Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 5. ЧИСЛІВНИК (THE NUMERALS). § 5.1. Кількісні числівники


Числівником називається частина мови, яка позначає кількість або порядок осіб або предметів по черзі. В реченні вони можуть виконувати функцію підмета, додатка, означення та предикатива: Two went along the street. (підмет) (Двоє йшли вздовж вулиці). The second day of a week is Monday. (означення) (Другий день тижня — понеділок). My sire is thirty-eight. (предикатив) (Мій розмір — тридцять восьмий). How many people can you see? I can see only three. (додаток)

(Скільки людей ти можеш бачити? Я бачу тільки трьох).

Числівники поділяються на кількісні (Cardinal) та порядкові (Ordinal).

Кількісні числівники означають кількість осіб або предметів і відповідають на запитання Скільки?: two (два). Вони розподіляються на:

прості числівники (Simple) — це числівники від 1 до 12 (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve), 100 (a (one) hundred), 1.000 (a (one) thousand) і 1.000.000 (a (one) million).

похідні числівники (Derivative) — це числівники, утворені за допомогою суфіксів:

а) числівники від 13 до 19 (-teen): thirteen, fourteen, fifteen, six- steen, seventeen, eighteen, nineteen. Вони мають два наголоси, на першому складі і на суфіксі. Якщо вони вживаються з іменником, наголос на суфіксі зникає: ´nine´teen [´nam´ti:n] ´nineteen years [´namti:n]

б) числівники, що означають десятки (-ty): twenty, thirty, forty, fifty, seventy, eighty, ninety. Наголос в цих числівниках падає на перший склад:

twenty [´twenti] (двадцять) eighty [´eiti] (вісімдесят).

3) складені числівники (Composite) — це числівники, що позначають числа, які складаються з десятків та одиниць, або сотен, або тисяч та мільйонів.

У складених числівниках між десятками та одиницями пишеться дефіс: twenty-two (22), fifty-five (55).

У великих числах перед десятками (а при їх відсутності — перед одиницями) вживається слово and, а кожні три розряди (справа наліво) відокремлюються комою:

345 — three hundred and forty-five 2,007 — two thousand and seven 1,325,246 — one million three hundred and twenty-five thousand two hundred and forty-six.

Слово one (один) перед hundred, thousand, million можна замінити на неозначений артикль a: (1,243 — (one) a thousand two hundred and forty-three).

Крім того числівники hundred, thousand та million не мають множини, якщо на увазі мається точне число: 500 — five hundred, але, коли мається на увазі абстрактна кількість: тисячі, сотні або мільйони, то вони вживаються у множині із прийменником of:

thousands of books (тисячі книг).


загрузка...