Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 2.7. Неозначені займенники (Indefenite Pronouns)


До неозначених займенників належать: some, any, one, no, none та

їхні похідні, а також much, many, a lot of, little та деякі інші.

1. Some та any в реченні виконують функції підмета, додатка або означення. Some вживається у стверджувальних реченнях, а any — в заперечних та питальних.

Some, вжитий перед обчислювальним іменником у множині або замість нього перекладається: дехто, деякі, кілька; перед обчислювальним в однині: який-небудь, якийсь:

I want to buy some newspaper. (додаток)

(Я хочу купити декілька газет.)

Some, вжитий перед необчислювальними іменниками означає: деяка кількість і на українську мову не перекладається:

I want some water. (Я хочу води.)

Some, вжитий перед необчислювальними іменниками може означати — частина:

Only some of bread was fresh. (Тільки частина хліба була свіжою.)

Some, вжитий перед числівником означає — приблизно:

There were some fifty people there. (Там було приблизно 50 осіб.)

Some також вживається у питальних реченнях, коли щось пропонується або виражається якесь прохання, але при перекладі на українську мову пропускається:

Would you like some tea? (Чи не хочете чаю?)

Any означає: який-небудь, скільки-небудь. При перекладі на українську мову часто пропускається, а у стверджувальних реченнях перекладається як: усякий, кожний:

Any student have to know is rule. (означення)

(Кожний студент повинен знати це правило.)

Did any of you bring a dictionary? (підмет)

(Хто із вас приніс словник?)

Have you got any postcards? (додаток)

(Чи є у тебе поштові листівки?)

Give me some. (додаток)

(Дай мені декілька листівок.)

2. Похідні від some та any утворюються шляхом додавання до них: one, body, thing, які утворюють займенники: someone, somebody (хтось, хто-небудь, щось), та відповідно: anyone, anybody (хто- небудь) та anything (що-небудь). В реченні вони є займенниками- іменниками і виконують функції підмета, додатка або предикатива, а в присвійному відмінку — означення:

Yesterday somebody broke the vase. (підмет) (Вчора хтось розбив вазу.) He didn´t buy anything there. (додаток) (Він нічого там не купив.)

There is somebody´s book on the desk. (означення) (На парті лежить чиясь книжка.)

Someone, somebody, something вживаються у стверджувальних реченнях:

Somebody is singing next door. (У сусідній кімнаті хтось співає.)

Anyone, anybody, anything вживаються в питальних та заперечних реченнях:

Is there anybody in the room? (Чи є хтось в кімнаті?)

Коли якийсь з цих займенників є підметом в реченні, то він вживається в однині:

Somebody has taken my pen. (Хтось забрав мою ручку.)

Someone, somebody, something можуть вживатися в питальному реченні (як і some), якщо в ньому щось пропонується, або виражається якесь прохання:

Will someone help me?

(Чи допоможе мені хто-небудь?)

Після займенників somebody, anybody не вживається прийменник of. Коли ми хочемо сказати: кожен /хтось з нас (вас, них, студентів тощо), треба перекладати як one of us (you, them, the students тощо) (в стверджувальних реченнях), або any of us (в пит

альних та заперечних реченнях):

One of you can go there. (Кожен з вас може туди піти.)

Anyone, anybody, anything можуть вживатися у значенні усякий, як в стверджувальних реченнях, так і в питальних:

Anybody can do it. (Кожен може зробити це.)

Some та any у сполученні з where утворюють прислівник somewhere та anywhere: десь, де-небудь, кудись, куди-небудь:

Did you go anywhere yesterday? (Ти кудись ходив вчора?)

Займенник one вживається щодо людей взагалі і не стосується ніякої конкретної особи, тому перекладається як всім, кожному. Він не має форми множини і вживається в загальному (Common Case) та присвійному (Possessive Case) відмінках.

У загальному відмінку він є підметом в неозначено-особовому реченні, а в сполученні з модальним дієсловом перекладається як треба, можна, слід:

One doesn´t like to be punished. (Нікому не подобається бути покараним.)

One must do it. (Треба це зробити.)

One може вживатися як слово-замісник раніше вжитих в реченні обчислювальних іменників, щоб уникнути їх повторення. В цій функції one може вживатися як в однині, так і в множині (ones):

This tie doesn´t match my shirt. Give me that one.

(Ця краватка не пасує до моєї сорочки. Дай мені ту (краватку).

У присвійному відмінку one´s виконує функцію означення до неозначено-особового підмета one, або є узагальненою формою присвійної форми займенників з інфінітивом:

to do one´s duty (виконувати свої обов´язки), One must keeps one´s word. (Треба дотримуватись свого слова.)

Займенник no — це заперечний займенник, має те ж саме значення, що й not... any — перед необчислювальними іменниками та обчислювальними іменниками у множині. Якщо займенник no стосується іменника-додатка, його можна випустити, вживаючи дієслово- присудок у заперечній формі (перед додатком частіше вживається займенник any:

I have got no car. або I haven´t got a car. (I haven´t got

any car.) (В мене нема машини.)

Займенник no вживається як займенник-прикметник перед іменником в однині і множині. Перекладається як ніякий, жоден:

Helen has no dictionary. (Helen has not got any dictionary.)

(В Олени нема ніякого словника.)

Перед іменником, який виконує функцію підмета, можна вживати тільки займенник no, a not... any не можна:

No train has come in time.

(Жоден потяг не прийшов вчасно.)

В сполученні з прислівником where утворює прислівник nowhere — ніде, нікуди:

Where did you go? — Nowhere.

(Куди ви ходили? — Нікуди.)

Заперечний займенник none виконує функцію підмета або додатка в реченні і замінює обчислювальні іменники (в однині та множині) або необчислювальні іменники, які стосуються істот та неістот:

None of them is happy.

(Жоден з них не був щасливий.)

Is there any milk in bottle? (Чи є в пляшці молоко?)

No, there is none.

(Ні, немає)

Заперечний займенник no у сполученні із body, one та thing утворюють заперечні займенники nobody, no one (ніхто, нікого) та nothing (ніщо, нічого). Вони є займенниками-іменниками і в реченні виконують функцію підмета або додатка:

No one came back.

(Ніхто не повернувся.)

There is nothing on the table. (На столі нічого не було.)

Якщо nobody або nothing виконують функцію підмета, то дієслово вживається в однині:

Nobody knows it. (Ніхто цього не знає.)

Після nobody та no one не вживається прийменник of, словосполучення ніхто з нас (вас, них, студентів тощо) перекладається на англійську мову як none of us (you, them, the students тощо).

None of the students knows the rule. (Ніхто з студентів не знав правило.)

Примітка: Слід пам´ятати, що в англійському реченні може бути тільки одне заперечення і тому наявність заперечного займенника надає всьому реченню заперечного значення.


загрузка...