Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.4.2. Складний додаток (The Complex Object)


Після перехідних дієслів, тобто дієслів, які потребують додаток, як в українській, так і в англійській мовах, як правило, вживається додаток:

He reads a book.

(Він читає (що?) книжку.)

A book — це простий додаток в цьому реченні. Але є низка певних дієслів, після яких в англійській мові вживається складний додаток. Він складається із двох частин. На українську мову він перекладається підрядним реченням (але не завжди).

Перша частина — це особовий займенник в об´єктному відмінку (а), або іменник (б) в загальному відмінку. Перша частина відповідає підмету підрядного речення.

Друга частина — це інфінітив, який відповідає присудку підрядного речення.

а) I like him to paint. (займенник him)

(Мені подобається (що?), як він малює.)

б) I like Pete to paint. (іменник Pete)

(Мені подобається (що?), як Петро малює.)

Дієслова, після яких вживається складний додаток, розподіляються на чотири групи:

дієслова, що виражають сприймання за допомогою органів чуттів: to observe (спостерігати), to see (бачити), to notice (помічати), to watch (спостерігати), to hear (чути), to feel (почувати). Після цієї групи дієслів частка to в інфінітиві — випускається.

Перекладаються на українську мову підрядними реченнями із сполучником як або що:

We saw her _ enter the room.

(Ми бачили, що вона зайшла до кімнати.)

3 дієсловами to see, to hear в переносному значенні в англійській мові вживається не складний додаток, а підрядне речення, як і в українській мові:

I saw that she was very excited.

(Я помітила, що вона була дуже схвильована.)

дієслова, що виражають бажання, намір, почуття: to want (хотіти), to wish, to desire (бажати), to like /to dislike (подобатися /не подобатися), to intend (мати намір), to hate (ненавидіти). Після цієї групи дієслів інфінітив вживається із часткою to.

На українську мову перекладається підрядним реченням із сполучником щоб, а після дієслів to like, to hate — коли: I like people to tell the truth. (Мені подобається, коли люди говорять правду.) He wants me to come on Sunday. (Він хоче, щоб я прийшла у неділю.)

Але, якщо дія, що виражена інфінітивом відноситься до підмета речення, то особовий займенник в складному додатку пропускається (і це вже буде не Complex Object, а складений дієслівний присудок):

They don´t like _ to be asked about it. (Вони не люблять, коли їх питають про це.)

дієслова, що виражають думку, припущення, сподівання: to think (думати), to know (знати), to find (знаходити), to consider, to believe (вважати), to suppose (припускати), to expect (сподіватися). Інфінітив вживається із часткою to.

Перекладається на українську мову підрядним реченням із сполучником що.

З цими дієсловами часто вживається інфінітив to be; але після дієслова to consider він може пропускатися:

I consider him (to be) an honest man. (Я вважаю, що він — чесна людина.)

Після дієслова to expect інфінітив перекладається майбутньою дією:

We expect them to arrive soon.

(Ми сподіваємось, що вони скоро приїдуть.)

Якщо дія, виражена інфінітивом, відноситься до підмета, то перед інфінітив

ом вживається зворотній займенник: myself, himself, herself, itself, yourself, ourselves, yourselves, themselves:

They considered themselves to be right. (Вони вважали, що вони праві.)

дієслова, що виражають наказ, прохання, дозвіл або примус: to order (наказувати), to ask, to request (просити), to allow, to permit (дозволяти), to advise (радити), to recommend (рекомендувати), to force (примушувати), to make (примушувати), to let (дозволяти). Після цих дієслів інфінітив вживається з часткою to (окрім дієслів to make, to let).

Перекладається підрядним реченням із сполучником щоб, або інфінітивом із прямим додатком:

Nick made him _ work. (Микола примусив його працювати.) The capitan ordered the cargo to be insured. (Капітан наказав, щоб вантаж був застрахований. або — Капітан наказав застрахувати вантаж.).

Після дієслова to ask вживається прийменник for:

My mother asked_for the letter to be sent off. (Моя мати попросила відправити лист.)

дієслова, що потребують додаток з прийменником: to wait for (чекати на), to rely on /upon (покладатися на), to count on /upon (розраховувати на). В цих випадках перед складним додатком є прийменник. Інфінітив вживається з часткою to.

Перекладається підрядним реченням із сполучником що, щоб: I count upon him to help me. (Я розраховувала на те, що він допоможе мені.)


загрузка...