному реченні, то після нь

ого завжди буде стояти неозначений артикль а:

What a fine day!

(Який чудовий день!)

Займенник whose — вживається в якості займенника-прикметника і завжди стоїть перед іменником, який він визначає (на відміну від української мови) та виконує функцію означення. Артикль перед ним не вживається:

Whose pen did you take? (означення)

(Чию ручку ти взяв? Чию ти взяв ручку?)

Займенник which — вживається стосовно істот і неістот, коли мається на увазі вибір із обмеженої кількості як осіб, так і предметів. В реченні виконує функцію означення або підмета, артикль перед ним не вживається:

Which of them is your brother? (підмет)

(Хто з них твій брат?)

Which book is your? (означення)

(Котра книжка твоя?)


загрузка...