Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.3. Perfect Tenses (Перфектні часи). § 3.3.1. The Present Perfect Tense (Теперішній перфектний час)


Перфектні часи виражають минулу дію, яка відбулася до якогось певного моменту або ще продовжує відбуватися, але нас цікавить не сама дія, а її результат.

Утворюється з допоміжного дієслова to have (have, has) та значущого дієслова у третій формі — to have + Vra (Participle II): He has worked /written.

Вживається для вираження дії: 1) що відбулася в період часу, що передує моменту мовлення, але має безпосередній зв´язок із ним (ми маємо або результат дії, або досвід чи знання, здобуті до моменту мовлення).

Перекладається на українську мову минулим часом: I have lost my key.

(Я загубив ключ.) (Результат дії — у мене його зараз нема)

2) що почалася в минулому і все ще відбувається у момент мовлення з прийменниками: since (відтоді), for (протягом), for long time (давно), for years (багато років), for ages (цілу вічність).

Перекладається на українську мову теперішнім часом: Pete has lived in Lviv since 2000. (Петро живе у Львові з 2000 року.) (Жив і живе досі). Pete has lived in Lviv for 5 years. (Петро жив у Львові протягом 5 років). (Жив і живе досі).

Порівняйте: Pete lived in Lviv for 5 years.

(Петро жив у Львові протягом 5 років. (Жив, але зараз не живе).

Час, коли відбувалась дія, може зазаначатися:

а) прислівниками часу: up to now , up to the present (до цього часу), recently (останнім часом), lately (нещодавно), so far (до цього часу), already (вже), yet (все ще, ще), just (щойно):

She has just come. (Вона щойно прийшла.)

б) прислівниками, що означають період часу, який ще не закінчився: today (сьогодні), this morning (evening, week, month, year etc.) (цього ранку (вечора, тиждня, місяця, року тощо).

Але може вживатися також і минулий неозначений час (Past Indefinite), якщо період часу, коли відбувалася дія, вже закінчився: I have seen him this morning.

(Я бачила його сьогодні вранці. (Ранок ще не закінчився — Present Perfect).

I saw him this morning.

(Я бачила його сьогодні вранці. (вже вечір, ранок закінчився — Past Indefinite).

в) з прислівниками частотності: often (часто), seldom (рідко), never (ніколи), ever (коли-небудь) тощо, які пишуться після допоміжного діяслова перед значущим (але з ними може вживатися також і неозначений час(Past Indefinite):

She has never been to Paris. (Вона ніколи не була в Парижі.)

Особливості:

заперечна форма утворюється: за допомогою частки not, яка додається до допоміжного дієслова have, has:

They have not read this book yet. (Вони ще не читали цю книжку.) Скорочена форма заперечення — havn´t, hasn´t.

питальна форма утворюється шляхом інверсії, тобто допоміжне дієслово have, has становиться на перше місце в реченні перед підметом:

Have they read this book? (Вони читали цю книжку?)

Present Perfect не вживається:

з прислівниками минулого часу або періодом часу, який вже закінчився: yesterday (вчора), last week (month, year) (минулого тиждня (місяця, року)), an hour ago (годину тому), at 5 o´clock yesterday (вчора о п´ятій), in 1997 (в 1997 році). В цьому випадку вживається неозначений минулий час:

I finished school in 1979.

(Я закі

нчив школу у 1979 році.) (Період часу вже закінчився).

в спеціальних питаннях, що починаються з прислівника when (коли):

When did you finish your school? (Коли ти закінчив школу?)

в розповідях про минулі події часто вживається Present Perfect на початку розмови (з неозначеним артиклем а), але продовжується розмова на цю тему в Past Indefinite (з означеним артиклем the):

I have seen an accident today. (Я бачив сьогодні аварію.) The accident happened on our way to Kyiv. (Аварія трапилася по дорозі в Київ.)

Довідник з граматики (Grammar quide) § 3.4. Неособові форми дієслова


загрузка...